Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Małe zlecenia II 2022 (art. 19a - tryb pozakonkursowy)

Reklama

Opis naboru:

Informacja o zlecaniu realizacji zadań samorządu miasta Ełku z pominięciem otwartego konkursu ofert:

 1. Zlecenie realizacji zadania może nastąpić zgodnie z art. 19a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Jeden oferent może ubiegać się jednorazowo o dotację do 10 000 zł.

 3. W trybie pozakonkursowym jeden oferent może otrzymać w sumie do 20 000 zł w jednym roku kalendarzowym.

 4. Oferowane zadanie nie może trwać dłużej niż 90 dni kalendarzowych.

 5. Terminy realizacji zadań: w ramach czasowych od 1 stycznia do 31 grudnia 2022 r., przy czym przy planowaniu terminu realizacji zadania powinno się uwzględniać okres 14 dni od terminu złożenia w Urzędzie "Potwierdzenia złożenia oferty" do daty początkowej oferowanego zadania.

 6. Termin składania ofert: od daty ogłoszenia oraz nie dłużej jednak niż do 30 listopada 2022 r. do godz.: 23.59 lub wcześniej w przypadku wyczerpania środków budżetowych na realizację zadań w tym trybie.

 7. Ofertę należy wypełnić i złożyć w serwisie internetowym Witkac.pl, następnie wydrukować "potwierdzenie złożenia oferty" i podpisane przez upoważnione osoby złożyć, najpóźniej w terminie trzech dni kalendarzowych, w Biurze Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, ul. Małeckich 3, pok. nr 10 (I p.) lub wysłać pocztą tradycyjną na adres Urzędu Miasta Ełku, ul. Piłsudskiego 4, 19-300 Ełk – liczy się data wpływu "potwierdzenia złożenia oferty".

 8. W ofercie obowiązkowo należy wskazać i opisać zakładane rezultaty, planowany poziom osiągnięcia rezultatów oraz źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika.

 9. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert:

Kryteria formalne:

 1.  

Oferta została złożona w serwisie Witkac.pl

 1.  

Czy dokument „Potwierdzenie złożenia oferty” w wersji papierowej został złożony zgodnie z terminami konkursu w Urzędzie (liczy się data wpływu dokumentu do Urzędu)?

 1.  

Oferta została złożona przez upranionego oferenta.

 1.  

Oferent nie przekroczył maksymalnego rocznego limitu środków w trybie pozakonkursowym

 1.  

Czy oferta została podpisana przez upoważnione osoby? (możliwość poprawy)

 1.  

Czy oferta zawiera wymagane załączniki? (mozliwość poprawy)

 

 1. Pracownik odpowiedzialny za ocenę formalną składanych ofert, zobligowany jest, w dniu oceny oferty i stwierdzenia braków formalnych wynikających z niespełnienia kryteriów formalnych mozliwych do poprawy do niezwłocznego powiadomienia o tym fakcie oferenta, wraz z ustaleniem ostatecznego terminu ich usunięcia.

 2. Oferent może uzupełnić braki formalne oferty wynikające z niespełnienia kryteriów formalnych najpóźniej w ciągu 3 dni roboczych od dnia powiadomienia.

 3. Uzupełnienie braków formalnych następuje w systemie Witkac.pl.

 4. W przypadku, gdy oferent nie skorzysta w przewidzianym terminie z prawa uzupełnienia braków formalnych, oferta jest do niego odsyłana wraz z wykazem braków formalnych uniemożliwiających jej dalszą ocenę.

 5. Wyłącznie oferty spełniające wszystkie kryteria formalne kierowane są do Prezydenta Ełku, który ocenia celowość realizacji oferowanego zadania i rozpatruje zgłoszone uwagi.

 6. Termin oceny formalnej i merytorycznej oraz informacja o wyniku oceny Prezydenta: do 7 dni kalendarzowych od dnia złożenia oferty.

 7. Wymagane załączniki do składanej oferty: wypis z rejestru/ewidencji, jeżeli oferent nie jest zarejestrowany w KRS.

 8. Konsultacji oraz informacji udziela Biuro Współpracy z Organizacjami Pozarządowymi Urzędu Miasta Ełku, tel. 87 732 61 85. 86, 87, ul. Małeckich 3, lok. Nr 10 (I piętro), 19-300 Ełk, e-mail: bop@um.elk.pl.

 9. W sprawach nieujętych w ogłoszeniu, a dotyczących zlecania realizacji zadań publicznych mają zastosowanie przepisy nadrzędne (ustawy, rozporządzenia).

Źródło: Urząd Miasta Ełku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama