Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego z zakresu...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą lub bezdomną - prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku
Nabór od 21.11.2022 do 12.12.2022 09:00
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 2,15 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 2,15 mln PLN
Osoby w kryzysie bezdomności
Urząd Miejski w Słupsku, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie lub powierzenie wykonania w 2023 roku zadania publicznego z zakresu profilaktyki i rozwiązywania problemów uzależnień pn. Funkcjonowanie miejsc opieki nad osobą nietrzeźwą lub bezdomną - prowadzenie Ośrodka Pomocy Osobom Nietrzeźwym i Bezdomnym w Słupsku.

1. Miejsce realizacji zadania: nieruchomość zabudowana budynkiem użytkowym i wyposażonym w ruchomości stanowiące własność Miasta Słupska, położona przy ul. Gdyńskiej 13a,
która zostanie udostępniona Zleceniobiorcy na podstawie umowy użyczenia na czas realizacji przedmiotowego zadania.

2. Wspierane będą działania polegające przede wszystkim na:

1) prowadzeniu placówki pełniącej następujące funkcje:

a) całodziennej świetlicy dla osób bezdomnych,

b) całorocznej ogrzewalni dla osób bezdomnych,

c) łaźni dla osób bezdomnych wraz z interwencyjną toaletą typu TOI TOI,

d) działu izby wytrzeźwień, czynnego całodobowo;

2) sprawowaniu opieki nad osobami w stanie nietrzeźwości zgodnie z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych
lub utworzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego;

3) wykonywaniu wobec osób w stanie nietrzeźwości zabiegów higieniczno – sanitarnych;

4) udzielaniu osobom w stanie nietrzeźwości pierwszej pomocy;

5) informowaniu osób przyjętych do izby wytrzeźwień o szkodliwości spożywania alkoholu oraz motywowaniu ich do podjęcia leczenia odwykowego;

6) sprawowaniu opieki nad osobami bezdomnymi zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 kwietnia 2018 r. w sprawie minimalnych standardów noclegowni, schronisk dla osób bezdomnych, schronisk dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi i ogrzewalni;

7) prowadzeniu punktu konsultacyjnego, realizującego zadania z zakresu rozwiązywania problemów uzależnień;

8) bieżącej współpracy z właściwymi gminnymi komisjami rozwiązywania problemów alkoholowych, podmiotami określonymi w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 26 października 1982 r.
o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi oraz innymi instytucjami prowadzącymi działalność w zakresie profilaktyki, leczenia oraz resocjalizacji.

3. W ramach wnioskowanej kwoty mogą być finansowane koszty związane z jego realizacją, które obejmują:

1) koszty wynagrodzenia pracowników i innych osób realizujących zadanie;

2) koszty bieżącego funkcjonowania placówki, opłaty za media, materiały i usługi niezbędne o realizacji zadania;

3) koszty konserwacji urządzeń, aktualizacji programów komputerowych oraz kalibracji sprzętu;

4) koszty realizacji programu m.in. wynagrodzenie księgowej, koordynatora zadania;

5) zakup leków, środków czystości, środków dezynfekcyjnych oraz ochrony osobistej;

6) koszty prowadzenia bieżących remontów i konserwacji oraz usuwanie ewentualnych awarii i ich skutków;

7) uzupełnianie zużywanego wyposażenia i remont bieżący oraz konserwacja powierzonych środków trwałych.

4. Koszty realizacji zadania mogą obejmować:

1) wydatki osobowe naliczane od wynagrodzeń;

2) wynagrodzenia osobowe;

3) składki na ubezpieczenie społeczne;

4) składki na fundusz pracy oraz solidarnościowy fundusz wsparcia osób niepełnosprawnych;

5) wynagrodzenia bezosobowe;

6) zakup materiałów i wyposażenia;

7) zakup leków i materiałów medycznych;

8) zakup energii i wody;

9) zakup usług remontowych;

10) zakup usług zdrowotnych;

11) zakup usług pozostałych;

12) opłaty z tytułu zakupu usług telekomunikacyjnych;

13) podróże krajowe;

14) różne opłaty i składki;

15) podatek od nieruchomości;

16) koszty postępowania sądowego i prokuratorskiego;

17) szkolenia pracowników;

18) i inne.

5. W kosztorysie zadania należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne dla realizacji tego zadania. Nie może w nim być uwzględniony podatek od towarów i usług (VAT) w wysokości,
w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

1) wnioskodawcy, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kosztorys w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

2) wnioskodawcy, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania (w całości lub części) - sporządzają kosztorysy w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2022 r. poz. 931).

6. Pobyt osób zatrzymanych do wytrzeźwienia – zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 8 grudnia 2014 r. w sprawie izb wytrzeźwień i placówek wskazanych lub utworzonych
przez jednostkę samorządu terytorialnego jest odpłatny i stanowi dochód Miasta Słupska. Opłaty pobierane są wg stawki przyjętej przez Radę Miejską w Słupsku w drodze uchwały.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama