Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

MSiT: Nabór wniosków na realizację w 2023 r. Programu Klub - wyłonienie ogólnopolskiego operatora

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 31.12.2022 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Szczegółowe informacje w zakresie ogłoszonego naboru dostępne są pod nr telefonu: 22 24 43 266
Łączny budżet 75 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłosił nabór wniosków na realizację w 2023 r. Programu Klub. Kwota do rozdysponowania w ramach Programu wynosi 75 mln zł. Nabór dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora programu, który będzie go realizował w latach 2023 – 2025.

Termin składania wniosków określono do 31 grudnia br., a ich rozpatrzenia do 31 stycznia 2023 r.

Program KLUB

Jego celem jest wsparcie małych i średnich klubów sportowych, gdzie niejednokrotnie objawiają się sportowe talenty. Projekt cieszy się olbrzymim zainteresowaniem, ponieważ nigdy wcześniej wsparcie nie trafiało bezpośrednio do klubów.

W ramach Programu Klub operator udziela wsparcia w dwóch wariantach:

  • 10 tys. zł dla klubów jednosekcyjnych
  • 15 tys. zł dla klubów wielosekcyjnych

Środki można przeznaczyć na: wynagrodzenie szkoleniowców, organizację obozów sportowych, zakup sprzętu sportowego.

Głównymi celami programu :

1)   upowszechnianie aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,

2)   wyrównywanie szans dzieci i młodzieży w dostępie do usystematyzowanej aktywności fizycznej,

3)   wsparcie instytucjonalne działalności podstawowych jednostek struktury organizacyjnej sportu polskiego – klubów sportowych w zakresie aktywizacji sportowej dzieci i młodzieży,

4)   inwestycja w kapitał ludzki w sporcie dzieci i młodzieży,

5)   stworzenie możliwości do optymalnego wykorzystania potencjału infrastrukturalnego przez samorządy lokalne w zakresie upowszechniania kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży.

Program skierowany jest do podmiotów, które w ramach swojej podstawowej działalności statutowej, realizują zadania w zakresie upowszechniania sportu i kultury fizycznej.

Historia Rządowego Programu Klub

Ministerstwo od 2016 roku dotuje małe i średnie kluby sportowe w ramach Programu Klub, który jest największym systemowym narzędziem bezpośredniego wsparcia, skierowanym do organizacji sportowych z terenu całego kraju, które prowadzą szkolenie dzieci i młodzieży do 18. roku życia.

Oferta resortu doskonale wpisała się w zapotrzebowanie społeczne w tym zakresie. Dzięki Rządowemu Programowi Klub możliwe było dotarcie z pomocą finansową do tysięcy lokalnych środowisk sportowych.

W ramach ogłaszanych naborów każdego roku dotacje otrzymywało kilka tysięcy klubów sportowych: w 2016 r. – 2151, 2017 r. – 3352, 2018 r. – 3616, 2019 r. – 3885, 2020 r. – 4902, 2021 r. – 5172. W 2022 dzięki zwiększonemu budżetowi wsparciem objęta została rekordowa liczba 5766 klubów.

Dzięki udziałowi w programie kluby w istotnym zakresie mogły uzupełnić bazę sprzętową, zorganizować zgrupowania sportowe oraz wesprzeć finansowo szkoleniowców, prowadzących zajęcia sportowe z dziećmi i młodzieżą.

Program cieszy się ogromnym zainteresowaniem i jest odpowiedzią resortu na realne potrzeby środowiska sportowego.

Wniosek musi być sporządzony na formularzach zamieszczonych wraz z ogłoszeniem naborowym na stronie https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań z Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej. Wypełniony formularz wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami należy wydrukować, podpisać i wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres: Ministerstwo Sportu 
i Turystyki, 00-082 Warszawa, ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program „Klub 2023 – nabór na Operatora Programu”.

Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (dla wniosków składanych osobiście) lub data stempla pocztowego (dla wniosków wysyłanych pocztą).

Reklama