Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i...

Reklama
Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy w rodzinie adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe
Nabór od 21.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 620 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne, edukacyjne oraz interwencyjne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom od substancji psychoaktywnych oraz behawioralnym i towarzyszącej im przemocy w rodzinie adresowane do mieszkańców dzielnicy Praga-Południe.

Cele szczegółowe:

a. minimalizowanie spożycia substancji psychoaktywnych oraz stosowania przemocyw rodziniewśród mieszkańców dzielnicy,

b. ograniczaniewystępowania uzależnień behawioralnych wśród mieszkańców dzielnicy,

c. zapewnienie dostępu do wiedzy na temat: mechanizmów powstawania uzależnień od substancji psychoaktywnych, w tym alkoholu, a także uzależnień behawioralnych, rozwiązywania problemów związanych z uzależnieniami, konsekwencji występowaniai stosowania przemocy w rodzinie, oferty instytucji i organizacji świadczących pomoc w tym zakresie,

d. wspieranie nabywania i rozwoju kompetencji społecznych dzieci i młodzieży– wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka,

e. wspieranie nabywania i rozwojukompetencji społecznych w tym rodzicielskichi wychowawczych osób dorosłych – wzmacnianie czynników chroniących i redukcja czynników ryzyka,

f. rozwój kompetencji profesjonalistów zajmujących się profilaktyką i rozwiązywaniem problemów związanych z uzależnieniami i przemocą w rodzinie.

 

Adresaci: działania realizowane w ramach zadania są skierowane przede wszystkim do mieszkańców Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy, ze szczególnym uwzględnieniem beneficjentów zamieszkałych w rejonie osiedli: Kamionek, Grochów Centrum, Grochów Północny, Grochów Południowy, Grochów Kinowa oraz profesjonalistów pracujących na rzecz mieszkańców dzielnicy.

 

Formy realizacji zadania:

a. konsultacje i poradnictwo specjalistyczne, poradnictwo rodzinne w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom oraz przemocy (pedagogiczne, psychologiczne, prawne, mediacje, socjoterapia),

b.programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące (min: nauka zachowań asertywnych, rozwijanie umiejętności interpersonalnych, rozwijanie umiejętności komunikacji , wzrost poczucia własnej wartości, nauka rozwiązywania konfliktów, nauka metod radzenia sobie ze stresem i umiejętności szukania pomocy i wsparcia) skierowane do dzieci i młodzieży,

c.programy profilaktyczne wzmacniające czynniki chroniące w tym:warsztaty umiejętności społecznych, rodzicielskich i wychowawczych dla dorosłych,

d.prowadzenie grup wsparcia i grup samopomocowych dla osób uzależnionych, pijących ryzykownie lub szkodliwie, ich rodzin, osób współuzależnionych, rodzin ze współwystępującą przemocą, DDA,

e.kampanie edukacyjne zachęcające do korzystania z profesjonalnego wsparcia w przypadku występowania różnego rodzaju problemów w rodzinach, powiązanych z używaniem substancji psychoaktywnych, uzależnieniami behawioralnymi oraz stosowaniem przemocy oraz informujące o instytucjachi organizacjach wsparcia,

f.szkolenia podnoszące kwalifikacje specjalistów pracujących z mieszkańcami dzielnicyw obszarze profilaktyki uzależnień i przeciwdziałania przemocy w rodzinie.

 

Warunki realizacji zadania:

a.określenie celu,rezultatów i wskaźników ich realizacji tak dobranych aby faktycznie mierzyły poziom ich osiągnięcia,

b.określenie poziomu profilaktyki, do którego oferta się odnosi,

c.skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,

d.zatrudnieniekadry realizującej zadanie z kwalifikacjamiodpowiednimi do zakresu realizowanego zadania, które będą przedstawione w ofercie – przede wszystkim musi być zatrudniona osoba z kwalifikacjami w zakresie profilaktyki uzależnień lub terapii uzależnień,

e. podanie planowanej liczby odbiorców zadania,

f. szczegółowe opisanie w ofercie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji – grupa docelowa to obligatoryjnie beneficjenci z grupy z problemami uzależnień, współuzależnień oraz współwystępującą przemocą w rodzinie – przy przyjmowaniu sprawozdania realizator zadania będzie musiał wykazać tą grupę,

g.oferta powinna zawierać: uzasadnienie potrzeby realizacji projektu dla wskazanej grupy docelowej,zaplanowane i szczegółowo opisane działania, tak aby można stwierdzić ich powiązanie z grupą odbiorców i realizacją zakładanych celów orazuzasadnienie spodziewanej skuteczności proponowanego projektu,

h. prowadzenie ewaluacji działań w odniesieniu do rezultatów i celów - głównegoi szczegółowych oraz przedstawienie wyników w sprawozdaniu,

i. prowadzenie dokumentacji programu, w tym zebranie oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa, ankiet ewaluacyjnych, harmonogramu pracy i innej dokumentacji merytorycznej (np. list uczestników, konspektów zajęć) oraz zamieszczanie w ofercie informacji o tym jaka dokumentacja będzie prowadzona,

j. oferta powinna być zgodny ze Standardem jakości programów profilaktycznych realizowanych w szkołach i innych placówkach systemu oświaty, placówkach wsparcia dziennego orazw środowisku lokalnym, określonym w uchwalonym Programie Profilaktykii Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy na lata 2022- 2025,

k.z uwagi na sytuację epidemiologiczną istnieje możliwość prowadzenia poszczególnych elementów projektów (konsultacje, grupy warsztatowe, grupy wsparcia, treningi) on-linew przypadku gdy praca w bezpośrednim kontakcie powodowałaby zwiększone ryzyko zakażenia SARS CoV 2, informację o możliwości podjęcia pracy z beneficjentem on-line należy zamieścić w ofercie, a po podpisaniu umowy i rozpoczęciu pracy poinformowaćo tym zleceniodawcę,

l.preferowane będą programy posiadające rekomendacje Państwowej Agencji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, Ośrodka Rozwoju Edukacji, Krajowego Biura Przeciwdziałania Narkomanii, Instytutu Psychiatrii i Neurologii – lista programów rekomendowanych znajduje się na stronie www.programyrekomendowane.pl.

     

 

 

Uwaga: oferent przed dopuszczeniem osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r.o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz.U. z 2020 r. poz.152), zweryfikuje osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które:

1)widnieją w Rejestrze,

2)nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub,

3)co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art.2 ww. ustawy.

 

Uwaga: Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. Zakup doposażenia na może przekraczać 10 % wartości dotacji, a zakup jednego jego elementu kwoty 10.000,00 zł.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama