Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Edukacja i promocja zdrowia”
Nabór od 18.11.2022 do 13.12.2022 16:00
Biuro Polityki Zdrowotnej
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Polityki Zdrowotnej ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie ochrony i promocji zdrowia, w tym działalności leczniczej w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej w latach 2023-2025 pod nazwą „Edukacja i promocja zdrowia”.

Przedmiotem konkursu jest wybór realizatora/realizatorów zadania publicznego polegającego na prowadzeniu szkoleń/działań na rzecz edukacji i promocji zdrowia.

Adresatami zadania są mieszkańcy m.st. Warszawy.

Składane oferty do konkursu powinny w sposób szczególny uwzględniać działania sprzyjające podniesieniu poziomu wiedzy i modyfikacji postaw społecznych w zakresie promocji zdrowia.

W ramach realizacji zadania oczekuje się poszerzenia przez jego uczestników wiedzy i umiejętności w szczególności z zakresu (oferent może złożyć ofertę na jeden zakres działań lub na więcej z wybranych działań jako całość zadania):

 1. Profilaktyki chorób układu krążenia;
 2. Profilaktyki chorób nowotworowych;
 3. Propagowania zdrowego stylu życia, wolnego od dymu tytoniowego;
 4. Promowania racjonalnego sposobu odżywiania się i kształtującego właściwe nawyki żywieniowe oraz zmniejszenie nadwagi i otyłości;
 5. Profilaktyki problemów zdrowia psychicznego;
 6. Zapobiegania wypadkom i urazom w szczególności z uwzględnieniem udzielania pomocy przedmedycznej;

Zadanie powinno być realizowane z uwzględnieniem aktualnej wiedzy naukowej.

Opis zadania powinien zawierać szczegółowe informacje o liczbie planowanych uczestników zadania, o wymiarze godzin i rodzaju działań. W ofercie należy także szczegółowo opisać sposób rekrutacji adresatów zadania.

Należy dołożyć wszelkich starań, aby uczestnicy nie doświadczyli dyskryminacji lub nierównego traktowania.

W ofercie należy opisać posiadane przez oferenta zasoby organizacyjne, niezbędne warunki oraz doświadczenie w realizacji zadań podobnego typu.

W ofercie należy przedstawić spójny i czytelny system prowadzenia dokumentacji merytorycznej działania, w tym statystyk umożliwiających ocenę realizacji i efektywności podejmowanych działań.

Dokumentacja z realizacji zadania:

 1. program, scenariusz szkolenia/działania (w ofercie należy opisać program merytoryczny szkolenia/działania, wymiar godzinowy, metodykę, tematykę i ramowy przebieg oraz formę - stacjonarne, on-line lub hybrydowe),
 2. deklaracja uczestnictwa w zadaniu zawierająca adres zamieszkania uczestnika zadania,
 3. listy obecności uczestników zadania (z rodzaju zajęć, miejsca i czasu ich przeprowadzenia oraz tematyki),
 4. dokumentacja fotograficzna z realizowanych działań edukacyjnych,
 5. ankiety monitoringowe - aby stwierdzić wzrost wiedzy należy przeprowadzić ankiety sprawdzające wiedzę dla każdej z grup szkoleniowych przed i po szkoleniu (wyniki bieżącego monitoringu powinny być uwzględnione w sprawozdaniach z realizacji zadania),
 6. umowy z realizatorami zadania (prowadzący szkolenia/działania muszą legitymować się stosownymi dokumentami uprawniającymi do prowadzenia szkoleń/działań - certyfikaty, profesjonalne szkolenia - dokumenty te będą weryfikowane na etapie realizacji zadania),
 7. faktury/rachunki, potwierdzenia dokonanych płatności,
 8. materiały informacyjno-edukacyjne (jeśli dotyczy), wymagają przedstawienia do akceptacji BPZ treści projektów, które będą publikowane i rozpowszechniane w ramach realizowanego zadania, przed ich upowszechnieniem,
 9. inna wskazana przez oferenta potwierdzająca przeprowadzenie działań.

 

Uwagi:

 1. Zadanie nie może obejmować opracowania narzędzi informatycznych dedykowanych realizacji zadania.
 2. W ramach realizacji zadania nie mogą być finansowane zakupy środków trwałych powyżej 10 000 zł (brutto).
 3. Finansowaniu nie podlegają: koszty na zasadzie ryczałtu.

Oferent zobowiązany jest do przygotowania oddzielnych kosztorysów, obejmujących wydatki w danym roku budżetowym.

W przypadku zadań, których rozpoczęcie jest wcześniejsze niż ogłoszenie wyników konkursu, wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia ogłoszenia wyników konkursu ofert, zaś wydatkowanie ewentualnych środków finansowych własnych Zleceniobiorcy i środków finansowych z innych źródeł możliwe jest od dnia rozpoczęcia realizacji zadania.

Przy ocenie ofert Komisja konkursowa do opiniowania ofert będzie brała pod uwagę kryteria zawarte w załączniku nr 2 do niniejszego ogłoszenia, m.in. jakość wykonania zadania, kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie, opis kosztów realizacji zadania publicznego (kalkulacja). Komisja przy udzielaniu rekomendacji będzie brała pod uwagę informacje i opinie dotyczące realizowania podobnych działań z zakresu edukacji i promocji zdrowia w latach 2020-2022. Istotne jest doświadczenie, w tym efekty dotychczasowych działań oferenta w realizacji zadań o zbliżonym charakterze lub doświadczenie osób realizujących tego typu zadania.​

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama