Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 20.12.2022 16:00
Biuro Ochrony Środowiska
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Biuro Ochrony Środowiska ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania popularyzujące zasoby przyrodnicze i walory warszawskiego odcinka Wisły..

Realizacja jednorazowych lub cyklicznych wydarzeń/aktywności na lądzie i/lub wodzie skierowanych do mieszkańców Warszawy. Wydarzenia/aktywności muszą być realizowane w przestrzeni warszawskiego odcinka Wisły i być powiązane tematycznie z zasobami przyrodniczymi warszawskiego odcinka Wisły oraz edukacją i promocją proekologicznych zachowań.

W miarę możliwości i specyfiki zadania, działania powinny być skierowane do osób z różnych grup społecznych oraz różnych narodowości, z uwzględnieniem restrykcji związanych z rozprzestrzenianiem się koronawirusa SARS-CoV-2. Każdy Oferent, którego oferta zostanie wybrana, będzie zobowiązany zrealizować zadanie biorąc pod uwagę obowiązujące przepisy i wytyczne instytucji państwowych i samorządowych, dotyczące ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii koronawirusa (SARS-CoV-2) wywołującego chorobę COVID-19.

Istotnym elementem realizacji zadania i poszczególnych działań jest zaplanowanie i przeprowadzenie skutecznej ich promocji i komunikacji. Działania promocyjne powinny uwzględniać specyfikę grupy odbiorców, do której są skierowane.

 1. Dodatkowe informacje:
 2. Oferent powinien zaplanować i przedstawić alternatywy dla działań, jeśli obostrzenia związane z rozprzestrzenianiem wirusa SARS-CoV-2 uniemożliwią realizację planowanych zadań lub takie planowanie działań, aby było możliwe czasowe ich zawieszenie i ponowne wznowienie po ustaniu obostrzeń lub zmianę formuły na możliwą do realizacji i bezpieczną w przypadku różnych wariantów panujących obostrzeń.
 3. Realizowane zadania powinny zostać poddane ewaluacji końcowej. Formę jej opracowania należy określić w składanej ofercie. Wyniki i rekomendacje powinny być ujęte w sprawozdaniu z realizacji zadania.
 4. Oferent powinien uwzględnić w ofercie wszelkie niezbędne koszty związane z obsługą organizacyjną zadania (np. księgowość, koordynacja, itp.) przy założeniu proporcjonalności w stosunku do kosztów merytorycznych.
 5. Zleceniobiorca nie może dokonywać zakupu środków trwałych. W świetle zapisów zawartych w art. 3 ust. 1 pkt 15 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U.  z 2021 r., poz. 217, z późn. zm.) środki trwałe to rzeczowe aktywa trwałe i zrównane z nimi, o przewidywanym okresie ekonomicznej użyteczności dłuższym niż rok, kompletne, zdatne do użytku i przeznaczone na potrzeby jednostki. Limit kwoty, od której liczy się środki trwałe to 10 000,00 złotych.
 6. W przypadku, jeżeli realizacja zadania będzie wiązała się z działaniami opisanymi w ustawie o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zadanie będzie zrealizowane zgodnie z wytycznymi wynikającymi z ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 152, z późn. zm.), w szczególności Wykonawca zapewni, że będą realizowane obowiązki wynikające z ww. ustawy.

 B. W ramach realizacji zadania będącego przedmiotem konkursu należy uwzględnić ścisłą współpracę z:

 1. Zarządem Zieleni m.st. Warszawy (m.in. obligatoryjne przedłożenie planu działań w ramach realizowanego zadania w zakresie terenów nadwiślańskich pozostających we właściwości zarządczej Zarządu Zieleni m.st. Warszawy oraz występowanie do ww. jednostki o wszelkie niezbędne zgody/pozwolenia, w tym również zezwolenia na wjazd na teren bulwarów i plażę),
 2. Państwowym Gospodarstwem Wodnym Wody Polskie Regionalnym Zarządem Gospodarki Wodnej w Warszawie (uzyskanie zgód/pozwoleń użytkowania terenów pozostających we właściwości Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Warszawie)

 Termin realizacji zadania: 15.04 - 31.10.2023 r.

Miejsce realizacji zadania: warszawski odcinek Wisły. Istnieje możliwość realizacji zadań częściowo poza granicami Warszawy, przy założeniu, że większa część zadania realizowana jest na warszawskim odcinku Wisły oraz, że rozpoczęcie lub zakończenie wydarzenia odbędzie się w Warszawie.

W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie jedną ofertę.

Środki przeznaczone na realizację zadania: 200 000,00 zł.

Kwota dotacji, o którą można się ubiegać: maksimum 50 000,00 zł.

 Warunki realizacji zadania publicznego.

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie - oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5. Oferent odpowiada za bezpieczeństwo organizowanego wydarzenia i jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie OC organizatora imprezy dostosowane do specyfiki wydarzenia.

6. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:

a. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,

b. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

7. Za naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

8. Oferent podczas realizacji zadania ma obowiązek przestrzegać przepisów odnoszących się do ochrony przyrody:

a) na terenie znajdującym się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zakazów wprowadzonych rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ze zmianami) - nadzór sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego;

b) na terenie znajdującym się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) - w szczególności nie podejmować działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, mogących wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 (art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 r., poz. 916,  z późn. zm.) - nadzór nad obszarem sprawuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;

c) na terenie rezerwatów przyrody Ławice Kiełpińskie i Wyspy Zawadowskie - przestrzegać zasad ochrony oraz zakazów wprowadzonych:

d) dla rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie - rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166, poz. 1222), zarządzeniem nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie, zarządzeniem nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do palenia ognisk na terenie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie;

e) dla rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie - rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166, poz. 1224);

f) przestrzegać zakazów dotyczących dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową – art. 52 ww. ustawy.

9. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g. nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h. niewypuszczania chińskich lampionów;

i. nieużywania sztucznych ogni i petard.

10. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

 1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.  o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.
 2. Nie dopuszcza się pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego.
 3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.  w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2022 r., poz. 1634, z późn. zm.).
 4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.
 5. Oferent odpowiada za bezpieczeństwo organizowanego wydarzenia i jest zobowiązany posiadać ubezpieczenie OC organizatora imprezy dostosowane do specyfiki wydarzenia.
 6. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy 
 7. Oferent podczas realizacji zadania ma obowiązek przestrzegać przepisów odnoszących się do ochrony przyrody:
 8. na terenie znajdującym się w granicach Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu - zakazów wprowadzonych rozporządzeniem nr 3 Wojewody Mazowieckiego z dnia 13 lutego 2007 r. w sprawie Warszawskiego Obszaru Chronionego Krajobrazu (ze zmianami) - nadzór sprawuje Marszałek Województwa Mazowieckiego;
 9. na terenie znajdującym się w granicach obszaru Natura 2000 Dolina Środkowej Wisły (PLB140004) - w szczególności nie podejmować działań mogących pogorszyć stan siedlisk przyrodniczych lub siedlisk gatunków roślin i zwierząt, dla których ochrony wyznaczono obszar Natura 2000, mogących wpłynąć negatywnie na gatunki, dla których ochrony został wyznaczony obszar Natura 2000 lub pogorszyć integralność obszaru Natura 2000 (art. 33 ust.1 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. z 2022 r., poz. 916, z późn. zm.) - nadzór nad obszarem sprawuje Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska i Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Warszawie;
 10. na terenie rezerwatów przyrody Ławice Kiełpińskie i Wyspy Zawadowskie - przestrzegać zasad ochrony oraz zakazów wprowadzonych:
 11. dla rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie - rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166, poz. 1222), zarządzeniem nr 12 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 28 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia szlaków na terenie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie, zarządzeniem nr 11 Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Warszawie z dnia 8 lutego 2020 r. w sprawie wyznaczenia miejsc do palenia ognisk na terenie rezerwatu przyrody Ławice Kiełpińskie;
 12. dla rezerwatu przyrody Wyspy Zawadowskie - rozporządzeniem Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 23 grudnia 1998 r. w sprawie uznania za rezerwat przyrody (Dz. U. Nr 166, poz. 1224);
 1. przestrzegać zakazów dotyczących dziko występujących roślin i grzybów objętych ochroną gatunkową, zgodnie z art. 51 ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody oraz dziko występujących zwierząt objętych ochroną gatunkową – art. 52 ww. ustawy.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama