Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert - WRS - ogólny zadania roczne

Reklama
Nabór od 18.11.2022 do 13.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 776 tys. PLN
Do 99% dofinansowania
Dotacje do 396 tys. PLN
Mężczyźni, Seniorzy, Kobiety, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - WRS - ogólny zadania roczne .

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 2304/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopda 2022 r. roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023  zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco: 

4) Działalność na rzecz mniejszości narodowych i etnicznych oraz języka regionalnego,

5) Działalności na rzecz integracji cudzoziemców:

b)  nieodpłatne kursy języka polskiego dla cudzoziemców wrozproszonej lokalizacji i całotygodniowych terminach; kursy dla różnych grup wiekowych (w tym dla dzieci z rodzicami) oraz dla imigrantów o zróżnicowanym stopniu znajomości językapolskiego; koordynacja kursów, naboru na kursy oraz ich promocja; podniesienie kompetencji lektorów,

c) animacja lokalnej integracji imigrantów, zwłaszcza w oparciu osieć gdańskich instytucji działających lokalnie (domy i kluby sąsiedzkie, biblioteki, rady dzielnic) oraz wspieranie nieformalnych i oddolnych sieci integracji imigrantów i wolontariatu na rzecz integracji,

d) Wspieranie integracji w obszarze edukacji –wzmocnienie integracji dzieci z doświadczeniem migracyjnym w szkołach oraz wsparcie działań zmierzających do zapewnienia równegodostępu do edukacji dzieciom z doświadczeniem migracyjnym,

e) Wsparcie integracji beneficjentów programu rezydencji kulturowej ICORN,

8) Działalność na rzecz równych praw kobiet i mężczyzn:

a) działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, tacierzyństwa, rodzicielstwa oraz upowszechnienia i ochrony praw dziecka

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

9) Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym

b) organizacja dorocznego Pomorskiego Pikniku i Parady Seniora

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowiekaoraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

b)realizacja projektów edukacyjnych, podnoszących świadomość iwrażliwość z zakresu równego traktowania, przeciwdziałania dyskryminacji i radykalizacji, kierowana do instytucji, organizacji pozarządowych, mieszkańców i mieszkanek Gdańska

 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama