Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert - WRS - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, centrum wolontariatu

Reklama
Nabór od 18.11.2022 do 13.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 2,25 mln PLN
Do 99% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Wolontariusze, Osoby LGBT+, Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Gdańsku, WRS - Wydział Rozwoju Społecznego ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert - WRS - upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowieka, centrum wolontariatu.

Ogłoszenie otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Miasta Gdańska określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2023” – WRS ogólny

Na podstawie Zarządzenia nr 2303/22 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 18 listopda 2022 r. roku ogłasza się otwarty konkurs ofert na realizację w roku 2023  zadań publicznych określonych w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na rok 2022”, zlecanych przez Miasto Gdańsk podmiotom niezaliczanym do sektora finansów publicznych i niedziałającym w celu osiągnięcia zysku. 

Oferty można składać do dnia 13 grudnia 2022 r. do godziny 16.00.

Szczegółowy podział zadań publicznych, przedstawiony zgodnie z numeracją zawartą w „Programie współpracy Miasta Gdańska z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok” oraz wysokość środków finansowych przeznaczonych na ich realizację przedstawia się następująco: 

16) Upowszechnianie i ochrona wolności i praw człowiekaoraz swobód obywatelskich, a także działania wspomagające rozwój demokracji

a)utworzenie i funkcjonowanie sieci punktów wspierających osoby doświadczające dyskryminacji iprzemocy ze względu na wiek, płeć, orientację seksualną i tożsamość płciową, niepełnosprawność, wyznanie, religię i bezwyznaniowość, pochodzenie etniczne inarodowe, w tym prowadzenie rejestru imonitorowanie przejawów dyskryminacji oraz przestępstw z nienawiści wobec osób z grup wyżej wymienionych; 

17) Promocja i organizacja wolontariatu

a) prowadzenie miejskiego centrum wolontariatu w Gdańsku; organizacja Gdańskiego Tygodnia Wolontariatu; promocja wolontariatu w szkołach

Szczegółowe warunki konkursu znajdują się w załączeniu. 

Źródło: Urząd Miejski w Gdańsku

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama