Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 18.11.2022 do 22.11.2022 07:50
Urząd Gminy w Kolbudach
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Seniorzy

Wójt Gminy Kolbudy ogłasza nabór ofert w trybie art. 19a – rozszerzenie zakresu usług  w Klubach Senior+ w Kolbudach i Kowalach oraz w Kołach Seniora

Termin realizacji zadania: do 31.12.2022 r.

Miejsce składania ofert: Urząd Gminy Kolbudy, ul. Staromłyńska 1, 83-050 Kolbudy

 

Kwota przeznaczona na dotacje: 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100)

Kwota dotacji na zadanie: od 0,00 zł do 10 000,00 zł (słownie: dziesięć tysięcy złotych 00/100).

Wkład własny: niewymagany

Opis naboru: Nabór adresowany jest do organizacji pozarządowych lub podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie działających w zakresie działalności na rzecz aktywnej profilaktyki realizujących zadania dla mieszkańców Gminy Kolbudy

Cel: Poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez szeroko rozumianą aktywność i integrację społeczną. W ramach zadania zaproponowana ma zostać oferta dla seniorów uczęszczających regularnie na zajęcia i korzystających z oferty merytorycznej w Klubach i Kołach Seniora w Gminie Kolbudy oraz mieszkańców Kolbud wieku 60 + nie objętych wsparciem nie korzystających z innych form aktywności. Celem projektu jest poprawa jakości i poziomu życia osób starszych poprzez szeroko rozumianą aktywność i integrację społeczną. Starość oraz osamotnienie często sią przyczyną umieszczania seniorów w całodobowych ośrodkach opieki. Zagospodarowanie czasu, profilaktyka, terapia pozwoli osobom starszym na ich dłuższą aktywność i sprawność co w dużej mierze ochroni ich przed umieszczeniem w domu starości, czy w innej placówce opiekuńczej.  Przygotowana oferta będzie miała na celu promowanie wśród seniorów nowych, ciekawych, zdrowych, aktywnych sposobów spędzania czasu, co ma pozytywny wpływ na ich zdrowie fizyczne, dobrostan psychiczny, rozwój pasji i zainteresowań.

Informacja o możliwości ubiegania się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym:

Informujemy, że Wójt Gminy Kolbudy zleci organizacji pozarządowej lub podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie realizację, z pominięciem otwartego konkursu ofert, na poziomie lokalnym zadania publicznego, spełniającego łącznie następujące warunki:

 1. wysokość dofinansowania lub finansowania projektu nie może przekroczyć kwoty 10 000,00 zł;
 2. projekt musi zostać zrealizowany w okresie nie dłuższym niż 90 dni;
 3. łączna kwota środków finansowych przekazanych przez organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego tej samej organizacji pozarządowej lub temu samemu podmiotowi wymienionemu w art. 3 ust. 3, w trybie określonym w ust.1, w danym roku kalendarzowym, nie może przekroczyć kwoty 20 000,00 zł.;
 4. projekt uwzględnia zadania o charakterze lokalnym;
 5. o przyznaniu środków finansowych w ramach tzw. małego grantu decyduje Wójt Gminy Kolbudy, biorąc pod uwagę każdorazowo celowość realizacji danego zadania oraz wysokość posiadanych środków finansowych.

 

Oferta może zostać odrzucona z powodu:

 1. nieuznania jej celowości;
 2. stwierdzenia wyczerpania puli środków finansowych;
 3. gdy środki finansowe będące w dyspozycji wydziału zostały już zaplanowane na realizacje innych zadań publicznych.

Oferta powinna zostać złożona w wersji elektronicznej za pomocą portalu Witkac.pl. W formie papierowej należy dostarczyć ofertę lub potwierdzenie złożenia oferty wygenerowane  w systemie, wydrukowane i opatrzone podpisami osób prawomocnie reprezentujących organizację.

Brak złożenia papierowego potwierdzenia złożenia oferty spowoduje odrzucenie oferty ze względów formalnych.

Warunki realizacji:

 1. dotacja zostanie przekazana zgodnie z przepisami ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z z 2020 r. poz. 1057),) po podpisaniu umowy z oferentem;
 2. z wykonania zadania publicznego objętego umową, w tym z zaangażowania środków własnych w jego realizację, oferent sporządza sprawozdanie, zgodne ze wzorem określonym w aktualnym Rozporządzeniem Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie uproszczonego wzoru oferty i uproszczonego wzoru sprawozdania z realizacji zadania publicznego (Dz. U. z 2018 r. poz. 2055);
 3. środki niewykorzystane w trybach konkursowych ogłaszanych przez Gminę Kolbudy mogą zwiększać pulę naboru art. 19 na portalu Witkac.pl bez konieczności ponownego ogłaszania naboru;
 4. w trakcie realizacji zadania dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Zwiększony koszt uznaje się za zgodny z umową jeżeli nastąpiło zwiększenie jego wartości o nie więcej niż 20%.

 

 

Źródło: Urząd Gminy w Kolbudach

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama