Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: przemocy, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz...

Reklama
Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: przemocy, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - w latach 2023 - 2024
Nabór od 18.11.2022 do 12.12.2022 10:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 456 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Działania profilaktyczne, edukacyjne i specjalistyczne jako czynniki chroniące wobec: przemocy, uzależnienia od substancji psychoaktywnych oraz uzależnień behawioralnych, na rzecz dzieci, młodzieży oraz ich rodzin w dzielnicy Ochota m.st. Warszawy, w ramach Lokalnego Systemu Wsparcia - w latach 2023 - 2024.

4. Opis zadania: 

Odbiorcy zadania:

 Dzieci od 6 – do około 13 roku życia, 

 młodzież od około 13 do 18 roku życia,

 ich rodzice i(lub) opiekunowie, 

 profesjonaliści, którzy pracują z dziećmi i młodzieżą - z terenu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

II. Rekomendowane  formy realizacji zadania:

 zajęcia integracyjno – adaptacyjne,

 zajęcia socjoterapeutyczne,

 rozmowy i konsultacje indywidualne – w zależności od rodzaju działania,

 treningi i zajęcia grupowe i/lub warsztatowe,

 zajęcia interwencyjne – jeśli będzie taka potrzeba placówki, w której przebywają dzieci/młodzież,

 zajęcia zwiększające kompetencje społeczne,

 zajęcia sportowe – jako element i uzupełnienie zajęć profilaktycznych,

 korepetycje dla dzieci i młodzieży,

 spotkania/seminaria edukacyjno – informacyjne,

 superwizje dla profesjonalistów/realizatorów zadania, 

 wykłady i warsztaty,

 konferencje/debaty podsumowujące działania projektu.

III. warunki realizacji zadania:

1) realizacja działań zostanie zrealizowana w oparciu o: mapę kumulacji problemów społecznych, która jest w załączniku nr 1 do Programu profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii m.st. Warszawy na lata 

2022-2025 oraz analizę potrzeb w lokalnym środowisku.

2) Realizacja działań zostanie poprzedzona diagnozą i analizą potrzeb każdego uczestnika - na początku realizacji zadania. 

3) Preferowane będą oferty złożone w partnerstwie (kilka organizacji działających  na terenie dzielnicy Ochota) oraz wspierane przez instytucje publiczne (OPS, szkoła, poradnia pedagogiczno – psychologiczna, sąd rodzinny).

4) Oferenci mają obowiązek w ofercie zawrzeć informację określającą zakres współpracy z  min. 5  Partnerami, w tym obligatoryjnie z OPS  i szkołami oraz placówkami wsparcia dziennego. Przy czym, co najmniej jedna  Placówka Wsparcia Dziennego z terenu dzielnicy Ochota - musi wejść w skład konsorcjum. Komisja konkursowa weźmie pod uwagę tylko takie oferty. 

5) Przedstawienie spójnego modelu zarządzania projektem w ramach oferty wspólnej.

6) Strukturę zarządczą konsorcjum stanowi koordynator konsorcjum oraz koordynatorzy z poszczególnych organizacji, wchodzących w skład konsorcjum. Zadaniem koordynatorów będzie praca na rzecz ścisłej współpracy całego konsorcjum m.in. ze szkołami/przedszkolami         i OPS.

7) Realizator przedstawi szczegółowy plan rekrutacji oraz przeprowadzi gruntowną rekrutację uczestników w porozumieniu z: m.in. przedszkolami, szkołami, OPS, placówkami wsparcia dziennego.

8) W ofercie należy podać ogólną liczbę uczestników programu liczonych raz oraz liczbę uczestników poszczególnych działań/zajęć.

9) Realizator będzie stale monitorował wskaźniki/rezultaty zadania, a w przypadku uruchomienia „Bazy monitorującej” – monitorowanie poprzez wprowadzanie danych do tej aplikacji.

10) Realizator wykorzysta przy realizacji zadania, w pracy z dziećmi i młodzieżą ofertę kulturalną, sportową, edukacyjną m.st. Warszawy; wykorzysta lokalne zasoby (placówki wsparcia dziennego, poradnie psychologiczne, domy kultury, inne).

11) Realizator, przed każdym kolejnym miesiącem/kwartałem realizacji działań, przedstawi szczegółowy harmonogram w Referacie Profilaktyki w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia.

12) Realizator zapewni kadrę posiadającą odpowiednie kwalifikacje (potwierdzone dyplomami/certyfikatami ukończenia) i doświadczenie w pracy z dziećmi, młodzieżą i dorosłymi.

13) realizator zapewni potrzebne materiały/sprzęt dla uczestników programu.

14) realizator przeprowadzi ewaluację projektu - wskazującą na osiągnięcie rezultatów (lub nie).

15) realizator odpowiada za bezpieczeństwo uczestników programu.

16) wymagana dokumentacja bieżącej pracy podczas prowadzenia programu.

 listy obecności z poszczególnych form zajęć;

 harmonogramy poszczególnych form zajęć;

 zgody rodziców/opiekunów prawnych na udział dziecka w programie;

 zgody uczestników na przetwarzanie ich danych osobowych.

17) Kosztorys zadania musi być czytelny, w jednej pozycji kosztorysu powinien zwierać się jeden rodzaj kosztów.

18) Skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego. Koszty zarządzania (koordynator konsorcjum, koordynatorzy organizacji) oraz obsługi księgowej i biurowo-kadrowej mogą stanowić maksymalnie 20% kosztów całego zadania.

19) Oferent może przeznaczyć do 8 000 zł. z dotacji na działania związane z podniesieniem zdolności organizacyjnych organizacji jako realizatora zadania publicznego, w tym w szczególności działań w zakresie rozwoju umiejętności i kwalifikacji zespołu zarządzającego i realizującego zadanie publiczne. Oferent zobowiązany jest przedstawić opis działań w części III. 4 Plan i harmonogram działań.

20) Oferent musi systematyczne informować o działaniach w projekcie, poprzez m.in. portale społecznościowe. Zawsze musi być  informacja o finansowaniu/współfinansowaniu zadania ze środków m.st. Warszawy,

21) W ofercie należy zawrzeć informację o funkcjonowaniu programu: ile miesięcy w roku, dni i godziny otwarcia, ramowy plan zajęć.

22) Oferent, przed dopuszczeniem każdej osoby do realizacji działań w ramach zleconego zadania publicznego w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi, zgodnie z ustawą z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym, zweryfikuje osoby biorące udział w wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem) i poinformuje o tym Zleceniodawcę drogą mailową. Przy wykonywaniu zadania publicznego w ww. zakresie nie mogą brać udziału osoby, które widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub co do których Oferent powziął informację, że w stosunku do nich prowadzone są postępowania karne, o których mowa w art. 2 ww. ustawy.

23) W przypadku otrzymania dotacji oferent jest zobowiązany realizować zadanie zgodnie z aktualnymi wytycznymi dotyczącymi sytuacji epidemicznej.

 

UWAGI:

1. Działania z zakresu profilaktyki wskazującej i selektywnej mogą być realizowane jeśli zachodzi taka potrzeba.

2. Działania zaplanowane w ofercie przez wszystkich partnerów muszą być spójne i stanowić  jedną całość.

3. W ramach realizacji zadania nie może być finansowana:

1) podstawowa działalność placówek wsparcia dziennego realizujących działania na rzecz dzieci i młodzieży, 

2) możliwe jest zaplanowanie wyjazdów dla dzieci i młodzieży biorących udział 

w projekcie pod warunkiem, że będą one kontynuacją całorocznej pracy socjoterapeutycznej i/lub profilaktycznej.

3) zakupy środków trwałych powyżej 10 000zł.

Termin realizacji zadania: od 15 lutego 2023 r. do 30 listopada 2024 r.

9. Miejsce realizacji zadania: Dzielnica Ochota m.st. Warszawy.

10. W ramach niniejszego otwartego konkursu ofert każdy podmiot może złożyć maksymalnie                        

1 ofertę.

11. Środki przeznaczone na realizację zadania: 456 000 zł.

Z podziałem na: 2023 rok - 200 000 zł. 2024 rok – 256 000 zł.

§ 2. Zasady przyznawania dotacji

1. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. O przyznanie dotacji w ramach otwartego konkursu ofert mogą się ubiegać organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (dalej jako oferenci).

3. Przy realizacji zadania możliwa jest współpraca z podmiotami niewymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (również z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi m.st. Warszawy). Podmioty te mogą uczestniczyć w zadaniu oferując wsparcie merytoryczne lub rzeczowe. Informacje o sposobie zaangażowania takiego podmiotu w realizację zadania należy przedstawić w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

4. Na dane zadanie oferent może otrzymać dotację tylko z jednego biura Urzędu m.st. Warszawy lub Urzędu dzielnicy m.st. Warszawy.

5. Oferenci, którzy:

1) nie są podatnikami podatku VAT lub

2) są podatnikami podatku VAT, ale w ramach realizacji zadania publicznego nie przewidują pobierania świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego, przedstawiają w ofercie koszty brutto.

Oferenci, którzy są czynnym podatnikiem podatku VAT i w ramach realizacji zadania publicznego przewidują pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego i realizacja zadania publicznego określonego w ofercie będzie powiązana z czynnościami podlegającymi opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług, zobowiązani są do przedstawienia w ofercie kosztów netto.

W przypadku możliwości odzyskania podatku VAT jego koszt nie może być składową części finansowej oferty ani po stronie dotacji ani po stronie wkładu własnego oferenta.

6. Oferty, które nie spełnią wymogów formalnych, nie będą podlegać rozpatrywaniu pod względem merytorycznym.

7. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do:

1) odstąpienia od ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert, bez podania przyczyny, w części lub w całości;

2) zwiększenia wysokości środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w trakcie trwania konkursu;

3) wyboru jednej oferty lub żadnej z ofert;

4) zmniejszenia wysokości wnioskowanej dotacji.

8. Prezydent m.st. Warszawy zastrzega sobie prawo do publicznego udostępniania w tzw. księdze dotacji informacji zawartych przez oferenta w pkt. III.3 oferty tj. „Syntetycznym opisie zadania”.

§ 3. Warunki realizacji zadania publicznego

1. Zadanie przedstawione w ofercie może być realizowane wspólnie przez kilku oferentów, jeżeli oferta została złożona wspólnie, zgodnie z art. 14 ust. 2-5 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie. W przypadku realizowania zadania wspólnie – oferenci odpowiadają solidarnie za realizację zadania.

2. Dopuszcza się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego pod warunkiem, że oferent realizujący zadanie publiczne prowadzi działalność odpłatną pożytku publicznego, z której przychód przeznacza na działalność statutową.

3. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych.

4. W przypadku planowania zlecania części zadania innemu podmiotowi oferent powinien uwzględnić taką informację w składanej ofercie. Informację tę oferent umieszcza w planie i harmonogramie działań w kolumnie „Zakres działania realizowany przez podmiot niebędący stroną umowy”.

5. Jeżeli dany wydatek wykazany w sprawozdaniu z realizacji zadania publicznego nie będzie równy odpowiedniemu kosztowi określonemu w umowie, to uznaje się go za zgodny z umową wtedy, gdy:

a. nie nastąpiło zwiększenie tego wydatku o więcej niż 25 % w części dotyczącej przyznanej dotacji,

b. nastąpiło jego zmniejszenie w dowolnej wysokości.

6. Naruszenie postanowienia, o którym mowa w ust. 5, uważa się za pobranie części dotacji w nadmiernej wysokości.

7. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

a. wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

b. podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

c. podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

d. podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

e. wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają procesowi recyklingu;

f. rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

g. nieużywania balonów wraz z patyczkami plastikowymi;

h. niewypuszczania chińskich lampionów;

i. nieużywania sztucznych ogni i petard.

8. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.

§ 4. Składanie ofert

1. Ofertę, na druku zgodnym ze wzorem określonym w aktualnym rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań, należy złożyć w Generatorze Wniosków dostępnym pod adresem https://witkac.pl  do dnia 12.12.2022 roku do godz. 10:00 .

2. Oferty złożone w Generatorze Wniosków nie mogą być uzupełniane ani anulowane. W przypadku chęci wycofania oferty złożonej w Generatorze Wniosków, należy dostarczyć do urzędu dzielnicy podpisane przez osoby upoważnione oświadczenie o wycofaniu oferty.

3. Przed złożeniem oferty w Generatorze Wniosków pracownicy Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy udzielają oferentom stosownych wyjaśnień, dotyczących zadań konkursowych oraz wymogów formalnych (Bartłomiej Lange , nr telefonu 22 443 98 74, oraz Jolanta Wichlińska,

 nr 22 443 98 73 od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-16:00).

§ 5. Wymagana dokumentacja

1. Obligatoryjnie należy złożyć:

1) w przypadku, gdy oferent nie podlega wpisowi w Krajowym Rejestrze Sądowym oraz w ewidencjach prowadzonych przez Prezydenta m.st. Warszawy – kopia aktualnego wyciągu z innego rejestru lub ewidencji, ewentualnie inny dokument potwierdzający status prawny oferenta. Odpis musi być zgodny ze stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany;

2) kopię umowy lub statutu spółki – w przypadku gdy oferent jest spółką prawa handlowego, o której mowa w art. 3 ust. 3 pkt 4 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

2. Załączniki należy złożyć w formie elektronicznej za pośrednictwem Generatora Wniosków dodając je do składanej oferty.

3. Poza załącznikami wymienionymi w ust. 1 oferent może dołączyć rekomendacje i opinie oraz dokumenty świadczące o przeprowadzonej diagnozie sytuacji np. badania, ankiety, opracowania.

4. W przypadku, gdy oferta składana jest przez więcej niż jednego oferenta, każdy z oferentów zobowiązany jest do załączenia wszystkich dokumentów wymienionych w ust. 1 pkt 1–2.

5. Oferent zobowiązany jest w terminie do 15 dni roboczych od daty otrzymania powiadomienia o przyznaniu dotacji, przesłać informację o przyjęciu bądź nieprzyjęciu dotacji wraz z podaniem terminu przesłania dokumentów niezbędnych do przygotowania projektu umowy o wsparcie bądź powierzenie realizacji zadania publicznego, w tym:

1) prawidłowo podpisane oświadczenie przyjęcia dotacji (Za prawidłowe podpisy zostaną uznane podpisy z pieczęcią imienną, a w przypadku braku pieczątki – czytelny podpis lub wydruk imienia i nazwiska, opatrzony podpisem, umożliwiający weryfikację osób podpisujących oświadczenie zgodnie z Krajowym Rejestrem Sądowym, aktualnym wyciągiem z właściwego rejestru lub ewidencji, ewentualnie innym dokumentem potwierdzającym umocowanie do podpisania umowy w imieniu oferenta. Złożenie jedynie parafy nie jest wystarczające do uznania, iż oświadczenie zostało prawidłowo podpisane).

2) zaktualizowanej oferty, stanowiącej załącznik do umowy, potwierdzenia aktualności danych oferenta zawartych w ofercie, niezbędnych do przygotowania umowy,

3) oświadczenia Zleceniobiorcy dotyczącego podatku VAT (czynny/zwolniony/nie jest podatnikiem podatku VAT) – wzór oświadczenia zamieszczony jest na stronie internetowej: um.warszawa.pl/waw/ngo,

6. Nieprzesłanie informacji oraz dokumentów, o których mowa w ust. 5, tożsame jest z nieprzyjęciem dotacji przez oferenta. Istnieje możliwość przesunięcia terminu złożenia dokumentów po uzyskaniu zgody Urzędu Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy.

7. Oferenci, którzy planują realizację zadania publicznego w lokalu użytkowym z zasobów m.st. Warszawy zobligowani są do przesłania wraz z dokumentami, o których mowa w ust. 5 pkt 1–3 następujących danych:

1) adres lokalu użytkowego z zasobów m.st. Warszawy, w którym realizowane będzie zadanie publiczne;

2) powierzchnia podstawowa lokalu użytkowego;

3) powierzchnia dodatkowa lokalu użytkowego;

4) powierzchnia lokalu użytkowego przeznaczoną na realizację zadania publicznego (z podziałem na powierzchnię podstawową i dodatkową).

§ 6. Tryb i kryteria stosowane przy wyborze ofert oraz termin dokonania wyboru ofert

1. Złożone oferty podlegać będą ocenie formalnej zgodnie z kryteriami wskazanymi w Karcie Oceny Formalnej Oferty, której wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego ogłoszenia.

2. Oceny merytorycznej złożonych ofert dokona komisja konkursowa do opiniowania ofert. Wzór Protokołu Oceny Oferty stanowi załącznik nr 2 do niniejszego ogłoszenia.

3. Po ocenie merytorycznej złożonych ofert komisja konkursowa przedłoży rekomendacje co do wyboru ofert Zarządowi Dzielnicy.

4. Ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert dokonuje Prezydent m.st. Warszawy w drodze zarządzenia, w terminie nie późniejszym niż 60 dni kalendarzowych od terminu zakończenia składania ofert, o którym mowa w § 4 ust. 1.

5. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane do wiadomości publicznej (w Biuletynie Informacji Publicznej, w miejscu przeznaczonym na zamieszczanie ogłoszeń oraz na stronie internetowej um.warszawa.pl/waw/ngo).

§ 7. Informacja o zrealizowanych przez m.st. Warszawę w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadaniach publicznych tego samego rodzaju i związanych z nimi kosztami, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie:

1) Rodzaj zadania publicznego: w zakresie przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym 

2) Wysokość dotacji w złotych w 2022r. – 1 387 388 zł. (dotacje roczne, wieloletnie i małe dotacje).

3) Wysokość dotacji w złotych w 2023r. – 868 388 zł. (dotacje wieloletnie)

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama