Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja wyjazdów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, jako kontynuacja i uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą...

Reklama
Organizacja wyjazdów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, jako kontynuacja i uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w ochockich placówkach wsparcia dziennego w 2023 r
Nabór od 18.11.2022 do 12.12.2022 10:00
Dzielnica Ochota
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 60 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Ochota ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja wyjazdów profilaktycznych i socjoterapeutycznych, jako kontynuacja i uzupełnienie całorocznej pracy z dziećmi i młodzieżą, w ochockich placówkach wsparcia dziennego w 2023 r..

Opis zadania: 

Adresaci:

dzieci i młodzież w wieku 6-15 lat z rodzin dysfunkcyjnych, biorąca systematyczny i aktywny udział w całorocznej pracy profilaktycznej i socjoterapeutycznej w ochockich placówkach wsparcia dziennego (w turnusie weźmie udział min. 30 uczestników).

 Miejsce i termin realizacji zadania:

• wyjazd musi być zrealizowany pomiędzy 27 czerwca a 30 września 2023 roku,

• zadanie może być zrealizowane na terenie Rzeczypospolitej Polskiej lub poza jej granicami, w miejscu o walorach rekreacyjno-wypoczynkowych, atrakcyjnym dla dzieci i młodzieży pod kątem wypoczynkowym oraz spełniającym kryteria takie jak obowiązujące na terenie Rzeczypospolitej Polskiej.

Formy pożądane:

1. zajęcia survivalowe,

2. zajęcia warsztatowe z zakresu profilaktyki zachowań ryzykownych oraz kształtujących umiejętności społeczne

3. dyskoteki,

4. ogniska,

5. konkursy,

6. wycieczki piesze,

7. konkursy tematyczne, 

8. zajęcia promujące zdrowy styl życia, 

9. zajęcia z pierwszej pomocy przedmedycznej.

Warunki realizacji zadania:

1. Zaleca się pobieranie świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania publicznego przy jednoczesnym zastrzeżeniu, że nie może być to warunek zakwalifikowania dziecka do wyjazdu. Wysokość wkładu finansowego rodziców/opiekunów, będzie uzależniona od możliwości finansowych danej rodziny.

2. Przed realizacją wyjazdu, wskazane jest spotkanie organizacyjne z rodzicami/opiekunami dzieci biorących udział w zadaniu. 

3. Podczas wyjazdu powinien być realizowany program profilaktyczny i socjoterapeutyczny.

4. Oferta na wyjazd profilaktyczny i socjoterapeutyczny musi być zgodna z założeniami harmonogramu do Programu profilaktyki i rozwiazywania problemów alkoholowych oraz przeciwdziałania narkomanii na lata 2022-2025Czas trwania wyjazdu - co najmniej 10 dni. 

5. Dostarczenie informacji o liczbie uczestników wyjazdu oraz zaświadczenia o zgłoszeniu wypoczynku wydane przez kuratorium oświaty do Wydziału Spraw Społecznych i Zdrowia dla Dzielnicy Ochota m.st. Warszawy najpóźniej 5 dni przed wyjazdem.

6. Przedstawienie atrakcyjnego programu rekreacyjno-wypoczynkowego dla dzieci i młodzieży, w tym podczas złych warunków atmosferycznych.

7. Zapewnienie bezpiecznego transportu (aktualny przegląd techniczny autokaru, rezerwacja przedziałów dla grupy  w przypadku transportu kolejowego).

8. Rekrutacja uczestników powinna odbywać się przy ścisłej współpracy z ochockimi placówkami wsparcia dziennego.

9. Obligatoryjne włączenie zajęć profilaktycznych lub/i socjoterapeutycznych ukierunkowanych na rozwój umiejętności społecznych i życiowych, zapobieganie agresji, przeprowadzenie analizy zadania pod kątem zrealizowanych celów i rezultatów.

10. Warunki organizacyjne muszą być zgodne z ustawą z 7 września 1991 r., o systemie oświaty (Dz. U. 2021 r. poz. 1915)

11. Prowadzenie dokumentacji z realizacji zadania (w tym: dziennika zajęć, harmonogramu zajęć, listy uczestników turnusu, pisemnej zgody rodziców/ opiekunów na uczestnictwo w wyjeździe, zgoda na przetwarzanie danych osobowych).

12. Ubezpieczenie przejazdu i pobytu uczestników.

13. Realizacja zadania musi odbyć się zgodnie z zasadami epidemiologicznymi, które będą obowiązywały w miejscu oraz momencie jego realizacji.

 

 Kadra:

1. wychowawcy oraz prowadzący zajęcia muszą dysponować  kwalifikacjami zgodnymi z ustawą  z 7 września 1991 r., o systemie oświaty, przestrzegając warunków, jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej, a także zasad jego organizowania i nadzorowania ze szczególnym uwzględnieniem art.92 ww. ustawy. Ponadto, niezbędne jest do realizacji turnusu zatrudnienie psychologa (obóz socjoterapeutyczny) lub/i pedagoga (obóz profilaktyczny) posiadających doświadczenie w pracy z dziećmi lub młodzieżą publicznego.

2. Należy opisać  kwalifikacje osób oraz ich sposób zaangażowania w realizację poszczególnych działań, z uwzględnieniem wolontariuszy oraz członków stowarzyszeń świadczących pracę społecznie) w pkt 11 formularza oferty.

3. Oferent przystępując do podpisania umowy, jednocześnie składa oświadczenie, że: "znana mu jest treść  ustawy z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym (Dz. U. 2020r. poz. 152) oraz obowiązki z niej wynikające, jak również sankcje związane z ich niedopełnieniem”.

4. Przed dopuszczeniem  do realizacji zadań w zakresie działalności związanej z wychowaniem, edukacją, wypoczynkiem, leczeniem małoletnich lub z opieką nad nimi Oferent zweryfikuje  osoby biorące udział przy wykonywaniu ww. czynności  pod kątem ich figurowania w  Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym z dostępem ograniczonym (zwanego dalej Rejestrem). Przy wykonywaniu zadania w ww. zakresie  nie będą brały udziału osoby, które: widnieją w Rejestrze lub nie zostały poddane weryfikacji pod kątem figurowania w Rejestrze lub, co do których Oferent powziął informację, że w  stosunku do nich prowadzone są postępowania karne o których mowa w art. 2 ustawy  z dnia 13 maja 2016 r. o przeciwdziałaniu zagrożeniom przestępczością na tle seksualnym.”;

 

Wykorzystanie środków pochodzących z dotacji może obejmować:

• zakwaterowanie,

• wyżywienie,

• opiekę pielęgniarki/ratownika medycznego/lekarza,

• opiekę wychowawczą,

• opiekę ratownika (jeżeli organizator przewiduje korzystanie uczestników z kąpieliska),

• dostęp do sprzętu rekreacyjno-wypoczynkowego,

• transport uczestników do miejsca wypoczynku oraz z powrotem,

• transport z miejsca wypoczynku na wycieczki oraz z powrotem,

• ubezpieczenie uczestników wypoczynku, wolontariuszy i kadry pedagogicznej, na czas przejazdu i pobytu w miejscu wypoczynku,

• realizacja atrakcyjnego programu zajęć,

• zakup materiałów do zajęć,

• inne wydatki ściśle związane z realizowanym zadaniem i dokładnie opisane w złożonej ofercie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama