Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia

Reklama
Nabór od 18.11.2022 do 31.12.2022 23:59
Wydział Ochrony Ludności
Łączny budżet 120 tys. PLN
Do 80% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Torunia, Wydział Ochrony Ludności ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Bezpieczeństwo na wodach w granicach administracyjnych miasta Torunia.

I. Przedmiot konkursu 

 1. Przedmiotem konkursu jest wsparcie realizacji zadania gminy w latach 2023 - 2025 w zakresie bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa oraz upowszechniania wiedzy i umiejętności praktycznych.
 2. Celem realizacji zadania jest zapewnienie mieszkańcom Torunia bezpieczeństwa na wodach w granicach administracyjnych miasta, prowadzenia szkoleń z zakresu bezpieczeństwa, ratownictwa, upowszechniania wiedzy i umiejętności praktycznych oraz promowanie wolontariatu.

II. Rodzaj i formy realizacji zadania

 1. Zadanie objęte konkursem obejmuje elementy:
  1. zapewnienie bezpieczeństwa osobom wypoczywającym na wodzie i nad wodą w granicach administracyjnych miasta;
  2. prowadzenie nauki pływania dla dzieci i młodzieży;
  3. doskonalenie umiejętności pływackich strażników Straży Miejskiej w Toruniu;
  4. prowadzenie akcji profilaktyczno - edukacyjnych;
  5. udział w akcjach ratowniczych prowadzonych na terenach przyległych do rzek na terenie miasta Torunia w przypadku wystąpienia powodzi.
 2. Zadanie objęte konkursem powinno być realizowane m.in. poprzez:
  1. pełnienie patroli wodnych na rzekach Wiśle i Drwęcy w granicach administracyjnych miasta;
  2. prowadzenie nauki pływania dla dzieci i młodzieży zakończonej egzaminem na kartę pływacką;
  3. przeprowadzenie szkolenia dla strażników Straży Miejskiej w Toruniu zakończonego uzyskaniem uprawnień ratownika wodnego lub starszego ratownika wodnego;
  4. prowadzenie prelekcji z zakresu bezpieczeństwa na wodach, w szczególności dla dzieci i młodzieży, połączonych z pokazami sprzętu ratowniczego i technik ratowniczych;
  5. patrolowania terenów zalanych i udzielanie pomocy poszkodowanym w przypadku powodzi.
 3. Przy wyborze ofert preferowane będą zadania służące:
  1. zapewnieniu bezpieczeństwa osobom wypoczywającym nad wodą w granicach administracyjnych miasta;
  2. doskonaleniu umiejętności pływackich dzieci, młodzieży oraz dorosłych;
  3. edukacji mieszkańców Toruniu w zakresie zagrożeń oraz prawidłowych zachowań na i nad wodą.
 4. Oferent wykonujący zadanie będzie zobowiązany do promocji realizowanego zadania zgodnie z zasadami określonymi w umowie.
 5. W przypadku wyboru ofert, realizacja zadania nastąpi w trybie wspierania realizacji zadania.

III. Wysokość środków publicznych przeznaczonych na realizację zadania w latach  2023 ‑ 2025

 1. Na realizację zadania w latach 2023 - 2025 przeznacza się kwotę w wysokości 120 000,00 zł w rocznych transzach po:
 • 40 000,00 zł w roku 2023,
 • 40 000,00 zł w roku 2024,
 • 40 000,00 zł w roku 2025,

o ile odpowiednie środki zostaną zapisane na ten cel w planie budżetu (budżecie) miasta Torunia na dany rok.

 1. Kwota wskazana wyżej może ulec zmianie w szczególności w przypadku stwierdzenia, że:
  1. zadania mogą być zrealizowane mniejszym kosztem,
  2. złożone oferty nie uzyskają akceptacji Prezydenta Miasta Torunia,
  3. Rada Miasta Torunia przyzna inne niż planowano limity środków na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Toruń we współpracy z organizacjami pozarządowymi lub zajdzie konieczność zmiany budżetu Miasta Torunia w tym zakresie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama