Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

"Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci"

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 660 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu socjalizacyjno-interwencyjnego dla 14 dzieci"..

Cel zadania: objęcie pieczą zastępczą dzieci pozbawionych opieki rodziców poprzez:

  1. zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznychi religijnych;
  2. realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
  3. umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
  5. zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież powyżej 10 roku życia z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące spoza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. Placówka może przyjąć dzieci poniżej 10 roku życia. Umieszczenie dziecka poniżej 10. roku życia w placówce jest możliwe w przypadku, gdy w danej placówce umieszczona jest matka lub ojciec tego dziecka oraz w innych wyjątkowych przypadkach, szczególnie gdy przemawia za tym stan zdrowia dziecka lub dotyczy to rodzeństwa.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wynosi 660 000 (słownie: sześćset sześćdziesiąt tysięcy złotych):

                                                                                                                                    

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 określa Załącznik do Zarządzenia Nr 58/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama