Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

„Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 320 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: „Prowadzenie placówki opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego dla 8 dzieci”.

Cel zadania: objęcie pieczą zastępczą dzieci pozbawionych opieki rodziców poprzez:

  1. zapewnienie całodobowej opieki i wychowania oraz zaspokojenie ich niezbędnych potrzeb, w szczególności emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznychi religijnych;
  2. realizację przygotowanych we współpracy z asystentem rodziny planów pomocy dziecku;
  3. umożliwienie kontaktu dzieciom z rodzicami i innymi osobami bliskimi, chyba że sąd postanowi inaczej;
  4. podejmowanie działań w celu powrotu dzieci do rodziny;
  5. zapewnienie dzieciom dostępu do kształcenia dostosowanego do ich wieku i możliwości rozwojowych;
  6. obejmowanie dzieci działaniami terapeutycznymi;
  7. zapewnienie korzystania z przysługujących świadczeń zdrowotnych.

Adresaci zadania: Dzieci i młodzież z terenu Miasta Białegostoku oraz dzieci pochodzące spoza terenu Miasta Białegostoku na podstawie zawartych porozumień. W placówce opiekuńczo-wychowawczej typu rodzinnego można umieścić, w tym samym czasie, łącznie nie więcej niż 8 dzieci oraz osób, które osiągnęły pełnoletność przebywając w pieczy zastępczej.  W razie konieczności umieszczenia w placówce rodzeństwa, za zgodą dyrektora tej placówki oraz po uzyskaniu zezwolenia wojewody, jest dopuszczalne umieszczenie w tym samym czasie większej liczby dzieci, nie więcej jednak niż 10.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wynosi 320 000 (słownie: trzysta dwadzieścia tysiący złotych):

                                                                                                                                  

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 określa Załącznik do Zarządzenia Nr 57/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama