Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

"Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie
Łączny budżet 420 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miejski w Białymstoku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: "Specjalistyczna praca z rodzinami dzieci umieszczonych i zagrożonych umieszczeniem w pieczy zastępczej”.

Adresaci zadania i cel zadania: wspieranie rodziny przeżywającej trudności w wypełnianiu funkcji opiekuńczo-wychowawczych poprzez planowane działania mające na celu przywrócenie rodzinie zdolności do wypełniania funkcji opiekuńczo-wychowawczych, polegające na:

  1. pracy z rodzinami (edukacja rodzinna, praca indywidualna, grupowa);
  2. wsparciu specjalistycznym rodziców, poradnictwie (psycholog, psychiatra, mediator, terapia rodzinna);
  3. wsparciu kompetencyjnym (treningi umiejętności rodzicielskich, grupy wsparcia);
  4. wyposażeniu w umiejętności wychowawcze oraz modelowanie zachowań w relacjach z dziećmi w środowiskach domowych (m. in. warsztaty umiejętności wychowawczych);
  5. prowadzeniu warsztatów specjalistycznych dla rodzin, tj. m.in. terapii TZA, terapii rodzinnej i terapii skoncentrowanej na rozwiązaniach;
  6. prowadzeniu grupowych warsztatów mających na celu poprawę umiejętności rodziny z zakresu prac gospodarczych, kuchennych, remontowych, a także organizacji wolnego czasu;
  7. organizacji wyjazdów terapeutycznych, podczas których ocenie podlegać będą kompetencje rodzinne uczestników;
  8. budowaniu kompetencji społecznych rodzin poprzez zaangażowanie w pracę wolontarystyczną;
  9. przygotowaniu i adaptacji domów dla dzieci powracających z placówek i rodzinnej pieczy zastępczej oraz poprawie warunków mieszkaniowych dla dzieci w ich domach rodzinnych.

Miejsce realizacji zadania: Miasto Białystok

Wysokość planowanych środków publicznych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania w okresie od dnia 01 stycznia 2023 r. do dnia 31 grudnia 2023 r. wynosi 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych).                                                                                                                                                                                                 

Szczegółowe warunki konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w 2023 r. określa Załącznik do Zarządzenia Nr 56/2022 Dyrektora Miejskiego Ośrodka Pomocy Rodzinie w Białymstoku z dnia 16 listopada 2022 r.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama