Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Utworzenie oraz prowadzenie lokalnych centrów aktywności seniorów

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 12:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa
Łączny budżet 14,592 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie: Działalność na rzecz osób w wieku emerytalnym.

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urzędu Miasta Krakowa

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania:
w roku 2023 – środki w wys. 4 992 000,00 zł
w roku 2024 – środki w wys. 5 376 000,00 zł
w roku 2025 – środki w wys. 4 224 000,00 zł

Termin realizacji zadania: od 16 stycznia 2023 r. do 30 września 2025 r.

Miejsce realizacji zadania: Lokal wskazany przez organizację, biorącą udział w konkursie mieszczący się na terenie Miasta Krakowa. Organizacja oświadcza w ofercie, że posiada tytuł prawny do ww. lokalu lub wstępną deklarację właściciela lokalu, że z oferentem zostanie zawarta umowa wynajmu na okres realizacji zadania.

Środki przeznaczone na realizację zadań tego samego rodzaju: Gmina Miejska Kraków w poprzednich konkursach ofert przeznaczyła na realizację przedmiotowego zadania publicznego środki finansowe w wysokości: 30 622 781,29 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:
Konkurs ma na celu wybór ofert, które pozwolą na poprawę jakości życia osób starszych 60 + poprzez pobudzenie aktywności społecznej seniorów w ramach tworzonych Centrów Aktywności Seniorów w lokalizacji wskazanej na terenie Miasta Krakowa.

Cel ten realizowany będzie poprzez:

 1. Rekrutację seniorów (min. 75 osób już od pierwszego roku realizacji projektu) – obowiązkowa deklaracja przystąpienia do CAS-u.
 2. Promocję idei wolontariatu i kształtowanie zachowań społecznych wśród uczestników CAS (organizowanie prelekcji, spotkań, szkoleń, wizyt studyjnych tematycznie związanych z działalnością społeczną).
 3. Organizację w CAS, we współpracy z właściwą komórką UMK, działań prospołecznych na rzecz Centrów Aktywności Seniorów, organizacji pozarządowych oraz społeczności lokalnej. W działania prospołeczne zaangażowanych będzie minimum 20 osób.
 4. Udostępnianie lokalu dla seniorów 5 dni w tygodniu przynajmniej 4 godziny dziennie (z wyjątkiem dni świątecznych; dopuszcza się zamknięcie lokalu w Wielki Piątek, 2 Maja, Wigilię i Sylwestra). Zajęcia nie mogą być organizowane w niedziele i święta.
 5. Obowiązkowe wyposażenie lokalu w:
 • minimum 1 komputer z dostępem do Internetu,
 • 10 kompletów kijków nordic-walking,
 • komplet do gry w bule / zestaw do gry w mollky / karimaty.
 1. Prowadzenie zajęć o charakterze edukacyjnym - minimum 5 kursów, wymienionych poniżej w ramach powstałego CAS-u, które będą odbywać się co najmniej raz w tygodniu po jednej godzinie zegarowej:
 • obsługi urządzeń związanych z nowymi technologiami: komputer, telefon komórkowy, tablet, etc. – ten kurs jest obligatoryjny,
 • fotograficzno-filmowy,
 • samoobrony,
 • zdrowego gotowania i odżywiania się, utrzymania sprawności fizycznej i akceptacji siebie w starości,
 • mediacji,
 • pierwszej pomocy,
 • języków obcych,
 • działań proekologicznych,
 • małej poligrafii,
 • szycia, haftowania,
 • opieki nad osobą niepełnosprawną i obłożnie chorą,
 • plastyczny (rzeźby, malarstwa, makramy etc.),
 • historii sztuki,
 • wiedzy obywatelskiej szczególnie dotyczącej spraw samorządowych.

Dopuszczalne jest zorganizowanie dwóch grup danego kursu o zróżnicowanym poziomie zaawansowania.

 1. Prowadzenie cyklicznych zajęć ruchowych i integrujących minimum 5 zajęć, z poniższego zakresu:
 • zdrowy tryb życia,
 • gry stolikowe i ruchowe tj. brydż, szachy, bule (petanka), krykiet itp.,
 • nordic-walking,
 • przygotowujące do turystyki wodnej, pieszej, rowerowej,
 • teatralne,
 • wokalne,
 • taneczne,
 • pływanie,
 • zajęcia sportowe, gimnastyczne,
 • artystyczne (np. malarstwo, rzeźba, gra na instrumentach muzycznych itp.)
 1. Prowadzenie działań w obszarze działań międzypokoleniowych, np.:
 • działania sąsiedzkie, integrujące różne grupy wiekowe,
 • inicjatywy obywatelskie (mieszkańcy w różnym wieku łączą siły, aby rozwiązać ważny problem),
 • inicjatywy skupiające pasjonatów danej dziedziny w różnym wieku,
 • wolontariat seniorów na rzecz dzieci (korepetycje, prowadzenie zajęć, czytanie dzieciom książek, wsparcie wychowawcze),
 • wolontariat młodych osób na rzecz starszych, samotnych,
 • zachęcanie do uczestniczenia w zajęciach organizowanych i prowadzonych przez młodzież.
 1. Zapewnienie seniorom pełnej dostępności do oferty poprzez:
 • organizowanie zajęć stacjonarnych w lokalu Centrum Aktywności Seniorów lub w jego najbliższej okolicy – za wyjątkiem tych, które wymagają szczególnych warunków i specjalistycznego sprzętu, niedostępnych w siedzibie CAS,
 • zachęcanie beneficjentów do wspólnego organizowania wycieczek turystyczno-krajoznawczych na terenie RP, których realizacja nie przekroczy 12 godzin, wyjść do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. oraz do współpracy z innymi CAS-ami powstałymi w ramach lokalnej sieci; wycieczki oraz wyjścia do muzeów, kin, teatrów, opery, filharmonii itp. mogą być organizowane również w niedziele i dni świąteczne – oprócz Świąt Bożego Narodzenia (25-26 grudnia), Wielkanocy (Niedziela Wielkanocna i Poniedziałek Wielkanocny), Wszystkich Świętych (1 listopada), Nowego Roku (1 stycznia), Trzech Króli (6 stycznia) i Bożego Ciała; wyjścia i zajęcia organizowane w te dni nie będą rozliczane,
 • zaplanowanie działań awaryjnych w postaci rozwiązań technicznych/organizacyjnych, zapewniających możliwość prowadzenia zajęć on-line na wypadek wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia, wymagającego wprowadzenia reżimu sanitarnego, uniemożliwiającego lub utrudniającego organizowanie zajęć stacjonarnych – oferent jest zobligowany do uwzględnienia takiego ryzyka w ofercie i przedstawienia sposobu działania w przypadku jego wystąpienia,
 • zapewnienie na każdym etapie realizacji projektu niezbędnych środków ochrony (dla osób świadczących usługi dla seniorów) i zachowanie wszystkich zasad bezpieczeństwa, rekomendowanych przez Ministerstwo Zdrowia / Główny Inspektorat Sanitarny w przypadku wystąpienia epidemii lub innego zagrożenia, wymagającego wprowadzenia reżimu sanitarnego,
 • comiesięczne informowanie UMK o planowanych działaniach w ramach CAS drogą mailową na adres: dlaseniora@um.krakow.pl do 25 dnia miesiąca poprzedzającego nowy harmonogram oraz informowanie UMK na bieżąco o każdej planowanej zmianie miesięcznego harmonogramu drogą mailową na adres dlaseniora@um.krakow.pl. UMK zastrzega sobie możliwość zakwestionowania działań niezgodnych z ww. harmonogramami.
 1. Uczestniczenie w spotkaniach, konferencjach, szkoleniach, seminariach, imprezach, organizowanych przez Urząd Miasta Krakowa, zapewniających skoordynowaną realizację Programu Aktywności Społecznej i Integracji Osób Starszych.

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 r., zmienionym zarządzeniem nr 2687/2022 PMK z dnia 27 września 2022 r., dostępnym w Biuletynie Informacji Publicznej.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej https://krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Do prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach, np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie, zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: bozena.opach@um.krakow.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:

a. wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert

LUB

b. wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.

Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.

Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 grudnia 2022 r. o godz. 12.

Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz z załącznikami należy:

a. przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 PMK z dnia 18 lutego 2022 r.

LUB

b. wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24, 30‑703 Kraków, pokój nr 4 lub 5, parter, segment B.

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia, ul. Dekerta 24 lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama