Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2023 r
Nabór od 16.11.2022 do 09.12.2022 23:59
Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia
Łączny budżet 126,06 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 126,06 tys. PLN
Urząd Miejski w Suwałkach, Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2023 r..

Prezydent Miasta Suwałk ogłasza otwarty konkurs ofert na powierzenie realizacji zleconego zadania administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz
z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2023 r., o których mowa
w ustawie z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945).

I. 1. Rodzaj zadań priorytetowych i wysokość dotacji przeznaczonych na ich realizację

 

nr zadania

nazwa zadania priorytetowego

(nazwę zadania wpisać odpowiednio
w formularz oferty)

kwota dotacji przeznaczona na realizację zadania w zł

1.

Prowadzenie punktu nieodpłatnej pomocy prawnej, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej.

63 030,00 zł

(w tym 2 970,00 zł
na zadanie z zakresu edukacji prawnej)

2.

Prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w tym nieodpłatnej mediacji, wraz
z zadaniem z zakresu edukacji prawnej.

63 030,00 zł

(w tym 2 970,00 zł
na zadanie z zakresu edukacji prawnej)

Zlecenie realizacji zadania publicznego nastąpi w formie powierzenia organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego, zwanej dalej organizacją pozarządową,  wraz z udzieleniem dotacji na finansowanie jego realizacji.

Miasto Suwałki zobowiązuje się do udostępnienia lokalu w budynku przy ul. Kościuszki 71
(z możliwością przeniesienia punktu do budynku przy ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach
w trakcie 2023 r.) w Suwałkach, zapewnienia w lokalu dostępu do sieci energetycznej, teleinformatycznej, zapewnienia właściwych warunków dla osób uprawnionych, wyodrębnienia pomieszczenia umożliwiającego zachowanie dyskrecji przy udzielaniu przedmiotowej pomocy, wyposażenia lokalu w szafkę zamykaną na klucz, drukarkę, dostęp do Internetu oraz za pośrednictwem Internetu korzystanie z powszechnie dostępnych baz aktów prawnych. Koszty utrzymania lokalu ponosi Miasto Suwałki.

II. Zasady przyznawania dotacji

1. Zasady przyznawania dotacji na realizację przedmiotowych zadań określają przepisy:

1) ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945) zwanej dalej ustawą,

2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 14 października 2022 r. w sprawie wysokości kwoty bazowej w 2023 r. (Dz. U. z 2022 r., poz. 2154),

3) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm),

4) ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.);

5) ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. z 2022 r. poz. 2240);

6) Uchwały nr XLIX/622/2022 Rady Miejskiej w Suwałkach z dnia 28 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Programu współpracy Miasta Suwałk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2023 (Dz. Urz. Woj. Podlaskiego z 2022 r. poz. 4244);

7) Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

2. Złożone oferty ocenia pod względem formalnym i merytorycznym komisja konkursowa i przedkłada wyniki Prezydentowi Miasta Suwałk.

3. Zatwierdzenia wyboru ofert dokonuje zarządzeniem Prezydent Miasta Suwałk.

4. Od decyzji Prezydenta o udzieleniu lub nieudzieleniu dotacji nie stosuje się trybu odwoławczego.

5. Warunki realizacji zadania określa umowa sporządzona według wzoru określonego rozporządzeniem Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057), której projekt stanowi załącznik nr 1 do ogłoszenia o konkursie „UMOWA nr ……./2023 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą:  Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej w 2023 r.” oraz załącznik nr 2 do ogłoszenia o konkursie „UMOWA nr ………/2023 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Zlecone zadanie administracji rządowej z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w 2023 r.”

6. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczenia zadania reguluje umowa pomiędzy Miastem Suwałki a oferentem.

7. Dopuszcza się wkład własny finansowy, osobowy i rzeczowy Oferenta.

III. Termin i warunki realizacji zadania

1. Termin realizacji zadania: od 01 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

2. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego odbywa się w punkcie przy ul. Kościuszki 71 w Suwałkach (z możliwością przeniesienia punktu do budynku przy ul. Noniewicza 71 A w Suwałkach w trakcie 2023 r.), w przeciętnym wymiarze 5 dni w tygodniu podczas dyżuru trwającego co najmniej 4 godziny dziennie, z wyłączeniem dni, o których mowa w art. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 stycznia 1951 roku o dniach wolnych od pracy (Dz. U. z 2020 r., poz. 1920). W przypadku, o którym mowa
w ustawie,  na żądanie Prezydenta Miasta Suwałk czas trwania dyżuru może ulec wydłużeniu do co najmniej 5 godzin dziennie, bez zmiany wysokości udzielonej dotacji.

3. W ramach zawartej umowy, organizacji pozarządowej powierza się jednocześnie zadania
z zakresu edukacji prawnej, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt, 
w szczególności w formach, o których mowa w art. 3b ust. 2 ustawy o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej. Organizacja pozarządowa w ofercie winna określić zakres, termin i formę w jakiej będzie realizowała zadania z zakresu edukacji prawnej.

4. Stosownie do treści art. 8 ust. 9 ustawy wszystkie lub wybrane dyżury w punkcie mogą posiadać określoną specjalizację. Specjalizację dyżuru określa Organizacja pozarządowa  poprzez wskazanie dziedziny prawa lub problematyki nieodpłatnej pomocy prawnej udzielanej podczas dyżuru lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego świadczonego podczas dyżuru, albo poprzez wskazanie grupy osób uprawnionych, do której w szczególności adresuje się nieodpłatną pomoc prawną udzielaną podczas dyżuru lub nieodpłatne poradnictwo obywatelskie świadczone podczas dyżuru. Organizacja pozarządowa po uprzedniej analizie w zakresie umiejętności i doświadczenia wykonawców proponuje możliwość utworzenia punktu (dyżuru) specjalistycznego. 

5. Organizacja prowadząca punkt nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego powinna zagwarantować współpracę z mediatorem w razie potrzeb zgłaszanych przez osoby uprawnione.

6. W przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełniają kryteriów, prowadzenie punktu powierza się organizacji, która według zwykłych warunków konkursowych przedstawiła najwyżej ocenioną ofertę na prowadzenie nieodpłatnej pomocy prawnej i zadeklaruje możliwość ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej (deklaracja wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia).

7. O powierzenie prowadzenia w 2023 r. punktu, w którym będzie udzielana nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, może ubiegać
się organizacja pozarządowa prowadząca działalność pożytku publicznego, w zakresie,
o którym mowa w art. 4 ust. 1 pkt 1b) lub art. 4 ust. 1 pkt 22a) ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r.
o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) wpisana na listę prowadzoną przez wojewodę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945)

8. Zgodnie z art. 5 ust. 2 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami Oferent realizujący zadanie finansowe z udziałem środków publicznych jest obowiązany do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

9. Osobom ze znaczną niepełnosprawnością ruchową, które nie mogą stawić się w punkcie osobiście oraz osobom doświadczającym trudności w komunikowaniu się, o których mowa
w ustawie z dnia 19 sierpnia 2011 r. o języku migowym i innych środkach komunikowania
się (Dz. U. z 2017 r. poz. 1824 z późn. zm.), może być udzielana nieodpłatna pomoc prawna
lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, z wyłączeniem nieodpłatnej mediacji, także poza punktem albo za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość. Udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w sytuacji, o której mowa w zdaniu poprzednim, nie powoduje zwiększenia środków przeznaczonych na realizację zadania w danym roku.

10. W przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii
albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej
lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może odbywać
się za pośrednictwem środków porozumiewania się na odległość oraz poza lokalem punktu, o którym mowa w rozdziale III pkt 2. Do świadczenia pomocy stosuje się wówczas przepisy mające zastosowanie do osób, o których mowa w pkt 9, z wyłączeniem zapisów art. 4 ust. 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945). Jednocześnie wykonawca we własnym zakresie zapewni prawidłową pracę punktów w ramach otrzymanej dotacji.

11. Wyłoniony w drodze konkursu podmiot będzie zobligowany do realizacji zadań wynikających z ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r., poz. 945).

12. Wkład osobowy w realizację zadania musi być potwierdzony co najmniej zawartą umową o wolontariacie z wolontariuszem.


 

IV. Terminy i warunki składania ofert

1. W konkursie mogą być składane oferty na powierzenie prowadzenia punktu
przeznaczonego na:

a) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Zadanie nr 1 lub Zadanie nr 2) albo

b) udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (Zadanie nr 1 oraz Zadanie nr 2).

2. Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty poprzez elektroniczny system Witkac.pl i złożenie podpisanego odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenia złożenia oferty.

3. Oferty należy składać wyłącznie na formularzach, których wzór określa załącznik nr 1 do Rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057), które są udostępnione w systemie Witkac.pl.

4. Termin składania ofert w systemie Witkac.pl upływa po 21 dniach od daty ogłoszenia otwartego konkursu ofert, tj. do 9 grudnia 2022 r., godz. 23:59.

5. Ostateczny termin składania podpisanych odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z  podpisem) lub elektronicznie Potwierdzeń złożenia ofert  upływa następnego dnia roboczego po terminie składania ofert w systemie Witkac.pl, tj. 12 grudnia 2022 r. o godz. 16:00.

6. Podpisane odręcznie (podpis czytelny lub pieczęć imienna z podpisem) lub elektronicznie Potwierdzenie złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć, bez pisma przewodniego, w zamkniętej kopercie z napisem „Konkurs ofert z zakresu prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w tym nieodpłatnej mediacji, wraz z zadaniem z zakresu edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałk w 2023 r.”.  Na kopercie muszą znaleźć się także następujące dane: pieczęć oferenta lub nazwa i adres oferenta. Dokumenty należy złożyć w kancelarii ogólnej Urzędu Miejskiego w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, pok. nr 4-5 (w godzinach 7.30-15.30, w poniedziałki w godzinach 8.00-16.00) lub przesyłką listową na adres: Urząd Miejski w Suwałkach, ul. A. Mickiewicza 1, 16-400 Suwałki lub przesłać skan podpisanego odręcznie Potwierdzenia złożenia oferty wraz z wymaganymi załącznikami na adres e-mail: org@um.suwalki.pl  lub przesłać elektronicznie podpisane kwalifikowanym podpisem elektronicznym.

7. Dokumentacja niezłożona we wskazanym terminie oraz taka, która wpłynie pocztą po tym terminie nie będzie objęta procedurą konkursową.

8. Dopuszcza się składanie ofert wspólnych przez dwóch lub więcej oferentów.

9. Oferta wspólna wskazuje:

  1. jakie działania w ramach zadania będą wykonywać poszczególni oferenci;
  2. sposób reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki.

10. Wszystkie wymagane dokumenty powinny być trwale spięte, w sposób uniemożliwiający ich oddzielenie podczas prac Komisji.

11. W przypadku składania kopii wymaganych dokumentów, powinny być one potwierdzone „za zgodność z oryginałem” przez osoby upoważnione do reprezentowania podmiotu, wskazane w dokumentach potwierdzających status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących.

12. Do ofert wspólnych należy dołączyć umowę partnerską.

 

V. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert

1. Ocena ofert i ogłoszenie wyników nastąpi w terminie do 35 dni od dnia następującego po dniu, o którym mowa w części IV pkt 4 niniejszego ogłoszenia.

2. Postępowanie konkursowe odbywać się będzie z uwzględnieniem zasad określonych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

3. W pierwszej kolejności oferty zostaną sprawdzone pod względem formalnym, tj. czy spełniają wymagania określone w art. 14 ust. 1-3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz wynikające z niniejszego ogłoszenia. Oceny formalnej dokonuje jeden z członków komisji konkursowej.

4. Do oferty należy obowiązkowo dołączyć odpowiednio:

1) W przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej:

a) potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 2 ustawy,
w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej,

b) umowę zawartą na 2023 r. z adwokatem, radcą prawnym, doradcą podatkowym lub osobą, o której mowa w art. 11 ust. 3 pkt 2, oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4 a ust. 6 ustawy, 

c) fakultatywnie - deklarację o możliwości ewentualnej obsługi większej liczby punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w przypadku gdy w konkursie ofert nie wpłynie żadna oferta na prowadzenie punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego lub gdy złożone oferty nie spełnią kryteriów - wg wzoru stanowiącego załącznik nr 3 do ogłoszenia,

d) oświadczenie, że został spełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 
lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w ofercie.

2) W przypadku prowadzenia punktu nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego:

a) zaświadczenie, o którym mowa w art. 11 ust. 3a pkt. 2 ustawy,

b) potwierdzenie wpisu na listę wojewody, o której mowa w art. 11d ust. 1 i 3 ustawy,
w zakresie udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego,

c) umowę zawartą na 2023 r. z doradcą oraz mediatorem, o którym mowa w art. 4 a ust. 6 ustawy,

d) oświadczenie, że został spełniony obowiązek informacyjny przewidziany w art. 13 
lub art. 14 RODO (Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) wobec osób fizycznych, których dane osobowe zawarte są w ofercie.

5. Organizacja pozarządowa ubiegająca się o powierzenie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego może dodatkowo przedstawić porozumienia o wolontariacie zawarte z osobami, które będą wykonywały świadczenia w ramach prowadzonego punktu, w tym służyły asystą osobom mającym trudności w samodzielnej realizacji porady, w szczególności z powodu niepełnosprawności, podeszłego wieku albo innych okoliczności życiowych dla każdego punktu.

6. Odrzuceniu podlegają oferty, których treść nie odpowiada wymaganiom zawartym w ogłoszeniu, a w szczególności:

1) złożone w inny sposób niż przez system Witkac.pl;

2) złożone po terminie określonym w ogłoszeniu o otwartym konkursie ofert;

3) niekompletne (zawierające niewypełnione pola, bądź niezawierające Potwierdzenia lub wymaganych załączników);

4) złożone przez oferentów nieuprawnionych;

5) niepodpisane lub podpisane przez osoby nieupoważnione;

6) niezgodne z zakresem konkursu ofert,

7) w przypadku oferty wspólnej niezawierające podziału zadań pomiędzy oferentami i sposobu reprezentacji oferentów wobec Miasta Suwałki;

8) których termin realizacji zadania jest inny niż w ogłoszeniu;

9) z wnioskowaną kwotą dotacji wyższą niż planowana w ogłoszeniu konkursowym na dane zadanie priorytetowe.

7. Do oceny merytorycznej zostanie dopuszczona oferta, która spełnia wszystkie ww. kryteria formalne.

8. Odrzucenie oferty w wyniku oceny formalnej jest ostateczne, oferta na tym etapie oceny nie podlega uzupełnieniom ani korektom.

9. Przy ocenie merytorycznej poszczególnych ofert stosowane będą następujące kryteria i skala ocen:

Opis osiągnięcia celu zawartego w ogłoszeniu:

1) Spójność opisywanych działań z celem określonym w ogłoszeniu (0-2);

2) Komplementarność opisywanych działań z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty (0-2);

3) Opis ewentualnej planowanej współpracy w ramach zadania z innymi podmiotami dla osiągnięcia celu wskazanego w ogłoszeniu (0-2);

Adresaci zadania i sposób rekrutacji:

4) Opis grupy docelowej i sposobu rozwiązywania problemów grupy docelowej/zaspokajania potrzeb (0-3);

5) Sposób dotarcia do grupy - rekrutacja (0-2);

6) Zapewnienie dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (0-2);

Opis realizacji zadania:

7) Czytelność i dokładność opisu (0-2);

8) Skala i zasięg proponowanych działań (0-3);

Zakładane rezultaty zadania:

9) Rezultaty projektu - mierzalny wynik realizowanych zadań (określenie rezultatów, ich poziom i sposób monitorowania) (0-3);

10) Efekty projektu (jaka zmiana społeczna zostanie osiągnięta poprzez realizację zadania) (0-5);

11) Trwałość rezultatów zadania (czy przewidywane jest wykorzystanie osiągniętych rezultatów w dalszych działaniach organizacji) (0-2);

12) Sprzyjanie postawom patriotycznym, w tym zwłaszcza wzmacnianiu tożsamości lokalnej i integracji mieszkańców miasta (0-3);

Budżet projektu:

13) Szczegółowość, klarowność i spójność kosztów z opisem działań (0-2);

14) Adekwatność wnioskowanej kwoty, w tym wynagrodzeń, do zakresu planowanych działań i liczby beneficjentów (0-5);

Planowany wkład własny:

15) Finansowy (0-5);

16) Niefinansowy (osobowy i rzeczowy) (0-2);

Kwalifikacje i doświadczenie osób i organizacji do realizacji zadania:

17) Doświadczenie i kwalifikacje kadry merytorycznej i administracyjnej (0-2);

18) Realizowane projekty o podobnym charakterze (0-2);

19) Zaplecze techniczne, zasoby rzeczowe (0-2);

Inne:

20) Innowacyjność projektu (0-1);

21) Rozwiązanie proekologiczne (0-2)

22) Ocena jakości współpracy z Miastem Suwałki  (-3 do 3).

10. Minimalna wartość punktowa oceny merytorycznej potrzebna do zaakceptowania oferty to 29 punktów.

11. W przypadku stwierdzenia przez komisję konkursową oczywistych błędów i pomyłek w ofercie, przewiduje się możliwość jednokrotnej poprawy tych błędów i pomyłek w terminie 5 dni od wysłania do Oferenta zawiadomienia mailem na adres poczty elektronicznej podany w ofercie.

12. Listę błędów do poprawy ustala komisja.

13. Następnie komisja odblokowuje ofertę, a oferent składa ofertę jeszcze raz w systemie Witkac.pl.

14. Po terminie wskazanym w ust. 11 nie ma możliwości poprawy oferty.

15. Papierowe potwierdzenie złożenia poprawionej oferty nie jest wymagane.

16. W przypadku stwierdzenia przez Komisję konkursową, że Oferent poprawił inne elementy, oprócz wskazanych przez komisję, oferta zostaje odrzucona i nie uzyskuje dofinansowania.

VI. Ogłoszenie wyników i postanowienia końcowe

1. Prezydent Miasta Suwałk ogłasza zarządzeniem wyniki otwartego konkursu ofert poprzez
zamieszczenie w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej oraz poprzez zamieszczenie informacji na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Suwałkach, podając w szczególności: nazwę oferenta, nazwę zadania publicznego oraz wysokość przyznanych środków publicznych. Wyniki konkursu są także dostępne w systemie Witkac.pl.

2. Wzory oferty, umowy i sprawozdania z realizacji zadania publicznego określone są w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 poz. 2057).

3. Wydział Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach powiadomi każdego oferenta w formie pisemnej o przyjęciu oferty do jej realizacji lub jej odrzuceniu wraz z uzasadnieniem.

4. Każdy może żądać uzasadnienia wyboru lub odrzucenia oferty w terminie 30 dni od ogłoszenia wyników konkursu.

5. Dodatkowych informacji w sprawie niniejszego konkursu udziela Łukasz Mazalewski
w Wydziale Spraw Społecznych i Zdrowia Urzędu Miejskiego w Suwałkach,
Suwałki, ul. Sejneńska 13 (tel. 87 563 56 14).

6. Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert może zostać odwołane Zarządzeniem Prezydenta Miasta Suwałk.

VII. Zrealizowane przez Miasto Suwałki w roku ogłoszenia otwartego konkursu ofert i w roku poprzednim zadania publiczne tego samego rodzaju i związane z nimi koszty ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

1. Podaje się do wiadomości, iż w 2021 r. na prowadzenie przez organizację pozarządową dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej przeznaczono środki finansowe
w wysokości -  135 071,84 zł, w tym dotację w wysokości 126 060,00 zł.

2. Środki finansowe przeznaczone w 2022 roku na prowadzenie dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej w Mieście Suwałki – 135 073,44 zł, w tym dotację w wysokości 126 060,00 zł.

VIII. Klauzula informacyjna o zasadach przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Miejskim w Suwałkach w związku ze złożeniem ofert

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 oraz art. 14 ust 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE. L z 2016 r. Nr 119 str. 1 z późn. zm.) z późn. zm. – informuje się:

1. Administratorem danych osobowych jest Urząd Miejski w Suwałkach, ul. Mickiewicza 1, reprezentowany przez Prezydenta Miasta Suwałk – tel. 87 562 81 00

2. W sprawie ochrony danych osobowych, osoby, których dane dotyczą mogą kontaktować się pod adresem iod@um.suwalki.pl 

3. Dane osobowe zawarte w ofercie będą wykorzystane w celu wypełniania obowiązku określonego w przepisach prawa dotyczących przeprowadzania otwartego konkursu ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w zakresie prowadzenia punktu nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej na terenie Miasta Suwałki w 2023 r. Podstawą przetwarzania danych osobowych jest ustawa z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) oraz ustawa z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (Dz. U. z 2021 r. poz. 945)

4. Dane osobowe zawarte w ofercie mogą być przekazywane lub udostępnione do celów kontrolnych, innym podmiotom na podstawie przepisów prawa.

5. Dane osobowe zawarte w ofercie będą przetwarzane przez okres niezbędnych
do realizacji tych zadań oraz okres określony przepisami kancelaryjnymi
i archiwalnymi (przepisami rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 18 stycznia 2011 r. w sprawie instrukcji kancelaryjnej, jednolitych rzeczowych wykazów akt oraz instrukcji w sprawie organizacji i zakresu działania archiwów zakładowych
(Dz. U. z 2011 r. Nr 14, poz. 67 z późn. zm.),

6. Oferent posiada prawo dostępu do treści danych osobowych w ofercie
i ich sprostowania oraz prawo ograniczenia przetwarzania i wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych.

7. Oferent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy zajdzie podejrzenie,
że przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy RODO.

8. Podanie danych jest wymogiem ustawowym oraz warunkiem zawarcia umowy i jest dobrowolne, a ich niepodanie skutkować będzie odrzuceniem lub niepodpisaniem umowy.

9. Dane nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama