Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Zad. 3.13/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania nr 3.13 z zakresu zdrowia...

Reklama
Zad. 3.13/22 Konkursu ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania nr 3.13 z zakresu zdrowia publicznego prowadzonego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023
Nabór od 29.11.2022 do 13.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 450 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami

Ogłasza się konkurs ofert na realizację w latach 2023-2025 zadania nr 3.13 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023.
Zadania konkursowe realizują cel Programu Operacyjnego Zdrowie Publiczne i Sport. Cel operacyjny: II.3. „Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień”.

Zadanie II.3 3: Przeciwdziałanie uzależnieniom od substancji psychoaktywnych w tym: uzaleznieniu od alkoholu i narkotyków.

Zadanie II.3.4: Przeciwdziałanie uzależnieniom behawioralnym w tym: uzależnieniu od hazardu, internetu i gier komputerowych.

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” i wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030.

Cel Operacyjny 2 Narodowego Programu Zdrowia  na lata 2021-2025 (NPZ): Profilaktyka uzależnień (Zintegrowane przeciwdziałanie uzależnieniom Zad. 7).

Cel główny Szczegółowego Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Miasta Gdańska na rok 2023:  Zmniejszenie skali zjawiska problemów uzależnień mieszkanek i mieszkańców Gdańska przez zachowania prozdrowotne i pełne uczestnictwo w edukacji, pracy, życiu społecznym i rodzinnym.  

kierunek/obszar: INTERWENCJA (pomaganie)/REDUKCJA SZKÓD, LECZENIE, REHABILITACJA I REINTEGRACJA ZDROWOTNA, SPOŁECZNA I ZAWODOWA

Cel Szczegółowy 3 Programu: Ograniczenie szkód zdrowotnych, psychologicznych i społecznych wynikających ze spożywania środków psychoaktywnych oraz innych zachowań ryzykownych


Nazwa i nr zadania: 3.13 Zapewnienie pomocy psychologicznej i terapeutycznej osobom niepełnosprawnym intelektualnie, u których występują problemy związane z używaniem substancji psychoaktywnych oraz zapewnienie wsparcia rodzicom i opiekunom.

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym, to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie , spełniające kryteria oceny wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

Termin realizacji zadań: styczeń 2023 r. do 31 grudzień 2025 r. 

Beneficjentami mogą być: osoby niepłenosprawne intelektualnie i członkowie ich rodzin

Kwota zaplanowana na realizacje zadania: łącznie 450 000 zł (A), w tym 2023: 150 000 zł, 2024: 150 000 zł, 2025: 150 000 zł 

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie.  

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama