Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 35,7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Cudzoziemcy, migranci
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów..

 IV. Prowadzenie mieszkania wspomaganego dla imigrantów.

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na realizację zadania w formie powierzenia wynosi 35 700,00 zł, w tym:

w 2023 roku: 25 200,00 zł,

w 2024 roku: 10 500,00 zł.

Stawka przeznaczona na mieszkanie – 2 100,00 zł/m-c

1. Cel zadania: usamodzielnianie uczestników oraz nauka w kierunku zabezpieczania potrzeb mieszkaniowych, rodzinnych, zdrowotnych oraz umożliwiająca samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) miesięczna liczba miejsc zapewnionych w mieszkaniu dla osób kierowanych przez MOPR w Gdańsku;

2) średnia liczba godzin zapewnionego wsparcia w ciągu tygodnia;

3) średnia liczba dni w tygodniu, w których będzie zapewnione wsparcie;

4) % wzrostu umiejętności uczestników umożliwiających samodzielne i aktywne funkcjonowanie w społeczeństwie (skala oceny);

5) inne - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2023 r. – 31 maja 2024 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Gminy Miasta Gdańska.

5. Adresaci: imigranci (rodzina z dziećmi) wskazani przez MOPR w Gdańsku.

6. Zakres zadania:

1) zapewnienie wsparcia dla imigrantów w mieszkaniu wspomaganym;

2) charakter mieszkania oraz standardy świadczonych usług określone uchwałą Nr XXXI/867/16 Rady Miasta Gdańska z dnia 24 listopada 2016 r. w sprawie przyjęcia Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023 oraz zarządzeniem Nr 700/17 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 27 kwietnia 2017 r. w sprawie przyjęcia do realizacji modeli wynikających z Gdańskiego Programu Mieszkalnictwa Społecznego dla osób/rodzin zagrożonych wykluczeniem społecznym na lata 2016 - 2023, zmienionego zarządzeniem Nr 209/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 5 lutego 2018 r.;

3) podczas realizacji zadania możliwa jest zmiana funkcjonowania mieszkania, tj. z mieszkania wspomaganego na mieszkanie ze wsparciem lub na mieszkanie „docelowe”, w zależności od poziomu usamodzielnienia (zdiagnozowanych potrzeb)

4) do zadań podmiotu prowadzącego mieszkanie należeć będzie:

a) opracowywanie diagnozy - zapoznanie z rodziną i poznanie jej oczekiwań,

b) zawarcie trójstronnej umowy cywilnoprawnej (pomiędzy rodziną, podmiotem prowadzącym mieszkanie i MOPR w Gdańsku) oraz opracowywanie, zawarcie
i realizacja trójstronnego kontraktu dot. pobytu w mieszkaniu wspomaganym,

c) prowadzenie działań wspierających na rzecz uczestników świadczone przez min. 30 h/m-c, realizowane w zależności od potrzeb,

d) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca,

e) przedstawianie comiesięcznej ewidencji mieszkańców oraz przypisów odpłatności (przekazywanie do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca),

f) weryfikacja wywiązywania się mieszkańców z odpłatności za pobyt w mieszkaniu,

g) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikami, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie),

h) monitoring oraz ocena postępów uczestników (średnio raz na 6 miesięcy i na zakończenie wsparcia);

5) działania wspierające proces usamodzielniania realizowane będą poprzez:

a) zapoznanie z rodziną i poznanie oczekiwań,

b) zbudowanie pakietu usług opartego na przeprowadzonej analizie sytuacji,

c) realizację kontraktu zawierającego m.in. cele pracy, przewidywane efekty oraz zobowiązania stron dla osiągnięcia celów i terminy realizacji,

d) zapewnienie uczestnikom zadania wsparcia w postaci:

 -poradnictwa specjalistycznego, w szczególności pedagogicznego, psychologicznego oraz dotyczącego legalizacji pobytu czy zatrudnienia,

 -pomocy udzielanej przez innych specjalistów w zależności od rozpoznanego problemu uczestnika, np. doradcy zawodowego,

 -pomoc w ubieganiu się o uzyskanie mieszkania.

6) zakres udzielanego wsparcia zależeć będzie od diagnozy i etapu usamodzielniania, na którym znajdują się mieszkańcy - główne założenia danej formy pomocy to m.in.:

a) przygotowanie mieszkańców do samodzielnego życia i uzyskaniu rekomendacji do otrzymania mieszkania ze wsparciem,

b) doskonalenie ich umiejętności prowadzenia gospodarstwa domowego,

c) wsparcie w radzeniu sobie z codziennymi trudnościami i gospodarowaniu posiadanymi środkami finansowymi,

d) wsparcie w integracji ze środowiskiem,

e) wsparcie w podjęciu/kontynuowaniu lub podjęciu/ utrzymaniu zatrudnienia;

7) podmiot prowadzący mieszkanie zobowiązany jest do stosowania uchwały Rady Miasta Gdańska regulującej zasady ponoszenia odpłatności za pobyt w mieszkaniach wspomaganych;

8) ewaluacja postępów w aktywizacji uczestników projektu.

7. Wymagania kadrowe: doświadczenie kadry realizującej wsparcie w prowadzeniu działań na rzecz imigrantów.

8. Zastrzeżenia: wymagane doświadczenie Oferenta w prowadzeniu treningów mieszkaniowych.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama