Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego...

Reklama
Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z edukacją prawną w Gdyni w 2023 roku
Nabór od 17.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych
Łączny budżet 320,1 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje od 1 do 192,06 tys. PLN
Urząd Miasta Gdyni, Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej oraz punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego wraz z edukacją prawną w Gdyni w 2023 roku.

Prezydent Miasta Gdyni

 

ogłasza otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego na powierzenie realizacji zadań polegających na prowadzeniu punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz zadań z zakresu edukacji prawnej w Gdyni w 2023 roku

.

§1. Obsługa merytoryczna konkursu – przedstawiciel ogłaszającego konkurs:

Urząd Miasta Gdyni – Samodzielny Referat ds. organizacji pozarządowych

ul. 3 Maja 27/31, 81-364 Gdynia, tel.: 58/662 36 78, e-mail: ngo@gdynia.pl

 

§2. Podstawa prawna konkursu:

Konkurs prowadzony jest na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 1b i 22a, art. 11 ust. 1 pkt 2 oraz ust. 2 w zw. z art. 13 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (j.t. Dz. U. 2022 poz. 1327, ze zm. Dz. U. 2021 poz. 2490, Dz. U. 2022 poz. 1812, 1265), oraz art. 11 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 5 sierpnia 2015 r. o nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnym poradnictwie obywatelskim oraz edukacji prawnej (j.t. Dz. U. 2021 poz. 945) zwanej dalej ustawą.

 

§3. Termin i sposób składania ofert:

 

1. Oferty oraz załączniki w wersji elektronicznej należy składać za pośrednictwem generatora ofert na stronie internetowej www.witkac.pl w terminie do 7 grudnia 2022 r., godz. 23:59:59.

 

2. Po złożeniu oferty oraz załączników w generatorze, o którym mowa w ust. 1 należy dostarczyć do Urzędu Miasta Gdyni w terminie do 8 grudnia 2022 r., godz. 16:00:00 wygenerowane potwierdzenie złożenia oferty podpisane przez osoby upoważnione do reprezentowania oferenta, oraz odpowiednią stronę złożonej w generatorze oferty zawierającą podpisy osób upoważnionych do reprezentowania oferenta.

 

3. W przypadku składania dokumentów, o których mowa w ust. 2 ogłoszenia za pośrednictwem operatora pocztowego decyduje moment dotarcia przesyłki do Urzędu Miasta Gdyni.

 

§4. Rodzaj zadania, termin i warunki jego realizacji oraz cele zadania:

 

1. Planowane do powierzenia zadania polegają na:

1) prowadzeniu na terenie miasta Gdyni dwóch punktów Nieodpłatnej Pomocy Prawnej w rozumieniu, na postawie oraz zgodnie z ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w miejscach określonych w §4 ust. 8 pkt 1 ogłoszenia oraz w terminach określonych w §4 ust. 2, z zastrzeżeniem §4 ust.  3 ogłoszenia;

2) prowadzeniu na terenie miasta Gdyni trzech punktów Nieodpłatnego Poradnictwa Obywatelskiego w rozumieniu, na postawie oraz zgodnie z ustawą oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych, w miejscach określonych w §4 ust. 8 pkt 2 ogłoszenia oraz w terminach określonych §4 ust. 2, z zastrzeżeniem §4 ust. 3 ogłoszenia;

3) prowadzeniu na terenie Gminy Miasta Gdyni – Miasta na prawach powiatu – działań z zakresu edukacji prawnej, określonych w art. 3b ustawy, realizowanych w związku z problemami zgłaszanymi w trakcie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, w wymiarze co najmniej jednego zadania na rok na każdy punkt z punktów powierzonych organizacji pozarządowej prowadzącej działalność pożytku publicznego.

 

2. W każdym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej oraz w każdym punkcie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego pomoc udzielana jest w przeciętnym wymiarze przynajmniej 5 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie (przynajmniej 20 godzin tygodniowo), przy czym w ofercie można podać proponowany przez organizację rozkład dni i godzin trwania dyżuru. Realizację nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego dopuszcza się w przedziale godzinowym od 8:00 do 20:00 w dniach od poniedziałku do soboty.

 

3. Złożona oferta musi zawierać zobowiązanie oferenta do wydłużenia na żądanie starosty czasu trwania dyżuru w poszczególnym punkcie nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w przypadku, gdy liczba osób uprawnionych, którym ma zostać udzielona nieodpłatna pomoc prawna lub świadczone nieodpłatne poradnictwo obywatelskie, uniemożliwia sprawne umawianie terminów wizyt, zgodnie z art. 8 ust. 6 ustawy. Wydłużenie czasu trwania dyżuru nie powoduje zwiększenia kwoty dotacji.

 

4. Jedna oferta musi zakładać zorganizowanie:

 

1) dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej, określonych w §4 ust. 8 pkt 1 ogłoszenia i udzielanie w nim nieodpłatnej pomocy prawnej w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz realizacja działań z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 ogłoszenia, albo

2) zorganizowanie trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, określonych w §4 ust. 8 pkt 2 ogłoszenia i udzielanie w nim nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w okresie od 1 stycznia 2023 roku do 31 grudnia 2023 roku oraz realizacja działań z zakresu edukacji prawnej, o których mowa w §4 ust. 1 pkt 3 ogłoszenia.

 

5. Dopuszcza się złożenie dwóch ofert przez jednego oferenta.

 

6. Dodatkowo składana oferta musi zakładać i opisywać sposób realizacji działań służących realizacji celu zadania zgodnie z zapisami ustawy, w szczególności:

 

1) musi zakładać i opisywać koszty obsługi administracyjno-biurowej zadania, koniecznej do zapewnienia sprawnego działania punktów;

2) musi zawierać zobowiązanie Oferenta do obsługi osób, które dokonały zgłoszenia za pośrednictwem linii telefonicznej, wskazanej przez Ogłaszającego na postawie art. 8 ust 5 ustawy lub za pośrednictwem aplikacji on-line, wskazanej i udostępnionej przez Ogłaszającego;

3) musi zawierać zobowiązanie Oferenta do realizacji na żądanie Ogłaszającego poszczególnych elementów zadania (w szczególności: zgłoszeń na porady i przekazywania Ogłaszającemu kart nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego) za pośrednictwem oprogramowania wskazanego przez Ogłaszającego;

4) musi uwzględniać i opisywać sposób postępowania w przypadkach określonych w art. 8 ust. 8 ustawy;

5) musi uwzględniać i opisywać sposób postępowania w sytuacji określonej w art. 8 ust. 12 pkt 1 ustawy (w szczególności określać czas oczekiwania przez osobę uprawnioną na zorganizowanie pierwszego spotkania z mediatorem w zakresie, o którym mowa w art. 4a ust. 1 pkt 4 oraz czas oczekiwania na organizację kolejnych spotkań, jeśli będzie on dłuższy niż czas wynikający z potrzeb stron mediacji lub sugestii mediatora);

6) musi zawierać imienną listę osób wyznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z określeniem doświadczenia tych osób, a ewentualna zmiana tych osób w trakcie realizacji zadania nastąpić może jedynie za zgodą Ogłaszającego konkurs. Lista powinna zostać zawarta w części oferty poświęconej opisowi zasobów kadrowych, rzeczowych i finansowych oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania i zawierać:

 • w przypadku uwzględnienia na liście radców prawnych i adwokatów nr wpisu na listę odpowiednio radców prawnych albo adwokatów;
 • w przypadku uwzględnienia na liście osób przeznaczonych do udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej osób, o których mowa w art. 11 ust. 3 oświadczenia o posiadaniu odpowiednich uprawnień lub doświadczenia i wykształcenia oraz o spełnianiu wymogów określonych ustawą;
 • w przypadku uwzględnienia na liście osób przeznaczonych do udzielania nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego osób, o których mowa w art. 11 ust. 3a oświadczenia o posiadaniu odpowiedniego wykształcenia, posiadaniu odpowiednich uprawnień oraz o spełnianiu wymogów określonych ustawą.

7) musi uwzględniać ryczałtowy udział w zwiększonych kosztach utrzymania lokalu przeznaczonego na punkt nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego w wysokości 200 zł miesięcznie w lokalu przeznaczonym na punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz w wysokości 200 zł w lokalu przy ul. Widnej 8 (w ramach kosztów administracyjnych);

8) musi opisywać proponowane do realizacji działania z zakresu edukacji prawnej, o której mowa w art. 3b ustawy, w szczególności planowane formy i tematykę tych zadań oraz liczbowe określenie skali planowanych działań, adresatów tych działań oraz ich przybliżony harmonogram – w okresie trwania zagrożenia epidemiologicznego preferowane są takie formy realizacji zadań z zakresu edukacji prawnej, które nie powodują konieczności osobistego kontaktu z odbiorcami;

9) musi uwzględniać w kosztorysie zadania środki przeznaczone na działania z zakresu edukacji prawnej, o której mowa w art. 3b ustawy, w odpowiedniej dla wybranej oferty wysokości;

10) musi opisywać wszystkie działania planowane do realizacji;

11) musi wyceniać i uwzględniać w kosztorysie zadania wszystkie merytoryczne działania opisane w odpowiedniej części oferty, chociażby działania te miałby być realizowane w ramach wkładu osobowego oferenta.

12) musi uwzględniać, że w przypadku obowiązywania stanu zagrożenia epidemicznego, stanu epidemii albo wprowadzenia stanu nadzwyczajnego udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej lub świadczenie nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego na podstawie decyzji Ogłaszającego może odbywać się w sposób określony w art. 28a ustawy. Na taką okoliczność mogą zostać ustalone inne dni i godziny udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej lub nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, z zachowaniem zasady określonej w §4 ust. 2 zd. 1 ogłoszenia.

13) musi zakładać zorganizowanie i utrzymanie w okresie realizacji zadania linii telefonicznej oraz adresu poczty elektronicznej, które mogą zostać wskazane jako przeznaczone do obsługi porad, o których mowa w ust. 12;

14) musi zawierać zobowiązanie, że porady udzielane w sposób określony w ust. 12 ogłoszenia udzielane będą zgodnie z kolejnością określoną w art. 8 ust. 4 ustawy, a czas oczekiwania na otrzymanie porady jest nie dłuższy, niż czas wynikający z zasad określonych w ww. przepisie;

15) musi zawierać zobowiązanie do realizacji działań określonych w ofercie w sposób zgodny z ustawą z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022 poz. 2240).

 

7. Miejscem realizacji zadania jest miasto Gdynia, a adresatami zadania osoby uprawnione, określone w art. 4 ust. 1 ustawy.

 

8. Działania w ramach zadania, z wyłączeniem edukacji prawnej, będą realizowane w następujących lokalach gminnych, przy czym miejsce realizacji zadania może ulec zmianie na inny lokal gminny wskazany przez ogłaszającego (zarówno przed rozpoczęciem, jak i w trakcie realizacji zadania), z zastrzeżeniem §4 ust. 6 pkt 12 ogłoszenia:

 

1) punkty nieodpłatnej pomocy prawnej (NPP):

 

a) punkt NPP nr 1: 2 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Komandora Śmidowicza 49 w Gdyni (81-126), oraz 3 dni w tygodniu  przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Opata Hackiego 33 w Gdyni (81-211);

b) punkt NPP nr 2: 2 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Widnej 8 w Gdyni (81-649) oraz dwa dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Lipowej 15 w Gdyni (81-572) i jeden dzień w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu miejskim przy ul. Chylońskiej 249 w Gdyni (81-007);

 

Przy czym:

-przynajmniej trzy razy w tygodniu pomoc prawna musi być udzielana nie wcześniej niż od godziny 16:00;

-w którymś z lokali pomoc prawna musi być udzielana w każdą sobotę;

 

2) punkty nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego (NPO):

 

a) punkt NPO nr 1: 5 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

b) punkt NPO nr 2: 5 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388);

c) punkt NPO nr 3: 5 dni w tygodniu przez przynajmniej 4 godziny dziennie w lokalu przy ulicy Traugutta 2 w Gdyni (81-388).

 

9. Składane oferty muszą zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2023 r. i zakończy dnia 31 grudnia 2023 r.

 

11. Oferent winien wykazać, że dysponuje zasobami rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą. W ofercie, w punkcie zawierającym „informacje o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie, którego dotyczy zadanie publiczne”, należy opisać wcześniejsze działania oferenta wykazujące i dokumentujące poziom doświadczenia organizacji – opis powinien zawierać informacje, które w sposób prawdopodobny wykażą doświadczenie oferenta, w szczególności jego aspekt czasowy oraz zakres przedmiotowy.

 

12. Oferta nie może zakładać przeznaczenia środków pochodzących z dotacji na:

 1. przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z budżetu miasta Gdyni lub jego funduszy celowych na podstawie przepisów szczególnych (partycypacja w kosztach utrzymywania lokalu gdzie jest już realizowane inne zadanie finansowane z budżetu miasta, nie stanowi naruszenia tego punktu);
 2. koszty inwestycji, w tym zakup środków trwałych;
 3. pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć;
 4. budowę, zakup budynków lub lokali, zakup gruntów;
 5. działalność gospodarczą;
 6. udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym;
 7. działalność polityczną i religijną.

 

13. Oferta powinna zawierać i opisywać działania mające na celu promocję zadania wśród potencjalnych beneficjentów. Promocja powinna obejmować zarówno promocję systemu nieodpłatnej pomocy prawnej jako całości, jak i promocję konkretnych punktów nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego, mającą na celu efektywne wykorzystanie czasu otwarcia punktu odpowiednio nieodpłatnej pomocy prawnej albo nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

14. Celem zadania jest zapewnienie osobom uprawnionym dostępu do nieodpłatnej pomocy prawnej, nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego oraz edukacji prawnej zgodnie z zapisami ustawy.

 

§5. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania oraz zasady dokonywania przesunięć w zakresie ponoszonych wydatków:

 

 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadań objętych niniejszym konkursem wynosi 320.100 zł, w tym:
 1. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu dwóch punktów nieodpłatnej pomocy prawnej wraz z edukacją prawną wynosi 128.040 zł.
 2. Wysokość środków publicznych przewidzianych na sfinansowanie realizacji zadania polegającego na prowadzeniu trzech punktów nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego wraz z edukacją prawną wynosi 192.060 zł.

 

 1. Bez zgody ogłaszającego konkurs dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów finansowanych z dotacji, określonych w będącej załącznikiem do umowy kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania w danym roku budżetowym, zgodnie z następującymi zasadami:
 1. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań do poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych, o ile przesunięcia nie spowodują zwiększenia sumy kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym o więcej niż 5%, a suma kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 10% i suma kosztów realizacji wszystkich działań w danym roku budżetowym nie ulegnie zmniejszeniu o więcej niż 5%; 
 2. dopuszcza się przesunięcia z poszczególnych pozycji kosztów administracyjnych do poszczególnych pozycji kosztów realizacji działań w dowolnej wysokości, o ile przesunięcia te nie spowodują zakłóceń w realizacji zadania;
 3. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów realizacji danego działania w danym roku budżetowym w dowolnej wysokości, o ile nie zmieni się suma kosztów danego działania w danym roku budżetowym;
 4. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami z różnych działań w danym roku budżetowym, o ile suma kosztów poszczególnych działań nie zwiększy się o więcej niż 5%, ani nie zmniejszy o więcej niż 10%;
 5. dopuszcza się przesunięcia pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów administracyjnych w danym roku budżetowym, o ile nie zmieni się ich suma;
 6. dopuszcza się tworzenie nowych pozycji kosztorysu o ile suma kosztów takich pozycji nie stanowi więcej niż 5% kosztów zadania finansowanych z dotacji;
 7. nie dopuszcza się zmiany wysokości kosztów związanych z realizacją edukacji prawnej.

3. Przesunięcia wykraczające poza ramy określone w ust. 2 wymagają podpisania aneksu do umowy. 

§6. Zasady przyznawania dotacji oraz wymagania dotyczące oferty:

 

1. Merytorycznie oceniane będą wyłącznie oferty spełniające łącznie wszystkie wymogi określone w niniejszym ogłoszeniu oraz w obowiązujących przepisach prawa.

 

2. Oferta musi być złożona według wzoru określonego w rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

3. Oferta musi być złożona przez organizację pozarządową albo podmiot wymieniony w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzącą(y) działalność pożytku publicznego, w zakresie o którym mowa odpowiednio w art. 4 ust. 1 pkt 1b lub 22a ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, która(-y) spełnia następujące warunki:

 

1) w przypadku oferty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 1 ogłoszenia w dniu złożenia oferty wpisana jest na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego, w zakresie udzielania nieodpłatnej pomocy prawnej;

2) w przypadku oferty, o której mowa w §4 ust. 1 pkt 2 ogłoszenia w dniu złożenia oferty wpisana jest na listę, o której mowa w art. 11d ust. 1 ustawy, prowadzoną przez Wojewodę Pomorskiego, w zakresie świadczenia nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego.

 

4. Oferta (potwierdzenie złożenia oferty oraz odpowiednia strona oferty wygenerowanej z systemu witkac.pl) musi być podpisana przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych w imieniu oferenta/(ów).

 

5. Cele i sposoby ich realizacji określone w statucie oferenta/(ów) muszą upoważniać go/(ich) do realizacji działań określonych w ogłoszeniu oraz w złożonej ofercie.

 

6. Załączniki wymagane do oferty:

 1. umowa partnerska lub oświadczenie partnera (w przypadku wskazania partnera w ofercie);
 2. dokumenty potwierdzające fakty, zdarzenia lub czynności na które oferent powołuje się w ofercie w zależności od preferencji oferenta.

7. Wszystkie załączniki należy dołączyć do oferty w wersji zdigitalizowanej w generatorze, o którym mowa w §3 ust. 1.

8. Po rozstrzygnięciu konkursu Ogłaszający ma prawo do żądania dostarczenia lub okazania wybranych załączników w wersji oryginalnej.

 

§7. Tryb i kryteria wyboru oferty oraz termin dokonania wyboru ofert:

 

1. Wybór oferty jest dokonywany w trybie przewidzianym dla otwartego konkursu ofert przeprowadzonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz Programu Współpracy miasta Gdyni z organizacjami pozarządowymi obowiązującego w dniu ogłoszenia konkursu.

 

2. Prezydent Gdyni po zasięgnięciu opinii Komisji Oceniającej, w drodze zarządzenia podejmie decyzję o wyborze oferenta lub oferentów, którym zostanie przyznana dotacja.

 

3. Kryteria brane pod uwagę przy wydawaniu opinii oraz przypisane im wartości punktowe:

 

1) Kryteria oceny ustawowej: 0-60 punktów:

 

Ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta.

 

 

TAK / NIE

 

Analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków).

 

0-5 punktów

Ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania.

 

0-15 punktów

Wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków, a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł.

 

 

0-10 punktów

Ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie.

0-30 punktów

 

2) Kryteria oceny dodatkowej: 0-40 punktów:

Nazwa kryterium

Wartość punktowa

Doświadczenie organizacji w świadczeniu nieodpłatnej pomocy prawnej oraz nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego – przy uwzględnieniu częstotliwości i zakresu udzielanej dotychczas pomocy prawnej.

0-30 punktów

Ocena zaproponowanych przez oferenta form i zakresu promocji zadania oraz form i zakresu (liczbowego i jakościowego) działań edukacyjnych.

0-10 punktów

 

4. W przypadku gdy w otwartym konkursie nie wpłynęła żadna oferta określona w §4 ust. 4 pkt 2 ogłoszenia, albo żadna z takich ofert nie spełniła wymogów niniejszego konkursu, organizacji pozarządowej, która otrzymała najwyższą liczbę punktów w ramach oceny ofert, złożonych na postawie §4 ust. 4 pkt 1 ogłoszenia, powierza się prowadzenie pięciu punktów z przeznaczeniem na udzielanie nieodpłatnej pomocy prawnej.

5. W przypadku gdy organizacja pozarządowa, o której mowa w ust. 4 nie wyrazi woli prowadzenia większej niż wnioskowana liczby punktów stosuje się art. 11 ust. 12 ustawy.

6. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi w terminie 14 dni od upływu terminu na składanie ofert.

7. O wyniku konkursu oferenci zostaną powiadomieni na piśmie.

 

§8. Realizacja zadań publicznych tego samego rodzaju:

 

1. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2022 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

2. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2021 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

3. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2020 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

4. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2019 roku udzielono dotacji w wysokości 320.100,00 zł

 

5. Na realizację zadania polegającego na prowadzeniu nieodpłatnej pomocy prawnej i nieodpłatnego poradnictwa obywatelskiego przez organizacje pozarządowe w 2018 roku udzielono dotacji w wysokości 363.629,40 zł

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama