Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

III. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 1,417 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: III. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”.

III. Prowadzenie wsparcia społecznego uczestników Projektu pn. „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”

Planowana łączna kwota środków przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 1 416 666,00 zł w tym:

w 2023 roku: 500 000,00 zł,

w 2024 roku: 500 000,00 zł,

w 2025 roku: 416 666,00 zł.

1. Cel zadania: zapewnienie adresatom zadania dostępu do tymczasowych pomieszczeń oraz zapewnienie wysokiej jakości wsparcia społecznego.

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

1) % adresatów zadania, którzy będą opłacać czynsz za pobyt w CTUS;

2) min. liczba godzin spotkań z uczestnikami o charakterze konsultacyjnym i wspierającym;

3) % adresatów zadania, która otrzyma pozytywną rekomendację do mieszkań
z zasobów Gminy Miasta Gdańska;

4) inne - zaproponowane przez Oferenta.

3.Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2023 r. – 31 października 2025 r.

4. Miejsce realizacji zadania: budynek znajdujący się w mieszkaniowym zasobie Gminy Miasta Gdańska położony przy ul. Wyzwolenia 48, a w przypadkach uzasadnionych realizacją Projektu – także inne lokale wskazane przez Gminę Miasta Gdańska.

5.Adresaci:

1) osoby i rodziny, wobec których zostanie zrealizowana eksmisja, w szczególności z zasobu mieszkalnego Gminy Miasta Gdańska, a także dłużnicy z zasobu pozagminnego, gdzie wierzycielem jest osoba prywatna lub firma;

2) osoby, które utraciły mieszkanie wskutek wydarzeń losowych, w tym osoby, które utraciły możliwość samodzielnego mieszkania w wyniku katastrofy budowlanej, pożaru lub powodzi;

3) w szczególnie społecznie uzasadnionych przypadkach Prezydent Miasta Gdańska może skierować do CTUS osoby, które znalazły się w wyjątkowo trudnej sytuacji mieszkaniowej lub rodzinnej (w trybie interwencyjnym).

6. Zakres zadania: realizacja zadania zgodnie z zapisami projektu „Centrum Treningu Umiejętności Społecznych (CTUS)”, określonymi w zarządzeniu Nr 2050/18 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 17 grudnia 2018 r., w szczególności:

1) przyjęcie adresatów zadania do umeblowanych pomieszczeń tymczasowych;

2)  prowadzenie pracy z adresatami zadania przez wparcie, trening i podnoszenie kompetencji społecznych przy zastosowaniu takich narzędzi i metod jak indywidualna strategia (IS), praca na zasobach i animacja społeczna;

3) zapewnienie pracy asystentów min. 3 razy w tygodniu w godzinach popołudniowych (do godz. 18.00) oraz min. 1 raz w miesiącu w sobotę;

4)  asystowanie adresatom m.in. poprzez działania motywujące, wspierające i monitorujące beneficjenta w jego drodze do usamodzielnienia;

5) zapewnienie osobom poszkodowanym wstępnej pomocy psychologicznej;

6) monitorowanie przestrzegania przez adresatów zadania regulaminu pobytu w CTUS;

7) opracowanie godzinowego harmonogramu wsparcia na każdy miesiąc, składanego do MOPR w Gdańsku do 3-go dnia każdego miesiąca;

8) prowadzenie dokumentacji dotyczącej realizacji zadania (m.in. kart pracy z uczestnikiem, kart oceny postępów, wykazu kadry realizującej zadanie);

9) udział w Zespole Zarządzającym CTUS i wspólne monitorowanie realizacji Projektu;

10) udział w sporządzaniu ewaluacji przygotowywanej przez Zespół Zarządzający CTUS oraz przedstawienie jej wszystkim jednostkom realizującym, nie później niż do dnia 15 lutego następnego roku kalendarzowego.

7. Wymagania kadrowe: zatrudnienie do realizacji zadania:

1) asystenta/asystentów z uprawnieniami do wykonywania zawodu pracownika socjalnego, asystenta rodziny lub asystenta osoby niepełnosprawnej z min. 2-letnim doświadczeniem zawodowym (łącznie wymiar 120 godz./tydz.);

2) opiekunów wspierających adresatów zadania.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama