Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz...

Reklama
Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 16:00
Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości
Łączny budżet 390 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Urząd Miasta Gdyni, Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert dla podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów, osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”.

Prezydent Miasta Gdyni ogłasza otwarty konkurs ofert, mający na celu przyznanie dotacji podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego w zakresie wspierania zadań na rzecz młodzieży szkolnej, absolwentów , osób poszukujących pracy oraz osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą, w szczególności na kontynuację zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”.

 

Konkurs zostaje ogłoszony na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 19, art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2022 poz. 559 z późn. zm.: Dz. U. z 2022 poz. 1005, 1079, 1561), art. 4 ust. 1 pkt. 8 i pkt 11, art. 11 ust. 2, art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t. j. Dz.U. z 2022. poz. 1327 z późn. zm.: Dz. U.
z 2021 poz. 2490, Dz. U. z 2022 poz. 1812)

 

I. W ramach konkursu będą dotowane przedsięwzięcia związane z kontynuacją zadania „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”, obejmujące m. in.:

 1. wsparcie zawodowo - biznesowe, w tym: indywidualne doradztwo zawodowe / biznesowe, warsztaty
  biznesowe, warsztaty kompetencji miękkich, indywidualne konsultacje i szkolenia dla osób pragnących zdobyć nowe kwalifikacje lub rozpocząć działalność gospodarczą,

 2. szkolenia komputerowe,

 3. warsztaty z zakresu przedsiębiorczości i poradnictwa zawodowego dla młodzieży szkolnej, w tym współpraca przy projekcie Junior Biznes (zakup stosownych narzędzi, materiałów szkoleniowych i nagród),

 4. warsztaty z zakresu przedsiębiorczości dla mam powracających na rynek pracy, w tym współpraca przy projekcie Gdyński BiznesMam,

 5. wsparcie rozwoju poradnictwa zawodowego w Gdyni w zakresie stosowania nowych metod pracy,

 6. współpraca i współudział w organizacji wydarzeń wpływających na rozwój gospodarczy miasta,

 7. inne działania wynikające z Gdyńskiego Programu Wspierania Przedsiębiorczości.

 

II. Termin składania ofert i czas ich realizacji:

 1. Termin składania ofert za pośrednictwem systemu www.witkac.pl ustala się do dnia 07 grudnia 2022 r. do godz. 16.00.

 2. Potwierdzenie złożenia oferty (wygenerowane po prawidłowym złożeniu oferty) wraz z obowiązującymi załącznikami należy złożyć w Kancelarii Urzędu Miasta Gdyni przy ul. 10 Lutego 24 w terminie do dnia
  09 grudnia 2022 r. do godziny 12.00.

 3. Na kopercie zawierającej Potwierdzenie złożenia oferty wraz z załącznikami powinien być napis: „Wydział Polityki Gospodarczej – Gdyńskie Centrum Wspierania Przedsiębiorczości – Konkurs „Pomorskie Miasteczko Zawodów w Gdyni w latach 2023 - 2025”.

 4. Realizacja zadania powinna rozpoczynać się nie wcześniej niż dnia 1 stycznia 2023 r. i zakończyć się nie później niż dnia 31 grudnia 2025 r.

 5. Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wspólnych na realizację zadania.

 6. Wybrana zostanie jedna oferta.

 

III. Dotacja nie może być udzielona na:

przedsięwzięcia, które są dofinansowywane z Budżetu Miasta lub jego funduszy celowych na podstawie odrębnych przepisów; pokrycie deficytu zrealizowanych wcześniej przedsięwzięć; zakup budynków lub lokali, zakup gruntów; działalność gospodarczą podmiotów prowadzących działalność pożytku publicznego; udzielenie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym; działalność polityczną lub religijną.

 

IV. Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań ((Dz. U. z 2018 r. poz. 2057).

 

V. Oferta powinna zawierać w szczególności:

 1. podstawowe informacje o złożonej ofercie:

         1) organ administracji publicznej, do którego jest adresowana oferta,

         2) rodzaj zadania publicznego,

     2. dane oferenta

        1) nazwa oferenta, forma prawna, adres siedziby, wpis do KRS lub odpowiedniej ewidencji, strona www, adres e-mail, nr telefonu,

        2) dane osoby upoważnionej do składania wyjaśnień dotyczących oferty,

     3. opis zadania:

        1) tytuł zadania publicznego,

        2) termin realizacji zadania publicznego,

        3) syntetyczny opis zadania publicznego,

        4) plan i harmonogram działań na wszystkie lata zadania publicznego,

        5) opis zakładanych rezultatów realizacji zadania publicznego,

     4. charakterystyka oferenta:

        1) informacje o wcześniejszej działalności oferenta, w szczególności w zakresie którego dotyczy zadanie publiczne,

        2) zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania,

     5. kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego:

        1) zestawienie kosztów realizacji zadania,

        2) źródła finansowania realizacji zadania, przy czym wkład własny organizacji nie może być niższy niż 5% kosztów całego zadania,

     6. inne informacje:

        1) deklaracja o zamiarze odpłatnego wykonania zadania publicznego,

        2) inne działania, które mogą mieć znaczenie przy ocenie oferty, w tym odnoszące się do kalkulacji przewidywanych kosztów oraz oświadczeń,

      7. oświadczenia.

 

VI. Do Potwierdzenia złożenia oferty należy dołączyć:

 1. bilans za 2021 r. fakultatywnie,

 2. sprawozdanie merytoryczne i finansowe z działalności podmiotu za 2021 rok (w przypadku dotychczasowej krótszej działalności - za okres tej działalności) - fakultatywnie,

 3. aktualny odpis z rejestru lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących - fakultatywnie,

 4. statut podmiotu prowadzącego działalność pożytku publicznego - fakultatywnie,

 5. ankietę Gdyńskiego Banku Danych o Organizacjach Pozarządowych.

 

VII. Kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru:

 1. Prezydent Miasta, na podstawie opinii Komisji Oceniającej dokona wyboru podmiotu, któremu zostanąie udzielona dotacja.

 2. Przy wyborze będą brane pod uwagę kryteria zawarte w karcie oceny oferty tj.:

1) ocena formalna wniosku oraz ocena rzetelności oferenta - TAK / NIE,

2) ocena merytoryczna - kryteria oceny ustawowej - 60% oceny:

 1. ocena możliwości realizacji zadania publicznego przez oferenta - TAK / NIE,

 2. analiza i ocena realizacji zadań publicznych w latach poprzednich (rzetelność i terminowość oraz sposób rozliczania otrzymanych środków) - 0-5 pkt.,

 3. ocena kalkulacji kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego zadania -
  0-15 pkt.,

 4. wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków,
  a w przypadku wsparcia realizacji zadania – również planowany udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł - 0-10 pkt.,

 5. ocena proponowanej jakości wykonania zadania i kwalifikacji osób, przy udziale których będzie realizowane zadanie - 0-30 pkt.,

3) ocena merytoryczna - kryteria oceny dodatkowej - 40% oceny:

 1. merytoryczna wartość oferty i trafność projektu w odniesieniu do potrzeb i wymagań grup docelowych oraz kompleksowość rozwiązań i działań proponowanych do realizacji w ramach projektu - 0-25 pkt.,

 2. dostępność działań dla potencjalnie zainteresowanych beneficjentów - 0-10 pkt.

 3. współpraca z innymi podmiotami przy realizacji zadania - 0-5 pkt..

      3. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty:

          1) przygotowane na obowiązującym formularzu,

          2) prawidłowo wypełnione,

          3) złożone poprzez system www.witkac.pl,

          4) zawierające komplet niezbędnych załączników,

          5) złożone w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

 

VIII. Informacja dotyczące konkursu zostaną umieszczone:

 1. w Biuletynie Informacji Publicznej,

 2. w "Ratuszu",

 3. na stronach miejskiego portalu internetowego,

 4. w Gdyńskim Centrum Organizacji Pozarządowych,

 5. w siedzibie Urzędu Miasta Gdyni – Gdyńskim Centrum Wspierania Przedsiębiorczości.

 

IX. Termin rozstrzygnięcia konkursu: do dnia 27 grudnia 2022 r.

 

X. Przewidywana kwota dotacji na realizację projektu:

Wysokość dotacji ze strony Urzędu Miasta Gdyni przeznaczona na realizację zadań objętych konkursem
wyniesie odpowiednio:

w roku 2023 - 130.000 zł,

w roku 2024 - 130.000 zł,

w roku 2025 - 130.000 zł.

 

 

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama