Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: „Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20”

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 15:00
Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia Urządu Miasta Krakowa
Łączny budżet 1,5 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Miasta Krakowa ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację w formie powierzenia zadania publicznego w zakresie działalności wspomagającej rozwój wspólnot i społeczności lokalnych oraz działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w art. 4 ust. 1-32a ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

Tytuł zadania publicznego: „CENTRUM OBYWATELSKIE – UL. REYMONTA 20”

Komórka realizująca: Wydział Polityki Społecznej i Zdrowia

Planowana wysokość środków publicznych na realizację zadania: 1 500 000 zł (w tym: na rok 2023: 600 000 zł; na rok 2024: 600 000 zł i na rok 2025: 300 000 zł)

Termin realizacji zadania: od 1 stycznia 2023 roku do 30 czerwca 2025 roku

Miejsce realizacji zadania:
następujące pomieszczenia o łącznej powierzchni 172,49 m2 na Stadionie Miejskim im. Henryka Reymana w Krakowie, ul. Reymonta 20:

 1. pomieszczenie nr 1w038 o powierzchni 35,39 m2,
 2. pomieszczenie nr 1w039 o powierzchni 34,04 m2,
 3. pomieszczenie nr 1w040 o powierzchni 103,06 m2

położone na I piętrze trybuny wschodniej Stadionu, wyposażone w meble biurowe, sprzęt komputerowy (bez urządzenia drukująco-kopiującego) i router.

Ponadto w ramach umowy najmu Oferent/Oferenci będzie/będą mieli prawo do korzystania z pomieszczenia nr 1w014 o powierzchni ok. 200,00 m2 dostępnego w dni parzyste każdego miesiąca w godz. od 7:30 do 21:00 oraz pomieszczeń sanitarnych na I piętrze.

Koszty miesięcznych opłat za użytkowanie udostępnionych na czas realizacji zadania pomieszczeń oraz koszty zużycia mediów, będą ponoszone przez Oferenta/Oferentów zgodnie z poniższą specyfikacją:

 • czynsz: 8,27 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT),
 • koszty eksploatacyjne: 48,71 zł brutto za m2 (w tym 23% VAT) obejmujące opłatę za dostawę energii elektrycznej, dostawę wody i odprowadzenia ścieków, dostawę ciepła, ochronę obiektu, dostęp do Internetu i koszty utrzymania części wspólnych: sprzątanie pomieszczeń sanitarnych, korytarzy i klatki schodowej oraz otoczenia obiektu, , odśnieżanie, prawo korzystania z pomieszczeń sanitarnych oraz ich wyposażenie w środki higieny i środki czystości,
 • miejsce parkingowe przy Stadionie: 147,600 zł brutto (w tym 23% VAT).

Wysokość wykazanych opłat może ulec zmianie w trakcie realizacji zadania publicznego. Oferent (-ci) sporządzając zestawienie kosztów realizacji zadania publicznego powinien/powinni w nim uwzględnić możliwość wzrostu stawek czynszu i mediów.

Opłaty miesięczne nie obejmują:

 • usługi sprzątania w pomieszczeniach, w których realizowane będzie zadanie publiczne pn. "Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20",
 • kosztów obsługi informatycznej,
 • podatku od nieruchomości naliczanego za okres korzystania z udostępnionych pomieszczeń.

Oferent/Oferenci powinien/powinni zaplanować te wydatki w kalkulacji realizacji zadania publicznego.

Przedstawiciele Oferenta/Oferentów może/mogą obejrzeć przeznaczone na realizację zadania publicznego pomieszczenia wraz z wyposażeniem wyłącznie po uprzedniej rezerwacji terminu pod numerem telefonu: 669 528 381.

Środki przekazane na realizację zadań tego samego rodzaju:
Gmina Miejska Kraków w roku bieżącym oraz w roku 2021 przekazała na realizację zadań publicznych tego samego rodzaju środki finansowe w wysokości 1 000 000 zł.

Warunki realizacji zadania publicznego:
Centrum Obywatelskie – ul. Reymonta 20 powinno być otwarte co najmniej 5 dni w tygodniu i przynajmniej 6 godzin dziennie w systemie:

 1. w poniedziałek począwszy od godz. 9:00;
 2. we wtorek w godzinach popołudniowych;
 3. w środę począwszy od godz. 9:00;
 4. w czwartek w godzinach popołudniowych;
 5. w piątek w godzinach popołudniowych.

Centrum Obywatelskie ma być prowadzone we wskazanych w ogłoszeniu pomieszczeniach, wyposażonych w meble biurowe i sprzęt komputerowy (bez urządzenia drukująco-kopiującego) oraz router, zgodnie z załącznikiem nr 1 do ogłoszenia.

Oferent/Oferenci zobowiązany jest/zobowiązani są do załączenia do oferty projektu Regulaminu funkcjonowania Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20 wraz z zasadami nieodpłatnego udostępniania pomieszczeń Centrum, z uwzględnieniem m.in. zakazu prowadzenia: agitacji politycznej, działalności formacji religijnych oraz działalności komercyjnej.

Podczas realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest stosować się do obowiązujących ograniczeń i obostrzeń wynikających z obowiązującego w tym okresie na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu zagrożenia epidemicznego lub stan epidemii.

W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych Zleceniobiorca zobowiązuje się do podjęcia wszelkich możliwych, prawnie dopuszczalnych, działań w celu eliminacji z użycia przy wykonywaniu zadania pojemników, naczyń oraz kubków plastikowych i zastąpienie ich w miarę możliwości opakowaniami wielokrotnego użytku ze szkła lub metalu, zgodnie z zapisami uchwały nr XIII/233/19 Rady Miasta Krakowa z dnia 10 kwietnia 2019 r. w sprawie ustalenia kierunków działania dla Prezydenta Miasta Krakowa w zakresie przeprowadzenia akcji „Kraków bez plastiku”.

Centrum Obywatelskie powinno realizować następujące cele:

 1. zwiększanie skuteczności organizacji pozarządowych i grup nieformalnych w realizacji ich misji:
  1. wzrost kompetencji potrzebnych do prowadzenia organizacji pozarządowej lub grupy nieformalnej wśród osób zaangażowanych w ich działania (np.: w zakresie prawa, w tym prawa pracy, przedsiębiorczości, marketingu, zarządzania, finansów, fundraisingu, księgowości, przeprowadzania ankiet ewaluacyjnych i sporządzania Raportów z badań, wykorzystywania w codziennej pracy ngo ogólnodostępnych narzędzi, metod i aplikacji teleinformatycznych);
  2. wzmocnienie współpracy i komunikacji wewnątrz sektora obywatelskiego (organizacji pozarządowych i grup nieformalnych) zmierzające do np. tworzenia partnerstw międzysektorowych, dzielenia się zasobami, wymiany doświadczeń, wspólnej realizacji działań, koordynacji działań, wypracowywania wspólnych stanowisk w sprawach ważnych dla Krakowa;
  3. rozwijanie kultury współpracy, usprawnianie komunikacji oraz wdrażanie nowych kierunków i narzędzi współpracy między przedstawicielami różnych sektorów;
  4. ułatwianie dostępu do różnorodnych zasobów niezbędnych do prowadzenia organizacji pozarządowej (w szczególności młodej) lub grupy nieformalnej (np. infrastruktura/lokal, kontakty, promocja wydarzeń, “know-how” dotyczące logistyki, współpracy lokalnej, zagadnień branżowych, pośrednictwo wolontariatu).
  5. prowadzenie systematycznego (raz na kwartał) badania potrzeb organizacji pozarządowych w zakresie działań edukacyjnych Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20, zakończonego sporządzeniem Raportu.
 2. wzrost zaangażowania obywatelskiego mieszkańców Krakowa:
  1. podniesienie skuteczności i skali oddziaływania liderów społecznych/aktywistów poprzez rozwój ich kompetencji;
  2. wzmocnienie potencjału istniejących lub tworzących się inicjatyw społecznych mieszkańców Krakowa poprzez wsparcie animacyjne, edukacyjne i promocyjne;
  3. zwiększanie dostępu mieszkańców Krakowa do zasobów wspierających podejmowanie aktywności społecznej i obywatelskiej (m.in. infrastruktura/lokal, kontakty, informacje o możliwych formach aktywności).

poprzez:

 1. działania edukacyjne, w tym także w formie on-line, m.in. szkolenia, seminaria, konferencje, warsztaty, grupy wymiany doświadczeń, wizyty studyjne (w tym w funkcjonujących w mieście Centrach Obywatelskich), spotkania z ekspertami, spotkania tematyczne, spotkania branżowe, uczestnictwo w procesie konsultacji rocznych programów współpracy z organizacjami pozarządowymi (organizacja otwartego spotkania konsultacyjnego dla ngo);
 2. działania wspierające, w tym także w formie on-line, m.in. doradztwo, mentoring, coaching, przygotowanie i wdrażanie zmian w organizacji np. planów rozwoju, planów naprawczych, wsparcie w pozyskiwaniu zewnętrznych zasobów przez organizacje i grupy nieformalne (m.in. inwentaryzacja i stworzenie na stronie internetowej Centrum Obywatelskiego co.krakow.pl bazy zasobów będących w posiadaniu działających na terenie Gminy Miejskiej Kraków organizacji pozarządowych możliwych do udostępniania innym organizacjom pozarządowym w związku z realizowanymi zadaniami na rzecz mieszkańców Krakowa);
 3. animacja współpracy, sieciowanie i budowanie partnerstw między mieszkańcami/ grupami nieformalnymi/organizacjami pozarządowymi, sektorem publicznym, biznesem, nauką/administracją publiczną, m.in. poprzez konferencje, grupy robocze, networking, wymianę zasobów, cykliczne (raz na kwartał) spotkania informacyjno-konsultacyjne z udziałem przedstawicieli komórek merytorycznych UMK i miejskich jednostek organizacyjnych współpracujących z trzecim sektorem; regularne (raz na kwartał) spotkania z członkami funkcjonujących w Krakowie: ciała konsultacyjno – opiniodawczego (Krakowską Radą Działalności Pożytku Publicznego) oraz ciał inicjatywno-doradczych (Komisje Dialogu Obywatelskiego);
 4. animacja lokalnej aktywności mieszkańców/grup nieformalnych/organizacji pozarządowych m.in. spotkania, grupy wymiany doświadczeń, wsparcie lub wspólna realizacja inicjatywy lokalnej w oparciu o ustawę, działania motywacyjne i inspiracyjne, w tym aktywizowanie mieszkańców do udziału w kolejnych edycjach Budżetu Obywatelskiego w Krakowie;
 5. działania informacyjno-promocyjne, w tym prowadzenie strony internetowej Centrum Obywatelskiego – ul. Reymonta 20 pod adresem: http://co.krakow.pl/ poprzez: promocję postaw obywatelskich, wolontariatu, budowanie pozytywnego wizerunku organizacji pozarządowych i ruchów społecznych, kampanie informacyjno – promocyjne; tworzenie baz danych np. baza źródeł finansowania, baza publikacji (linków) kalendarz wydarzeń realizowanych w Krakowie przez NGO/ grup nieformalnych/ mieszkańców, newsletter, mapowanie organizacji pozarządowych działających na terenie danej dzielnicy Krakowa, popularyzację form współpracy Urzędu Miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi (programy współpracy, Komisje Dialogu Obywatelskiego, Krakowska Rada Działalności Pożytku Publicznego, Rada Krakowskich Seniorów, Rada ds. Równego Traktowania, Rada ds. Bezdomności);
 6. pośrednictwo wolontariatu m.in. tworzenie bazy ofert i wolontariuszy, pośredniczenie w kontaktach między organizacją pozarządową a wolontariuszami, organizacja (min. 4 szkolenia/spotkania na rok) dla opiekunów wolontariuszy i dla samych wolontariuszy (w różnym przedziale wiekowym) w zakresie uświadamiania ich praw i obowiązków w świetle obowiązujących przepisów prawa;
 7. udostępnianie i wynajem powierzchni (np. sale, przestrzeń biurowa i coworkingowa do pracy biurowej oraz prowadzenia działalności, inkubator NGOs).

Oferent zobowiązany jest do stosowania przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022 r. poz. 1634 z późn. zm.) oraz rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 1).

UWAGA: Przed przystąpieniem do opracowywania oferty, należy zapoznać się z obowiązującym Regulaminem otwartych konkursów ofert w Gminie Miejskiej Kraków, wprowadzonym zarządzeniem nr 548/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 3 marca 2022 rokuzmienionym zarządzeniem nr 2687/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 27 września 2022 roku dostępnymi w Biuletynie Informacji Publicznej Miasta Krakowa.

SPOSÓB I TERMIN SKŁADANIA OFERT:

 1. Organizacja pozarządowa lub podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie zainteresowane udziałem w niniejszym otwartym konkursie ofert, zakładają konto w obowiązującym w GMK elektronicznym NGO Generatorze na stronie internetowej krakow.ngogenerator.pl na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 2. Założone konto służy do sporządzenia i przesłania oferty za pośrednictwem obowiązującego elektronicznego NGO Generatora ofert wskazanego w ogłoszeniu konkursowym.
 3. Dla prawidłowego działania NGO Generatora niezbędne jest urządzenie umożliwiające dostęp do sieci Internet oraz korzystanie z jednej z przeglądarek internetowych: Chrome, FireFox, Edge lub Safari w najnowszej wersji z włączoną obsługą JavaScript, a także włączoną obsługą ciasteczek (ang. cookies) wraz z oprogramowaniem pozwalającym na pracę w plikach eksportowanych z NGO Generatora lub importowanych do NGO Generatora w ogólnie znanych formatach np. pdf, xls lub rtf.
 4. Z uwagi na wykorzystywane technologie zaleca się pracę z jednego loginu w danym momencie, tylko i wyłącznie nad jedną ofertą.
 5. Z uwagi na uwarunkowania systemu NGO Generator, aby wygenerować ofertę ostatniego dnia terminu składania ofert prace nad nią w systemie należy rozpocząć tego dnia do godz. 12:00.
 6. W przypadku stwierdzenia błędów czy zastrzeżeń do poprawnej pracy elektronicznego generatora ofert, Oferent powinien dokonać zgłoszenia na adres mailowy: na co najmniej 24 godziny przed zakończeniem terminu składania ofert, z pominięciem dni ustawowo wolnych od pracy oraz dni wolnych od pracy wynikających z organizacji pracy UMK.
 7. Obligatoryjnym jest składanie oferty do otwartego konkursu poprzez:
 • wygenerowanie oferty poprzez elektroniczny NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, podpisanie oferty i każdego z załączników profilem zaufanym i przesłanie poprzez NGO Generator do komórki merytorycznej odpowiedzialnej za ogłoszony konkurs ofert
  LUB
 • wygenerowanie oferty poprzez NGO Generator, załączenie plików z załącznikami do oferty, przesłanie plików w wersji elektronicznej poprzez NGO Generator, a następnie wydruk oferty, dołączenie załączników, podpisanie każdego z dokumentów podpisem tradycyjnym i dostarczenie w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią organizacji i opisanej kopercie do komórki merytorycznej ogłaszającej otwarty konkurs ofert.

Oferta złożona w wersji papierowej musi posiadać taki sam prefix, jak ta złożona w NGO Generatorze.

 1. Oferta oraz załączniki składane w formie papierowej dla swojej ważności muszą być opatrzone datą, podpisem uprawnionej (-ych) statutowo osoby (-ób) oraz pieczątką (-mi) imienną (-ymi) z zastrzeżeniem ust. 9.
 2. Jeżeli osoby uprawnione do podpisania oferty nie dysponują pieczątkami imiennymi, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem (czytelnie) z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
 3. Termin składania ofert na realizację zadania publicznego upływa 7 grudnia 2022 roku o godz. 15:00.
 4. Ofertę po wygenerowaniu w NGO Generatorze wraz załącznikami należy:
 • przesłać w postaci plików pdf opatrzonych (każdy z osobna) Profilem Zaufanym poprzez NGO Generator zgodnie z wymogami określonymi w Regulaminie użytkowania NGO Generatora stanowiącym załącznik do zarządzenia nr 413/2022 Prezydenta Miasta Krakowa z dnia 18 lutego 2022r.
  LUB
 • wysłać pocztą/kurierem lub dostarczyć osobiście w wersji papierowej w zaklejonej, opieczętowanej pieczęcią oferenta kopercie z zaznaczeniem na kopercie nazwy i adresu oferenta wyłącznie do siedziby Wydziału Polityki Społecznej i Zdrowia UMK, pokój nr 8 (sekretariat na III piętrze).

Oferty złożone w innych lokalizacjach Urzędu Miasta lub dostarczone po upływie terminu składania ofert (decyduje data wpływu do Wydziału Polityki Społecznej
i Zdrowia UMK lub data przesłania poprzez NGO Generator) uznane będą za niespełniające wymogów formalnych.

Reklama