Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

I. Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 2 socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska

Reklama
Nabór od 17.11.2022 do 08.12.2022 15:30
Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku
Łączny budżet 22,111 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Urząd Miejski w Gdańsku, Miejski Ośrodek Pomocy Rodzinie w Gdańsku ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: I. Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu 2 socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska.

I. Zabezpieczenie 112 miejsc w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu socjalizacyjnego na terenie miasta Gdańska.

Planowana kwota środków finansowych przeznaczonych na wsparcie realizacji zadania wynosi 22 111 200,00* zł, w tym:

w 2023 roku 7 801 600,00 zł,

w 2024 roku 7 801 600,00 zł,

w 2025 roku 6 508 000,00 zł.

Koszt roczny na placówkę (14 miejsc):

– 979 400,00 zł zadanie realizowane w lokalu znajdującym się w dyspozycji Oferenta (stawka podstawowa: 5 800,00 zł mies./miejsce oraz na przeprowadzenie zadań terapii 5 000,00 zł na rok),

– 945 800,00 zł zadanie realizowane w lokalu znajdującym się w zasobach Gminy Miasta Gdańska (stawka podstawowa: 5 600,00 zł mies./miejsce oraz na przeprowadzenie zadań terapii 5 000,00 zł na rok).

*Kwota dotacji może ulec zmianie w zależności od zakresu zadania oraz wysokości środków przyznanych przez Pomorski Urząd Wojewódzki. Kalkulacja przewidywanych kosztów zadania zostanie w takim wypadku ustalona przez strony w formie aneksu do umowy powierzającej realizację zadania.

1. Cel zadania: zapewnienie wysokiego standardu opieki i wychowania dzieciom i młodzieży w wieku szkolnym, które zostały skierowane do placówki opiekuńczo-wychowawczej.

 

2. Nazwy rezultatów, które należy wpisać w tabeli w części III.6 oferty:

 

  1. liczba miejsc dostępnych w placówce każdego dnia trwania umowy, z których mogą skorzystać adresaci zadania (14);
  2.   inne (min. 2) - zaproponowane przez Oferenta.

3. Termin realizacji zadania: 1 stycznia 2023 r. – 31 października 2025 r.

4. Miejsce realizacji zadania: lokal znajdujący się w dyspozycji Oferenta / zasobach Gminy Miasta Gdańska.

5.  Adresaci: dzieci i młodzież pozbawiona częściowo lub całkowicie opieki rodzicielskiej

6. Zakres zadania: charakter placówki oraz zakres świadczonych usług zgodnie ze standardami określonymi w art. 93 ust. 4, art. 95, 96, 99, 100 i 101 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej oraz przepisami rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 22 grudnia 2011 r. w sprawie instytucjonalnej pieczy zastępczej.

7. Wymagania kadrowe:

  1.  dyrektor placówki musi spełniać wymagania określone w art. 97 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2.  osoby zatrudnione w placówce muszą spełniać wymagania określone w art. 98 oraz art. 99 ust. 1, 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  3.  wychowawcy sprawujący opiekę nad dziećmi zobowiązani są do systematycznego podnoszenia swoich kwalifikacji w zakresie pracy z dziećmi, w szczególności przez udział w szkoleniach i samokształceniu.

8. Wymagana dodatkowa dokumentacja:

  1. oświadczenie Oferenta o tym, iż kadra zaangażowana do realizacji zadania posiada odpowiednie kwalifikacje oraz spełnia wymagania określone w art. 98 oraz art. 99 ust. 1, 5 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
  2. Organizacja przystępując do podpisania umowy o realizację zadania publicznego zobowiązana jest do przedłożenia:

           a) aktualna informacja z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 97 ust. 3 pkt 5 oraz art. 98 ust. 3 pkt 3 i art. 99 ust. 4 i 5 w zw. z art. 98 ust. 3 pkt 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wystawiona nie wcześniej niż 3     miesiące przed upływem terminu składania ofert;

           b)zezwolenia Wojewody Pomorskiego na prowadzenie placówki opiekuńczo -wychowawczej;

           c)dokumentów potwierdzających spełnienie wymogów dot. bezpieczeństwa żywienia zbiorowego określonych w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

9. Zastrzeżenia:

  1.  Organizacja zatrudniając pracowników do realizacji zadania ma obowiązek sprawdzenia kandydatów w Rejestrze Sprawców Przestępstw na Tle Seksualnym;

 w przypadku zlecenia przez placówkę przygotowania i dostarczenia posiłków podmiotowi zewnętrznemu winien on spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

       2. w przypadku zlecenia przez placówkę przygotowania i dostarczenia posiłków podmiotowi zewnętrznemu winien on spełniać wymogi określone w ustawie z dnia 25 sierpnia 2006 r. o bezpieczeństwie żywności i żywienia.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama