Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans...

Reklama
Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Działania wspierające osoby i rodziny zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność”
Nabór od 21.11.2022 do 30.12.2022 15:00
Dzielnica Praga-Południe
Łączny budżet 200 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy, Rodziny, Osoby z niepełnosprawnościami
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Praga-Południe ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pomoc społeczna, w tym pomoc rodzinom i osobom w trudnej sytuacji życiowej oraz wyrównywania szans tych rodzin i osób w Dzielnicy Praga-Południe m.st. Warszawy w 2023 roku pod nazwą „Działania wspierające osoby i rodziny zagrożone marginalizacją społeczną ze względu na wiek, trudną sytuację ekonomiczną oraz występującą w rodzinie niepełnosprawność”..

Adresatami zadania są mieszkanki/mieszkańcy m. st. Warszawy w szczególności z terenu Dzielnicy Praga-Południe m. st. Warszawy:

 1. osoby i rodziny, których dotyczy zagrożenie marginalizacją ze względu na wiek i/lub występującą niepełnosprawność,
 2. osoby nie objęte innymi programami pomocowymi prowadzonymi przez organizacje i instytucje.

Formy działań: zajęcia międzypokoleniowe, integracyjne, edukacyjne, samopomocowe, treningi umiejętności społecznych, zajęcia ogólnorozwojowe, wspierające seniorów i osoby
z niepełnosprawnością.

Warunki realizacji zadania:

 1. podanie planowanej liczby odbiorców zadania,
 2. opisanie grupy docelowej oraz sposobu jej rekrutacji,
 3. zajęcia powinny być dostosowane do potrzeb uczestników,
 4. realizatorzy muszą posiadać odpowiednie kwalifikacje do prowadzenia proponowanych zadań, które należy przedstawić w ofercie,
 5. skalkulowanie kosztów realizacji zadania adekwatnie do zakresu rzeczowego,
 6. określenie miejsca realizacji zadania ze wskazaniem lokalu i prawa do jego użytkowania (umowa najmu, użyczenia, porozumienie w sprawie udostępnienia lokalu),
 7. prowadzenie dokumentacji realizacji zadania w tym:
 • zebranie oświadczeń uczestników dotyczących zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnych z obowiązującymi przepisami prawa,
 • dzienniki zajęć/harmonogram zajęć,
 • karty zajęć (zawierające temat, opis poszczególnych zajęć oraz konspekt, informacje o podejmowanych w ramach zajęć działaniach, uwagi z przebiegu spotkań/warsztatów/grup, efekty działań,  ankiety ewaluacyjne,
 • terminy realizacji poszczególnych zajęć (dni i godziny),
 • nazwiska i podpisy osób prowadzących zajęcia,
 • liczbę uczestników oraz listy obecności,
 1. z uwagi na sytuację epidemiologiczną w przypadku gdy praca w bezpośrednim kontakcie powodowałaby zwiększone ryzyko zakażenia SARS CoV 2 istnieje możliwość prowadzenia poszczególnych elementów projektów np. (konsultacje, grupy warsztatowe, grupy wsparcia, treningi) on-line. Informację o możliwości podjęcia pracy z beneficjentem on-line  należy zamieścić w ofercie, a po podpisaniu umowy i rozpoczęciu pracy poinformować o tym zleceniodawcę,
 2. prowadzenie ewaluacji działań w odniesieniu do rezultatów oraz przedstawienie wyników w sprawozdaniu.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama