Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

ABC obowiązków organizacji pozarządowych Księgowość, sprawozdawczość, RODO. Skorzystaj z kursu eduNGO >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – edycja 2023

Reklama
Nabór od 15.11.2022 do 12.01.2023 23:59
Ministerstwo Sportu i Turystyki
Łączny budżet 53 mln PLN
Do 95% dofinansowania
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci
Minister Sportu i Turystyki ogłasza Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich – edycja 2023 r. Budżet programu wynosi 53 mln zł. Ogłoszenie dotyczy wyłonienia ogólnopolskiego operatora. Termin składania wniosków określono do 12 stycznia 2023 r., a ich rozpatrzenie nastąpi do dnia 26 stycznia 2023 r.

Program Certyfikacji Szkółek Piłkarskich

Program realizowany jest od 2020 roku. Certyfikacja Szkółek Piłkarskich to przedsięwzięcie o innowacyjnym charakterze stanowiące element zmiany jakościowej organizacji piłki nożnej. Program skierowany jest do podmiotów prowadzących szkolenie piłkarskie dzieci i młodzieży do 13. roku życia i ma na celu podniesienie oraz ujednolicenie poziomu szkoleniowego szkółek piłkarskich tak, aby stworzyć jak najlepsze warunki do pracy z młodymi zawodnikami oraz podnieść standard kwalifikacji kadr trenerskich pracujących z dziećmi i młodzieżą.

Główne cele programu:

  • upowszechnianie i promocja aktywności fizycznej wśród dzieci i młodzieży,
  • standaryzacja szkolenia sportowego w obszarze kompetencyjnym oraz infrastrukturalnym,
  • podniesienie jakości szkolenia sportowego w piłce nożnej,
  • stworzenie sieci szkółek piłkarskich funkcjonujących na trzech poziomach jakościowych według jednolitych standardów szkoleniowo-infrastrukturalnych,
  • podniesienie jakości szkolenia i kompetencji kadr trenerskich,
  • wzrost liczby osób trenujących i grających w piłkę nożną.

Program adresowany jest do ogólnopolskich organizacji pozarządowych, które w ramach
swojej podstawowej działalności statutowej realizują zadania w zakresie upowszechniania
kultury fizycznej wśród dzieci i młodzieży w piłce nożnej.

W ramach realizacji Programu „CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH” w 2023 r. realizator opracuje pełną koncepcję projektu w wymiarze ogólnopolskim (dla 16 województw) - w oparciu o sieć szkółek piłkarskich.

TERMIN I MIEJSCE SKŁADANIA WNIOSKÓW

1. Wnioski o dofinansowanie należy nadsyłać do 12 stycznia 2023 r.

Wniosek wraz z załącznikami musi być sporządzony na formularzach, które będą dostępne na stronie internetowej Ministerstwa Sportu i Turystyki: (https://www.gov.pl/web/sport w zakładce co robimy/sport/sport powszechny/dofinansowanie zadań ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej) oraz w Biuletynie Informacji Publicznej. Wniosek wraz z załącznikami należy wysłać pocztą (lub złożyć w siedzibie Ministerstwa) na adres:
Ministerstwo Sportu i Turystyki, Departament Sportu dla Wszystkich, 00-082 Warszawa,
ul. Senatorska 14 z dopiskiem na kopercie „Program CERTYFIKACJI SZKÓŁEK PIŁKARSKICH – nabór na 2023 r.”.

2. Datą złożenia wniosku o dofinansowanie jest data dostarczenia do siedziby Ministerstwa (w przypadku złożenia wniosku osobiście) lub data stempla pocztowego (w przypadku wysłania pocztą) albo data nadania przesyłki kurierskiej.
3. Wnioski muszą być podpisane przez osoby uprawnione/upoważnione (należy załączyć stosowne upoważnienie) do działania w imieniu wnioskodawcy.
4. Wszystkie kserokopie dokumentów muszą być potwierdzone za zgodność z oryginałem przez osoby wymienione w ust. 3.
5. Wniosek wraz z załącznikami należy złożyć w jednym egzemplarzu.
6. Wszystkie rubryki formularza wniosku oraz stosownych załączników powinny być wypełnione w sposób wyczerpujący.

Reklama