Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka

Reklama
Nabór od 14.11.2022 do 05.12.2022 15:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numery (32) 259 34 72 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).
Łączny budżet 1,311 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
​Prezydent Miasta Katowice ogłosił otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”.

I. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie powierzenia realizację następującego zadania:

„Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka”

UWAGA! 
1.1. NA PROWADZENIE KAŻDEGO Z PONIŻSZYCH ZADAŃ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W KONKURSIE PODMIOT POWINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ, W PRZECIWNYM WYPADKU, TJ. JEŚLI W JEDNEJ OFERCIE PODMIOT WSKAŻE CHĘĆ PROWADZENIA ZARÓWNO ZADANIA NR 1, JAK I ZADANIA NR 2, OFERTA TAKA ZOSTANIE ROZPATRZONA NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ. 
1.2. JEŚLI PODMIOT PROWADZI NA TERENIE KATOWIC WIĘCEJ NIŻ JEDNĄ PLACÓWKĘ WSPARCIA DZIENNEGO I WIĘCEJ NIŻ JEDNA Z TYCH PLACÓWEK REALIZOWAĆ BĘDZIE DZIAŁANIA Z OBSZARU ZADANIA NR 1, TO PODMIOT TAKI POWINIEN ZŁOŻYĆ JEDNĄ OFERTĘ OBEJMUJĄCĄ DZIAŁANIA WE WSZYSTKICH TYCH PLACÓWKACH. 

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

2.1. Zadanie nr 1: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez objęcie opieką dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy, organizację dodatkowych zajęć integracyjno-adaptacyjnych w placówkach wsparcia dziennego prowadzonych na terenie miasta Katowice.

Cel zadania:
1. Wsparcie w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego dzieci ze szczególnymi potrzebami, zwłaszcza z uwzględnieniem dzieci uchodźców z Ukrainy oraz ich rodziców/opiekunów i osób z ich otoczenia poprzez prowadzenie dodatkowych działań w placówkach wsparcia dziennego na terenie miasta Katowice.
2. Integracja i włączenie dzieci i młodzieży uchodźców z Ukrainy w działania realizowane wspólnie z dziećmi i młodzieżą polską.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do co najmniej 300 osób – dzieci i młodzieży biorących udział w zajęciach organizowanych przez katowickie placówki wsparcia dziennego oraz (opcjonalnie) do i ich rodziców. Z uwagi na asymilacyjny charakter działań, odbiorcami powinny być zarówno osoby pochodzenia polskiego, jak i ukraińskiego. Grupa osób pochodzenia ukraińskiego stanowić powinna jak największą grupę, z założeniem, że nie mniej niż 10% wszystkich uczestników zadania. 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Podjęcie działań mających na celu integrację dzieci pochodzenia ukraińskiego oraz wsparcie ich w rozwoju, pokonywaniu deficytów oraz adaptacji w nowym środowisku poprzez m.in.:
a) zajęcia integracyjne, animacyjne, arteterapetyczne, warsztatowe, pomoc w nauce, naukę języka polskiego dla dzieci ukraińskich oraz wsparcie w adaptacji tych dzieci do polskiego programu szkolnego itp.,
b) pomoc psychologiczną, interwencję kryzysową, terapię traumy i przeciwdziałanie przemocy, 
c) organizację zajęć integracyjnych w ramach akcji: „Zima w Mieście” oraz „Lato w Mieście”,
d) wyjazdy, wyjścia i spotkania o charakterze integracyjnym,
e) festyny, pikniki, w tym w szczególności z okazji Dnia Dziecka,
f) wsparcie rodziców/opiekunów dzieci uczęszczających do katowickich placówek wsparcia dziennego poprzez stworzenie:

  • „Pozytywnego Klubu Rodzica” (miejsca integracji rodziców i dzieci, w tym uchodźców z Ukrainy, w ramach którego organizowane będą m.in. następujące zajęcia: bajkoterapia, arteterapia, zajęcia kulinarne itp.),
  • oraz warsztatów wychowawczych dla matek.
    Opisane powyżej usługi realizowane mogą być zarówno w godzinach funkcjonowania placówek wsparcia dziennego (w tym przypadku do limitu miejsc placówki nie wlicza się dzieci pochodzenia ukraińskiego, które zgodnie z art. 18 ustawy o pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego Państwa (Dz. U. z 2022 r. poz. 583 z późn. zm.) mogą być przyjęte ponad ten limit, dodatkowo dzieci te nie muszą posiadać skierowania wydanego przez Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Katowicach), jak i poza godzinami pracy oraz w dni wolne. Zajęcia mogą odbywać się na terenie placówki, jak również poza jej terenem np. w plenerze, czy też w miarę potrzeb w miejscach wskazanych przez Zleceniodawcę.
    2. Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
    3. Regularne prowadzenie dokumentacji pracy z dziećmi, młodzieżą i ich rodzicami/opiekunami.
    4. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
a)     Liczba dzieci, młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów objętych wsparciem (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
b)     Liczba dzieci, młodzieży i rodziców/opiekunów mających dostęp do wsparcia psychologicznego i psycho-społecznego.
c)     Liczba osób z dostępem do bezpiecznej przestrzeni i hubu wsparcia. 
d)     Liczba dzieci, które otrzymały indywidualną opiekę dla poszczególnego przypadku. 
e)     Liczba osób z bezpiecznymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki. 

Sposoby monitorowania wskaźników:
a)     Listy osób, korzystających z usług (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
b)     Dokumenty potwierdzające zakupy, zatrudnienie osób itp.
c)     Sprawozdania/raporty z realizacji zadania.
d)     Dokumentacja fotograficzna, strona www, facebook itp. 

2.2. Zadanie nr 2: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez utworzenie klubu dla młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Cel zadania:
1. Wsparcie w zapewnieniu prawidłowego rozwoju psycho-fizycznego młodzieży pochodzenia ukraińskiego.
2. Zdobycie nowych doświadczeń.
3. Odkrycie własnego potencjału.
4. Rozwój umiejętności radzenia sobie w nowych sytuacjach.
5. Przełamywanie osobistych ograniczeń i barier.
6. Zwiększenie motywacji do działania i osiągania założonych celów życiowych.
7. Rozwój kompetencji społecznych.
8. Rozbudzenie aktywności społecznej i postawy twórczej znajdującej wyraz w praktycznym działaniu.
9. Rozwijanie umiejętności współżycia i współdziałania w grupie rówieśniczej.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do 20 osób w wieku 13 – 18 lat – młodzieży pochodzenia ukraińskiego, która z powodu sytuacji psycho-społecznej, w której się znalazła potrzebuje specjalistycznego wsparcia w integracji i adaptacji do nowych warunków. 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1.    Zapewnienie opieki i wychowania.
2.    Nauka języka polskiego.
3.    Wspieranie młodzieży w przezwyciężeniu trudności w nauce/zapewnienie korepetycji.
4.    Organizacja czasu wolnego – działania animacyjne, warsztaty rozwijające zainteresowania i pasje, treningi umiejętności społecznych, spotkania inspirujące do działania, cykl wyjść i wycieczek.
5.    Stała współpraca z rodzicami/opiekunami wychowanków.
6.    Prowadzenie klubu młodzieżowego maksymalnie przez 5 dni w tygodniu, przez co najmniej 4 godziny dziennie, w godzinach dostosowanych do potrzeb młodzieży i ich rodziców/opiekunów.
7.    Zapewnienie kadry posiadającej odpowiednie kwalifikacje.
8.    Regularne prowadzenie dokumentacji pracy z młodzieżą.
9.    Nadzór w zakresie przestrzegania przez młodzież norm i zasad współżycia społecznego, prowadzenie treningów umiejętności społecznych oraz promowanie zdrowego trybu życia.
10.    Pomoc wychowankom w sytuacjach kryzysowych, rodzinnych, rówieśniczych i osobistych.
11.    Prowadzenie pracy z rodzinami wychowanków, w szczególnych przypadkach udzielanie wsparcia w zakresie zaspakajania potrzeb socjalnych rodzin.
12.    Zapewnienie co najmniej jednego posiłku dziennie przygotowywanego w ramach warsztatów kulinarnych ze świeżych i wartościowych składników, zgodnie z zasadami racjonalnego odżywiania. 
13. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Uwaga! Podmiot składający ofertę na realizację zadania nr 2 musi posiadać tytuł prawny do lokalu, w którym prowadzony będzie klub młodzieżowy. Lokal ten powinien być dostosowany do prowadzenia w nim zajęć z młodzieżą (możliwy jest zakup ze środków UNICEF niezbędnego wyposażenia, które nie jest środkiem trwałym oraz przeprowadzenie drobnych, niezbędnych prac remontowych).

Wskaźniki realizacji zadania:
a)     Liczba młodzieży oraz ich rodziców/opiekunów objętych wsparciem (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
b)     Liczba młodzieży i rodziców/opiekunów mających dostęp do wsparcia psychologicznego i psycho-społecznego.
c)     Liczba osób z dostępem do bezpiecznej przestrzeni i hubu wsparcia. 
d)     Liczba młodzieży, która otrzymała indywidualną opiekę dla poszczególnego przypadku. 
e)     Liczba osób z bezpiecznymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki. 

Sposoby monitorowania wskaźników:
a)     Listy osób, korzystających z usług (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
b)     Dokumenty potwierdzające zakupy, zatrudnienie osób itp.
c)     Sprawozdania/raporty z realizacji zadania.
d)    Dokumentacja fotograficzna, strona www, facebook itp.

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 R.:
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 811 224,00 zł. 
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 499 800,00 zł
Ww. zadania są finansowane w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć w Generatorze eNGO dostępnym na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Działalność na rzecz rodziny, macierzyństwa, rodzicielstwa, upowszechniania i ochrony praw dziecka” nr zadania i organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 5 grudnia 2022 r. do godz. 15:00. 

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Reklama