Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – Paulińska

Reklama
Nabór od 10.11.2022 do 02.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 60 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych – Paulińska.

Forma: wsparcie.

Zadanie ma polegać na wsparciu infrastrukturalnym dla między innymi 10 wrocławskich organizacji pozarządowych poprzez prowadzenie Centrum Organizacji Pozarządowych Paulińska (zwanego dalej Centrum). Centrum ma stanowić zaplecze infrastrukturalne dla wrocławskich organizacji pozarządowych, prowadzących działalność pożytku publicznego, na terenie Miasta Wrocławia między innymi w zakresie kultury, ochrony zdrowia, spraw społecznych. 

W ramach zadania publicznego Centrum powinno zapewniać organizacjom w godzinach funkcjonowania Centrum – dostęp do lokalu, do pomieszczeń zaplecza sanitarnego oraz do wyposażenia niezbędnego do przeprowadzenia spotkań i realizacji działań statutowych organizacji. Centrum ma być dostępne dla beneficjentów – minimum 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie. 

W tygodniach, w których występują poza sobotami i niedzielami dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy – dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania Centrum, z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń prawnych, wynikających na przykład z sytuacji pandemicznej w kraju. 

Podmiot prowadzący Centrum będzie odpowiedzialny za administrowanie Centrum w tym: konserwację obiektu to jest, dokonywanie drobnych prac naprawczych i konserwatorskich, okresowych przeglądów i konserwacji sprzętu przeciw pożarowego i innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu oraz za ubezpieczenie obiektu. Centrum składa się z budynku o powierzchni 631 m2 oraz przynależnego gruntu o powierzchni 482 m2. Budynek jest trzykondygnacyjny dostępny i przystosowany do potrzeb osób ze szczególnymi potrzebami oraz z pełnym zapleczem sanitarnym w tym dla osób z niepełnosprawnością. 

W Centrum mieści się 16 pomieszczeń 1 kuchnia i dwa pomieszczenia gospodarcze. Podmiot realizujący zadanie zobowiązany będzie do zawarcia umowy użyczenia z zarządcą obiektu Zarządem Zasobu Komunalnego od dnia 1 stycznia 2023 roku.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama