Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Program na rzecz Romów rumuńskich – mieszkańców Wrocławia

Reklama
Nabór od 10.11.2022 do 02.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 1,12 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe
Prezydent Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Program na rzecz Romów rumuńskich – mieszkańców Wrocławia.

Forma: wsparcie.

Zadanie polegać ma na:
1. Kontynuacji wdrażania kompleksowej pomocy na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia składającego się z następujących komponentów:

1) prowadzenie i utrzymanie minimum 6 mieszkań/domów treningowych dla rodzin Romów rumuńskich, (około 40 osób);
2) asystentura zmierzająca do usamodzielnienia miedzy innymi poprzez: mieszkanie w ramach mieszkań/domów treningowych, uzyskania przez Romów rumuńskich samodzielności i niezależności finansowej i społecznej;
3) aktywizacja zawodowa i podnoszenie kompetencji zawodowych, ze szczególnym uwzględnieniem edukacji i emancypacji kobiet;
4) uregulowanie niezbędnych kwestii prawnych związanych m.in. z ich pobytem w Polsce, pracą;
5) objęcie edukacją powszechną dzieci romskich minimum 70% dzieci w wieku szkolnym;
6) edukacja zawodowa dorosłych;
7) integracja ze społecznością lokalną w nowym miejscu zamieszkania;
8) konsultacje prawne i dotyczące ochrony zdrowia, edukacji i aktywizacji zawodowej dla osób ze społeczności, w tym także nie mieszkających w mieszkaniach treningowych.

2. Działaniach międzysektorowych zespołów w ramach podejmowanych działań na rzecz wsparcia Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia:
1) zespołu złożonego z decyzyjnych przedstawicieli komórek i jednostek organizacyjnych Gminy w zakresie odpowiadającym ich zakresom kompetencji;
2) podzespołów roboczych do spraw merytorycznych (miedzy innymi: prawno - policyjny, edukacyjno – szkolny);
3) zespołu do spraw współpracy z instytucjami miejskimi, jednostkami rządowymi, pozarządowymi i/lub szczebla międzynarodowego w ramach podejmowanych działań.

3. Upowszechnianiu dobrych praktyk/modelu i opracowanie rekomendacji dla Gminy Wrocław w zakresie “Programu na rzecz Romów rumuńskich mieszkańców Wrocławia” poprzez:
1) analizę doświadczeń, metod i rozwiązań;
2) rekomendację działań po roku 2023,
3) szerokie upowszechnianie wypracowanej metodologii działań;
4) przygotowanie rekomendacji do innych projektów/strategii.

Mieszkania treningowe mogą być prowadzone w różnych częściach miasta i/lub poza nim. W ramach zadania mogą odbywać się wizyty w ambasadzie, urzędach na terenie Polski lub terenie Europy. W przypadku wyjazdów poza Polskę w ofercie musi znaleźć się szczegółowe uzasadnienie.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120.

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama