Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Konkurs ofert: Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych - przedłużono termin składania ofert

Reklama
Nabór od 14.11.2022 do 08.12.2022 17:00
Wydział Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice
Dodatkowe informacje można uzyskać w Wydziale Polityki Społecznej Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, dzwoniąc pod numer (32) 259 37 88 (od poniedziałku do środy w godz. 7.30-15.30, w czwartek w godz. 7.30-17.00, w piątek w godz. 7.30-14.00).
Łączny budżet 1,837 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Rodziny, Dzieci, Cudzoziemcy, migranci
Prezydent Miasta Katowice ogłasza otwarty konkurs ofert o udzielenie dotacji z budżetu miasta Katowice podmiotom uprawnionym w formie powierzenia realizacji zadania: „Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych” ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci - UNICEF w ramach „Programu współpracy miasta Katowice z organizacjami pozarządowymi na 2023 rok”. Termin składania ofert  został przedłużony do 8 grudnia 2022 r., do godz. 17.00.

. RODZAJ I CEL ZADANIA
1. Podmiotom uprawnionym określonym w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) zleca się w formie powierzenia realizację następującego zadania: 
„Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych”
UWAGA! 
NA PROWADZENIE KAŻDEGO Z PONIŻSZYCH ZADAŃ ZAINTERESOWANY UDZIAŁEM W KONKURSIE PODMIOT POWINIEN ZŁOŻYĆ ODDZIELNĄ OFERTĘ, W PRZECIWNYM WYPADKU, TJ. JEŚLI W JEDNEJ OFERCIE PODMIOT WSKAŻE CHĘĆ PROWADZENIA WIĘKSZEJ LICZBY ZADAŃ – OFERTA TAKA ZOSTANIE ROZPATRZONA NEGATYWNIE POD WZGLĘDEM FORMALNYM PRZEZ KOMISJĘ KONKURSOWĄ.

2. Zakres przedmiotowy realizowanego zadania:

Zadania z obszaru ADAP (Rozwój i uczestnictwo młodzieży):

2.1. Zadanie nr 1: Budowanie zdolności pracy z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat dla pracowników instytucji miasta.

Cel zadania:
Przeprowadzenie szkolenia z organizacji wolontariatu w sytuacjach kryzysowych dla pracowników Urzędu Miasta Katowice oraz podległych jednostek miejskich.

Odbiorcy: 
Minimum 60 osób, w tym oprócz pracowników Urzędu Miasta Katowice/jednostek podległych, także osoby indywidualne np. cudzoziemcy/wcześniejsi uchodźcy z Ukrainy chętni do współpracy w sytuacjach kryzysowych.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Zorganizowanie 6 szkoleń w grupach liczących minimum 10 osób, dotyczących następujących tematów: 
a) jak koordynować działania z młodzieżą zaangażowaną w wolontariat?,
b) podstawy prawne wolontariatu,
c)  sposoby dobrej komunikacji,
d)  narzędzia dobrej komunikacji,
e)  pierwsza pomoc przedmedyczna.
2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
1. Liczba osób przeszkolonych.
2. Liczba młodzieży zaangażowanej w wolontariat.

Sposoby monitorowania wskaźników:
1.  Listy osób, które wzięły udział w szkoleniu (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
2.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna.

2.2. Zadanie nr 2: Promowanie i włączanie młodzieży polskiej i zagranicznej w akcje wolontariatu na rzecz uchodźców z Ukrainy.

Cel zadania:
1. Organizacja wolontariatu dotyczącego bieżącego wsparcia, jak i wolontariatu o charakterze akcyjnym.
2. Pośrednictwo w poszukiwaniu młodych wolontariuszy dla podmiotów obejmujących wsparciem dzieci, młodzież i rodziny z Ukrainy.

Odbiorcy: 
Minimum 1 000 osób, w tym 150 osób odnosi się do młodzieży z Ukrainy w wolontariacie bieżącym oraz akcyjnym.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Udział minimum 1 000 wolontariuszy w wydarzeniach kulturalnych, sportowych, ekologicznych, edukacyjnych-miejskich, krajowych i międzynarodowych odbywających się w Katowicach.
2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania:
1. Liczba zaangażowanych wolontariuszy z podziałem na młodzież z Ukrainy.
2. Liczba i rodzaj wydarzeń, w których zaangażowano wolontariuszy.

Sposoby monitorowania wskaźników:
1. Listy wolontariuszy, zaangażowanych w dane wydarzenie (z podziałem na płeć, wiek, narodowość).
2.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna, informacja w mediach społecznościowych.

2.3. Zadanie nr 3: Działania na rzecz integracji cudzoziemców, zwłaszcza narażonych na dyskryminację.

Cel zadania:
1. Działania ukierunkowane na informowanie o usługach wsparcia uchodźców poprzez stworzenie przewodnika/broszury informacyjnej pt. „Witaj w otwartych Katowicach".
2. Działania zmierzające do wsparcia osób narażonych na dyskryminację w szczególności ze względu na narodowość. 
3. Działania zapobiegające pojawiającym się konfliktom pomiędzy osobami z Ukrainy, a polskimi obywatelami poprzez działania integracyjne. 

Odbiorcy: 
1. Zasięg broszury/przewodnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach” – 10 000 osób.
2. Działania na rzecz osób narażonych na dyskryminację - objęcie wsparciem 300 osób. 

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Opracowanie i wydanie w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) 10 000 sztuk egzemplarzy broszury informacyjnej pt. „Witaj w otwartych Katowicach". 
2. Stworzenie w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) bardzo subiektywnego przewodnika po mieście Katowice, pokazującego jego wielokulturowość, różnorodność i miejsca szczególnie ważne. Proponowane szlaki: - trasa turystyczna oczami uchodźcy - obywatela Ukrainy, który szuka schronienia w Katowicach - pokazuje miejsca wsparcia dla obywateli Ukrainy, ale także miejsca podobne do tych, które zostawił w swoim kraju, - trasa turystyczna przedstawiona przez osobę w kryzysie bezdomności, która prezentowałaby miejsca, w których ta osoba znajduje wsparcie, ciepły posiłek, ale także miejsca, w których czuje się bezpiecznie lub lubi je odwiedzać.
3. Stworzenie ok. 10 alternatywnych tras turystycznych.
4. Pokazanie w publikacji, że w jednym mieście spotykają się potrzeby, oczekiwania i cele różnych grup społecznych. 
5. Promocja publikacji w trakcie różnych wydarzeń organizowanych na terenie miasta Katowice, w tym np. pikników sąsiedzkich przy okazji stworzenia wielokulturowego stoiska. 
6. Działania skierowane do co najmniej 300 osób narażonych na dyskryminację w szczególności ze względu na narodowość oraz wszelką inną dyskryminację, w tym: ze względu na płeć, orientację psychoseksulaną, niepełnosprawność poprzez:
a) poradnictwo prawne o charakterze nieodpłatnym, ze szczególnym uwzględnieniem następujących obszarów: prawa człowieka, prawo medyczne, prawo pracy, prawo pobytowe, prawo spadkowe i prawo rodzinne,
b) grupa samopomocowa dla osób doświadczających dyskryminacji, moderowana przez specjalistę zdrowia psychicznego/psychologa,
c) cykl spotkań twórczych, w ramach których pretekstem do integracji będzie uczestnictwo we wspólnych zajęciach plastycznych/artystycznych pn. „Wychodzimy z ramy",
d) organizacja 12 wieczorów pn. „Zobacz moimi oczami", w trakcie których powinien być przedstawiony punkt widzenia i perspektywy osób należących do jednej z grup dyskryminowanych i/lub kulturowych.
7. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba broszur/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
2.  Liczba młodzieży i osób dorosłych, w tym osób młodych z Ukrainy i innych krajów narażonych na dyskryminację, w szczególności ze względu na: narodowość, płeć, orientację psychoseksualną, niepełnosprawność, które otrzymały wsparcie.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista dystrybucji broszur/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
2.  Wykaz miejsc, w których promowano ww. broszurę/poradnik.
3.  Dokumentacja finansowa wydruku broszury/poradnika pt. „Witaj w otwartych Katowicach”.
4.  Listy obecności uczestników poszczególnych działań skierowanych do osób narażonych na dyskryminację.
5.  Inna dokumentacja np. raport, dokumentacja fotograficzna, informacja w mediach społecznościowych.

2.4. Zadanie nr 4: Wsparcie we wprowadzaniu młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w cyklicznych wydarzeniach kulturalnych.

Cel zadania:
1. Integracja i adaptacja dzieci, młodzieży i rodzin z Ukrainy ze społecznością lokalną.
2.  Wymiana doświadczeń.
3.  Wzrost poczucia bezpieczeństwa, pokonanie objawów stresu pourazowego. 
4.  Rozwinięcie kreatywności i umiejętności twórczych uczestników zajęć.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do 400 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców pochodzenia polskiego i ukraińskiego.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Zorganizowanie cyklicznych wydarzeń kulturalnych, tj. np.:

  • 10 warsztatów malarskich z wystawą prac,
  • 10 warsztatów arterapeutycznych,
  • 3 dniowej integracji majówkowej połączonej z zawodami, konkursami, polsko-ukraińskim gotowaniem,
  • 3 sesji fotograficznych wraz z wystawą prac,
  • warsztatów mody wraz z pokazem mody – stroje inspirowane motywami z Ukrainy,
  • inne wydarzenia kulturalne o charakterze integracyjnym.
    2. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci, młodzieży i ich rodziców korzystających z wszystkich wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach zadania (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży i ich rodziców korzystających z poszczególnych wydarzeń kulturalnych organizowanych w ramach zadania (z podziałem na płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista osób korzystających z zadania (w tym np. warsztatów malarskich, arterapeutycznych, kulinarnych fotograficznych, mody).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

2.5. Zadanie nr 5: Wsparcie we wprowadzaniu dzieci, młodzieży i ich rodzin z Ukrainy do społeczności lokalnej, spójności społecznej oraz upodmiotowieniu młodzieży poprzez udział w zajęciach sportowych.

Cel zadania:
1.  Aktywna integracja dzieci/młodzieży polskiej i ukraińskiej.
2.  Zadbanie o zdrowie dzieci przybyłych z Ukrainy, polepszenia ich stanu psycho-fizycznego. 
3.  Odkrywanie i rozwijanie talentów drzemiących w dzieciach i młodzieży.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do 150 dzieci i młodzieży w wieku 6-16 lat pochodzenia ukraińskiego.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Przygotowanie programu zajęć dla 150 dzieci, młodzieży dostosowanego do wieku, zainteresowań i sprawności fizycznej uczestników, uwzględniającego m.in. ćwiczenia oddechowe, ćwiczenia ogólnorozwojowe, taniec, akrobatykę.
2. Przeprowadzenie rekrutacji osób (dzieci i młodzieży) chętnych do udziału w zajęciach sportowych.
3. Zorganizowanie zajęć sportowych, w tym zajęć z akrobatyki sportowej na sali gimnastycznej, w podziale na grupy liczące maksymalnie po 25 osób.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania trenera/-ów posługującego/-ych się językiem ukraińskim lub tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci i młodzieży, korzystającej z zajęć sportowych.
2.  Liczba dzieci i młodzieży korzystającej z infrastruktury sportowej.
3.  Ilość zakupionego sprzętu sportowego.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Listy obecności.
2.  Harmonogramy zajęć.
3.  Sprawozdanie z realizacji zajęć.
4.  Faktury/rachunki za wynagrodzenia prowadzących zajęcia, zakup sprzętu sportowego.
5.  Inne, w tym: zdjęcia, strona www, Facebook.

Zadania z obszaru CP (Ochrona dzieci):

2.6. Zadanie nr 6: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci i młodzieży poprzez rehabilitację, wsparcie psychologiczne i psychospołeczne.

Cel zadania:
Celem zadania jest poprawa dostępu do wsparcia psychologicznego i psychospołecznego dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do 100 osób – dzieci, młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym znajdujących się w poważnym stresie, dla których zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Organizacja zajęć rehabilitacyjnych z wykorzystaniem ruchu i tańca, w tym m.in.: profilaktyki - zdrowy kręgosłup.
2. Pomoc psychologiczna, w tym: psychoterapia indywidualna, psychoterapia grupowa/rodzinna.
3. Organizacja zajęć socjoterapeutycznych dla dzieci i młodzieży pochodzenia ukraińskiego, w tym dzieci i młodzieży z problemami psycho-społecznymi.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1. Liczba dzieci i osób dorosłych korzystających z usług (z podziałem na: płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży korzystających z zajęć rehabilitacyjnych.
3.  Liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego.
4.  Liczba osób z bezpiecznymi i dostępnymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (w tym: zajęć rehabilitacyjnych, pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

2.7. Zadanie nr 7: Ulepszony dostęp do usług ochrony dla dzieci, młodzieży i rodzin poprzez wsparcie psychologiczne, integrację z lokalną społecznością.

Cel zadania:
1.  Holistyczna pomoc w adaptacji ukraińskich dzieci, młodzieży i ich rodziców poprzez diagnozę i terapię stwierdzonych deficytów i tym samym poprawę jakości ich życia. 
2.  Integracja ukraińskich dzieci, młodzieży i rodzin z lokalną społecznością.

Odbiorcy: 
Zadanie skierowane jest łącznie do 300 osób – dzieci, młodzieży i ich rodziców pochodzenia ukraińskiego, w tym znajdujących się w poważnym stresie, dla których zakres wsparcia zostanie dostosowany do indywidualnych potrzeb.

Szczegółowy zakres usług/oczekiwane rezultaty:
1. Udzielenie łącznie minimum 1 000 godzin wsparcia psychologicznego (diagnoza, terapia indywidualna, grupowa/rodzinna), socjoterapeutycznego, mającego wpływ na wzrost poczucia bezpieczeństwa, pokonanie objawów stresu pourazowego, obniżenie poziomu lęku, poprawę samopoczucia.
2. Organizacja różnego rodzaju zajęć integracyjnych ze społecznością lokalną.
3. Zaspokojenie potrzeb społecznych oraz potrzeb związanych z pokonywaniem trudności szkolnych mających wpływ na integrację z rówieśnikami, poprawę jakości uczenia się, rozwinięcie zdolności komunikacyjnych i językowych, zwiększenie kreatywności oraz poprawę zachowań społecznych.
4. Zatrudnienie do realizacji zadania tłumacza/-y języka ukraińskiego.
5. Działania informacyjne i promocyjne prowadzone w języku polskim i ukraińskim (opcjonalnie również w języku angielskim i rosyjskim) zgodnie z wytycznymi UNICEF stanowiącymi załącznik nr 4 do warunków otwartego konkursu ofert, dotyczące realizowanego projektu, w celu dotarcia z informacją do jak największej liczby odbiorców poprzez m.in. stronę www., plakaty, ulotki, media społecznościowe.

Wskaźniki realizacji zadania (w zależności od proponowanych działań):
1.  Liczba dzieci, młodzieży i osób dorosłych korzystających z usług (z podziałem na: płeć, wiek, pochodzenie uchodźców).
2.  Liczba dzieci, młodzieży i rodziców korzystających z pomocy psychologicznej oraz pozostałych form wsparcia psychospołecznego.
3.  Liczba osób z bezpiecznymi i dostępnymi kanałami do raportowania nadużyć seksualnych dokonywanych przez pracowników opieki.

Sposoby monitorowania wskaźników (w zależności od proponowanych działań):
1.  Lista osób korzystających z usług (w tym: pomocy psychologicznej, socjoterapeutycznej, zajęć integracyjnych).
2.  Dokumenty potwierdzające wykonanie usług/dokonanie zakupów.
3.  Sprawozdania/raporty z działalności.
4.  Inne, w tym: strona www, zdjęcia.

II.    WYSOKOŚĆ ŚRODKÓW PUBLICZNYCH PRZEZNACZONYCH NA REALIZACJĘ ZADANIA W 2023 R.:
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 1: 21 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 2: 72 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 3: 240 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 4: 242 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 5: 170 256,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 6: 804 000,00 zł.
Kwota przeznaczona na realizację zadania nr 7: 288 000,00 zł.
Ww. zadania są finansowane w 100% ze środków Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci – UNICEF.

Ofertę wraz z wymaganymi załącznikami należy złożyć za pomocą Generatora eNGO dostępnego na stronie http://katowice.engo.org.pl/konkursy-trwajace, a następnie podpisany wydruk z Generatora eNGO dostarczyć w poprawnie opisanej kopercie (Opis koperty: NIE OTWIERAĆ, Oferta na konkurs Wydziału Polityki Społecznej - nazwa konkursu, tj. „Ochrona i promocja zdrowia - UNICEF" oraz dane organizacji składającej ofertę) do Punktu podawczego Kancelarii Urzędu Miasta Katowice ul. Rynek 1, w terminie do dnia 8 grudnia 2022 r. do godz. 17:00.

Możliwe jest także złożenie oferty w postaci elektronicznej przy użyciu profilu zaufanego ePUAP z podpisem elektronicznym osoby/osób uprawnionych do reprezentacji organizacji pozarządowej zgodnie z KRS, tj. wygenerowany z Generatora eNGO plik oferty w formacie PDF należy załączyć do pisma ogólnego podpisanego podpisem zaufanym przy użyciu profilu zaufanego ePUAP i wysłać na adres elektronicznej skrzynki podawczej Urzędu Miasta Katowice (Instrukcja podpisywania podpisem zaufanym do pobrania w Generatorze eNGO).

Reklama