Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 5,563 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Osoby w kryzysie bezdomności
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 15/2023 NA POWIERZENIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE POMOCY SPOŁECZNEJ, W TYM POMOCY RODZINOM I OSOBOM W TRUDNEJ SYTUACJI ŻYCIOWEJ ORAZ WYRÓWNYWANIA SZANS TYCH RODZIN I OSÓB, W 2023 ROKU

 

Rodzaj zadań publicznych i wysokość środków publicznych przeznaczonych na ich realizację:

1) Zapewnienie schronienia w noclegowni i/lub schronisku, posiłku, niezbędnego ubrania osobom bezdomnym zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 1, 2, 2a, 2b, 2c, 2d, 2e, 2f, 2g, 2h, 3, 3a, 5, 5a, 6, 7, 8, 8a, 10 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z póź.zm.).

Planowane wydatki w 2023 roku:  4 571 678,00 zł

2) Zapewnienie interwencyjnego, bezpiecznego pobytu osobom bezdomnym w ogrzewalni, zgodnie z art. 6 pkt 8 oraz art. 48a ust. 4, 4a, 5, 8, 8a, 10 ustawy   z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t.j. Dz.U. z 2021 r. poz. 2268 z póź. zm.).

Planowane wydatki w 2023 roku: 477 358,00 zł

3) „Łaźnia miejska i strefa pomocy doraźnej” tj.: zapewnienie osobom bezdomnym możliwości korzystania na terenie Poznania z zabiegów higienicznych, niezbędnych środków  higienicznych, odzieży na wymianę oraz dodatkowo z innych form wsparcia doraźnego.

Planowane wydatki w 2023 roku: 133 864,00 zł

4) Streetworking - usługa wsparcia interwencyjnego z wykorzystaniem metody streetworkingu dla osób bezdomnych, w miejscu ich przebywania w przestrzeni publicznej.

Planowane wydatki w 2023 roku: 210 000,00 zł

5) Zapewnienie wsparcia osobom bezdomnym w ramach mobilnego punktu pomocy, w tym poprzez dostarczenie co najmniej ciepłych napoi oraz kanapek, w okresie od
1 stycznia 2023 r. do 15 marca 2023 r. oraz od 1 listopada 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

Planowane wydatki w 2023 roku: 128 100,00 zł

6) Zapewnienie wsparcia w mieszkaniu treningowym osobom i rodzinom przebywającym w schronisku lub noclegowni i nieposiadającym prawa do zawarcia umowy najmu socjalnego.

Planowane wydatki w 2023 roku: 42 000,00 zł.

Uwaga:

Należy zapoznać się z pełną treścią ogłoszenia konkursowego zamieszczonego jako załącznik do niniejszego konkursu.

 

Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl w terminie do 7 grudnia 2022 r.

Wygenerowane za pomocą platformy, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 12 grudnia 2022 r.

Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie na skrzynkę e-mailową wziss@um.poznan.pl.

Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania niezwłocznie przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama