Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 21/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Promocja i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 21/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania: "Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania" w roku 2023
Nabór od 14.11.2022 do 05.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 50 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 50 tys. PLN
Organizacje pozarządowe, Wolontariusze
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 21/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze "Promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania: "Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania" w roku 2023.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 21/2023 NA POWIERZANIE REALIZACJI ZADANIA MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PROMOCJA I ORGANIZACJA WOLONTARIATU w roku 2023

 

 1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w roku 2023

Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania

50 000,00 zł

50 000,00 zł

           

II. Opis zadania publicznego

 

Zadanie: Wsparcie w rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania

 

1. Cel zadania: Celem zadania jest wsparcie rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej na terenie miasta Poznania poprzez podniesienie kompetencji wolontariuszy i/lub kandydatów na wolontariuszy oraz organizatorów i koordynatorów wolontariatu.

 

Cel powinien być zrealizowany poprzez:

 

 1. doradztwo organizatorów wolontariatu (domy pomocy społecznej funkcjonujące na terenie miasta Poznania);
 2. zaplanowanie i opracowanie merytoryczne i organizacyjne oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy i/lub kandydatów na wolontariuszy w miejskich domach pomocy społecznej;
 3. szkolenia, doradztwo i wsparcie dla koordynatorów wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej;
 4. działania integracyjne wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu;
 5. superwizje/mentoring dla wolontariuszy;
 6. superwizje/mentoring dla koordynatorów wolontariatu;
 7. działania związane z promocją wolontariatu w DPS, w tym działania mające na celu pozyskanie wolontariuszy.

 

Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program wsparcia organizatorów wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej w organizacji wolontariatu uwzględniający działania skierowane do kandydatów na wolontariuszy, wolontariuszy
i koordynatorów wolontariatu przy ścisłej współpracy z miejskimi domami pomocy społecznej na terenie miasta Poznania, w tym:

 1. wsparcie przy rekrutacji wolontariuszy do działań wolontariackich w DPS-ach;
 2. tematykę i liczbę szkoleń;
 3. zapewnienie superwizji/mentoringu;
 4. liczbę działań integracyjnych i propozycję ich realizacji;
 5. działania związane z promocją wolontariatu w DPS oraz pozyskiwaniem wolontariuszy.

 

2. Proponowane rezultaty realizacji zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów dla wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy

1. Liczba szkoleń/ warsztatów/

spotkań/ debat/ webinarów

2. Liczba wolontariuszy objętych wsparciem

1. Harmonogram szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów

2. Wykaz szkoleń/ warsztatów/

spotkań/ debat/ webinarów

3. Plan/agenda szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów

4. Lista obecności

Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów dla koordynatorów wolontariatu

1. Liczba szkoleń/ warsztatów/

spotkań/ debat/ webinarów

2. Liczba wolontariuszy objętych wsparciem

1. Harmonogram szkoleń/ warsztatów/

spotkań/ debat/ webinarów

2. Wykaz szkoleń/ warsztatów/

spotkań/ debat/ webinarów

3. Plan/agenda szkoleń/ warsztatów/ spotkań/ debat/ webinarów

4. Lista obecności

Organizacja działań integracyjnych dla wolontariuszy i koordynatorów wolontariatu

Liczba działań integracyjnych

1. Lista obecności

2. Linki do informacji na temat działań integracyjnych

Przeprowadzenie superwizji/ mentoringu dla wolontariuszy

Liczba przeprowadzonych superwizji/ mentoringu

1. Wykaz godzin superwizji/ mentoringu

2. Lista obecności

Przeprowadzenie superwizji/ mentoringu dla koordynatorów wolontariatu

Liczba przeprowadzonych superwizji/ mentoringu

1. Wykaz godzin superwizji/ mentoringu

2. Lista obecności

Upowszechnianie informacji nt. projektu

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Upowszechnienie informacji nt. naboru wolontariuszy

Liczba ofert wolontariatu

Wykaz opublikowanych ofert

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

Uwaga: Powyższe rezultaty realizacji zadania publicznego są proponowanymi rezultatami i nie są obligatoryjnymi. Oferent może także wyznaczyć w ramach oferty dodatkowe wskaźniki.

 

3. Grupa docelowa: wolontariusze i kandydaci na wolontariuszy chcący się zaangażować   w wolontariat w domach pomocy społecznej działających na terenie miasta Poznania, organizatorzy wolontariatu (domy pomocy społecznej działające na terenie miasta Poznania, wymienione w punkcie IV) oraz koordynatorzy wolontariatu pracujący w domach pomocy społecznej zlokalizowanych na terenie miasta Poznania.  

   III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
 • niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 • złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.

      5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww.                  błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.

      6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

      7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku                              korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

      8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie                            wskazanym w ofercie.

      9. Wskazane jest, aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ryzyka prosimy opisać w części III.5 „Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów                      realizacji zadania publicznego”.

  IV. Termin i warunki realizacji zadania publicznego

 1. Termin realizacji zadania publicznego: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 2. Termin wydatkowania środków przekazanych oferentowi w ramach dotacji na realizację zadania publicznego: od 1.01.2023 r. do 31.12.2023 r.
 3. Oferent zobowiązuje się do realizacji zadania publicznego na zasadach określonych
  w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego (zwanej dalej umową).
 4. Od oferenta wymaga się informowania opinii publicznej o otrzymanej dotacji ze środków budżetu Miasta Poznania.
 5. Po zakończeniu realizacji zadania publicznego oferent zobowiązany jest do złożenia sprawozdania z jego realizacji, zgodnie z zapisami umowy.
 6. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

         1) oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w                  kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

          2) oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie                           uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

       7. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

       8. Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości) związanych  z realizacją zadania.

     9. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi działaniami określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego, w wysokości do 15%. Dopuszcza się dowolne zmniejszanie poszczególnych pozycji działań, wynikające z ich                    przesunięcia.

     10. Oferent przy realizacji zadania publicznego odpowiedzialny jest za uwzględnienie minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, określonych w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom            ze szczególnymi potrzebami (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 2240 z późn. zm.).

      11. W celu ochrony środowiska naturalnego przed negatywnymi skutkami użycia przedmiotów jednorazowego użytku wykonanych z tworzyw sztucznych w umowie o powierzenie realizacji zadania publicznego zleceniobiorca zobowiązany będzie do:

       1) wyeliminowania z użycia przy wykonywaniu umowy jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych i zastąpienia ich wielorazowymi odpowiednikami lub

          jednorazowymi produktami ulegającymi kompostowaniu lub biodegradacji, w tym wykonanymi z biologicznych tworzyw sztucznych spełniających normę EN 13432 lub EN 14995;

       2) podawania poczęstunku bez używania jednorazowych talerzy, sztućców, kubeczków, mieszadełek, patyczków, słomek i pojemników na żywność wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

      3) podawania wody lub innych napojów w opakowaniach wielokrotnego użytku lub w butelkach zwrotnych;

      4) podawania do spożycia wody z kranu, jeśli spełnione są wynikające z przepisów prawa wymagania dotyczące jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi;

      5) wykorzystywania przy wykonywaniu umowy materiałów, które pochodzą lub podlegają recyklingowi;

      6) rezygnacji z używania jednorazowych opakowań, toreb, siatek i reklamówek wykonanych z poliolefinowych tworzyw sztucznych;

     7) nieużywania balonów wraz z plastikowymi patyczkami;

     8) niewypuszczania chińskich lampionów;

     9) nieużywania sztucznych ogni i petard.            

    12. Inne warunki realizacji zadania publicznego:

      1) Oferta dotyczy miejskich domów pomocy społecznej na terenie miasta Poznania, tj.:

      a) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Konarskiego 11/13 w Poznaniu, w tym Oddział Domu Pomocy Społecznej przy ul. Zamenhofa 142a w Poznaniu;

      b) Dom Pomocy Społecznej im. bł. Edmunda Bojanowskiego w Poznaniu;

     c) Dom Pomocy Społecznej  przy ul. Żołnierzy Wyklętych 26 w Poznaniu;

     d) Dom Pomocy Społecznej przy ul. Ugory 18/20 w Poznaniu.

    2) Oferent zobowiązany jest do ścisłej współpracy przy realizacji zadania z miejskimi domami pomocy społecznej wymienionymi punkcie 11.1.

    3) Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w ofercie programu rozwoju wolontariatu w miejskich domach pomocy społecznej z uwzględnieniem m.in. aspektów wskazanych w punkcie II ogłoszenia otwartego konkursu ofert tj. w  „Opis zadania publicznego niniejszego”.

   4) Oferent ma obowiązek dostosowania oferty do obowiązujących w Polsce obostrzeń  związanych ze stanem zagrożenia epidemicznego dotyczącego rozprzestrzeniania się wirusa SARS–CoV-2, w szczególności śledzenia komunikatów, wytycznych i zaleceń Ministerstwa Zdrowia, Głównego Inspektora Sanitarnego i innych właściwych służb i organów. W przypadku uzyskania dotacji Oferent zobowiązany jest do  przekazania odbiorcom zadania publicznego informacji dotyczących obostrzeń związanych z sytuacją epidemiologiczną.

   5) Oferent ma obowiązek dbać o bezpieczeństwo uczestników i realizatorów zadania publicznego.

    6) W trakcie realizacji zadania mogą być dokonane zmiany w zakresie poszczególnie przyjętych rezultatów zadania publicznego. Zmiany poniżej 15% poszczególnych założonych rezultatów wymagają zgody Miasta Poznania oraz aneksu do umowy.

    7) Zadania uznaje się za zrealizowane, jeżeli oferent zrealizuje każdy z założonych w ofercie rezultatów na poziomie minimum 85%.

    8) Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program uwzględniający tematykę, liczbę, szkoleń, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne i prowadzenie szkoleń, kompleksowe podsumowanie i przygotowanie rekomendacji dla               dalszej organizacji miejskich szkoleń dla wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat

    9) Oferent powinien uwzględnić, że cykl szkoleń kończy się uzyskaniem przez uczestnika certyfikatu/zaświadczenia potwierdzającego udział i nabycie umiejętności.

    10) Zaplanowanie i przeprowadzenie kompleksowego podsumowania całości przedsięwzięcia uwzględniającą zarówno wolontariuszy, jak i organizatorów wolontariatu. Wraz z podsumowaniem powinny zostać przygotowane rekomendacje dla planowania i organizacji                wsparcia organizatorów wolontariatu w kolejnych latach. Oferent jest zobowiązany przeprowadzić ewaluację z realizacji zadania oraz opracowania raportu, który należy przekazać Zleceniodawcy do 31 października 2023 roku.

     11) Oferent ma obowiązek umieszczania logo Zleceniodawcy, stosowania logotypu kampanii PoMocni Poznań i informacji: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz #poznanwspiera #pomocnipoznań na wszystkich materiałach, w szczególności                promocyjnych, informacyjnych, szkoleniowych i edukacyjnych, dotyczących realizowanego zadania publicznego oraz zakupionych rzeczach, o ile ich wielkość i przeznaczenie tego nie uniemożliwia, proporcjonalnie do wielkości innych oznaczeń, w sposób zapewniający         jego dobrą widoczność.    

     12) Oferent ma obowiązek informowania, że zadanie publiczne jest finansowane ze środków otrzymanych od Zleceniodawcy. Informacja na ten temat powinna się znaleźć we wszystkich materiałach, publikacjach, informacjach dla mediów, ogłoszeniach oraz                                 wystąpieniach publicznych dotyczących realizowanego zadania, ze szczególnym uwzględnieniem informacji podczas publicznej inauguracji projektu.

     13) W przypadku utworzenia oficjalnej strony zadania publicznego w portalach społecznościowych (w szczególności Facebook, Instagram, Pinterest) należy w jego opisie umieścić zapis: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz  #poznanwspiera              #pomocnipoznań.

      14) W przypadku zamieszczania informacji (wpisów, zdjęć, materiałów video) w mediach społecznościowych dotyczących wydarzeń związanych z zadaniem publicznym, do informacji należy dołączyć zapis: „Sfinansowano ze środków budżetowych Miasta Poznania” oraz           #poznanwspiera #pomocnipoznań.

     V. Termin i sposób składania ofert oraz potwierdzenia złożenia ofert

 1. Ofertę należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy www.witkac.pl (zwanej dalej platformą) w terminie do 5 grudnia 2022 r.
 2. Wygenerowane na platformie, wydrukowane potwierdzenie złożenia oferty należy podpisać, zeskanować i wysłać na adres e-mailowy: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub przy użyciu dokumentu podpisanego elektronicznie albo podpisać i złożyć (pocztą lub osobiście) w Kancelarii Urzędu Miasta Poznania (parter), 3 Maja 46, 61-728 Poznań, nie później niż 3 dni robocze od dnia zakończenia naboru za pomocą platformy, tj. do 8 grudnia 2022 r.
 3. Za datę dostarczenia potwierdzenie złożenia oferty do Urzędu Miasta Poznania uznaje się datę wpływu skanu lub dokumentu podpisanego elektronicznie na skrzynkę e-mailową: zss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl (w jednej wiadomości) lub w przypadku potwierdzenia złożenia oferty pocztą lub osobiście decyduje data wpływu potwierdzenia do Urzędu Miasta Poznania, w terminie do 8 grudnia 2022 r.
 4. W przypadku przesłania skanu potwierdzenia złożenia oferty na adres e-mailowy: wziss@um.poznan.pl oraz do wiadomości: wolontariat@um.poznan.pl, potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej należy dostarczyć do Urzędu Miasta Poznania przy podpisaniu umowy lub na prośbę Miasta Poznania. Potwierdzenie złożenia oferty w formie papierowej dotyczy organizacji, które otrzymały dofinansowanie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama