Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 22/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: "Promocja i...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 22/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania: "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu" w roku 2023
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 35 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 35 tys. PLN
Wolontariusze
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 22/2023 na powierzenie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze: "Promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania: "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu" w roku 2023.

Otwarty konkurs ofert nr 22/2023 na powierzanie realizacji zadania  Miasta Poznania w obszarze : "Promocja i organizacja wolontariatu" na realizację zadania: "Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu" w roku 2023.

 1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022 (w zł)

Planowane wydatki w roku 2023 (w zł)

Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu

25 000,00 zł

35 000,00 zł

 

II. Opis zadania publicznego

Zadanie: Przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu

Cel zadania: Celem zadania jest podniesienie kompetencji wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat poprzez przygotowanie i prowadzenie miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy w Poznaniu. Oferta ta ma stanowić uzupełnienie kształcenia wolontariuszy i kandydatów na wolontariuszy na potrzeby działalności statutowej lub głównych zadań organizatorów wolontariatu. Dodatkowa możliwość udziału ochotników w przydatnych i wartościowych szkoleniach może być zarówno czynnikiem motywującym, jak i w znaczący sposób podnoszącym uniwersalne kompetencje wolontariuszy. Założeniem miejskiego systemu szkoleń jest fakt, że to organizator wolontariatu zgłasza osoby na konkretne zajęcia lub jest informowany
o zgłaszającym się samodzielnie wolontariuszu. Dzięki temu w danej instytucji pozostanie wiedza o dodatkowych kompetencjach nabytych przez wolontariusza oraz możliwe jest wykorzystanie tego mechanizmu do wzmacniania więzi wolontariusza z organizatorem
i planowanie jego dalszego rozwoju.

Cel powinien być zrealizowany poprzez:

Zaplanowanie i opracowanie merytoryczne i organizacyjne miejskiej oferty szkoleniowo-edukacyjnej dla wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat. Oferent zobowiązany będzie przygotować kompleksowy program szkoleń uwzględniający tematykę, liczbę, szkoleń, sposób prowadzenia rekrutacji, zapewnić opracowanie merytoryczne
i prowadzenie szkoleń, kompleksowe podsumowanie i przygotowanie rekomendacji dla dalszej organizacji miejskich szkoleń dla wolontariuszy i/lub osób chcących zaangażować się w wolontariat. 

Umiejętności i wiedza, zdobywane przez wolontariuszy powinna być możliwie uniwersalna, tak aby:

 1. pozwoliła wolontariuszowi na uzyskanie wiedzy o uniwersalnym charakterze, możliwej do wykorzystania w innych działaniach,
 2. pozwoliła na pogodzenie interesów i zaspokojenie potrzeb wolontariuszy pracujących w różnych miejscach, w różnych obszarach tematycznych,
 3. umożliwiła uzyskanie konkretnych umiejętności, kompetencji, wiedzy lub uprawnień, ułatwiających wykonywanie pracy wolontariackiej.

Grupa docelowa: wolontariusze angażujący się w działania organizacji pozarządowych działających na rzecz Poznania, miejskich jednostek organizacyjnych samorządu Miasta Poznania oraz kandydaci chcący się zaangażować w wolontariat na terenie Miasta Poznania.

Proponowane rezultaty realizacji zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów/ źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Wsparcie wolontariuszy w zakresie pozyskania wiedzy w obszarze wolontariatu

Liczba szkół objętych wsparciem

Lista obecności

Przeprowadzenie szkoleń/warsztatów/spotkań/debat/webinarów dla wolontariuszy

1. Liczba szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat/webinarów

2. Liczba wolontariuszy objętych wsparciem

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat/webinarów

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat/webinarów

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/

spotkań/debat/webinarów

4. Lista obecności

Przeprowadzenie doradztwa dla wolontariuszy

Liczba godzin doradztwa

1. Wykaz godzin doradztwa

2. Lista obecności

Upowszechnianie informacji nt. projektu

Liczba materiałów prasowych/w mediach społecznościowych na temat projektu

Wykaz opublikowanych materiałów

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.), prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
  - niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
  - złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
  - złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
  - złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.
 5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.
 6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.
 7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowegoi rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.
 8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego w zakresie wskazanym w ofercie.
 9. Wskazane jest, aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ryzyka prosimy opisać w części III.5 „Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.0
 10. Oferent zobowiązany jest do ścisłej współpracy przy promocji projektu, w tym realizowanych szkoleń z operatorem Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych oraz przedstawicielami Urzędu Miasta Poznania.
 11. Miejska oferta szkoleniowo-edukacyjna dla wolontariuszy powinna odpowiadać na potrzeby wolontariuszy oraz osób chcących się zaangażować w wolontariat na terenie Miasta Poznania. Przykładowa tematyka szkoleń/ webinarów/ warsztatów/ spotkań/ debat:
  - Podstawy komunikacji interpersonalnej, obejmujące nawiązywanie kontaktu i prowadzenie komunikacji – zarówno bezpośredniej, jak również przy wykorzystaniu różnych środków.
  - Praca w grupie – rozumianej jako współdziałanie, budowanie zespołu, wzajemne motywowanie, dzielenie zadań.
  - Planowanie i prowadzenie działań promocyjnych przedsięwzięć, inicjatyw i projektów społecznych realizowanych przez instytucje, organizacje oraz mieszkańców, w odniesieniu do specyfiki Poznania. W tym również promocji wolontariatu i konkretnych organizatorów wolontariatu.
  - Wykorzystanie nowych mediów i narzędzi w komunikacji (także mediów społecznościowych).
  - Warsztaty antydyskryminacyjne – obejmujących także kwestie związane z używaniem niedyskryminującego języka.
  - Praca w stresie – rozumianej szeroko jako praca w warunkach wywołujących stres u wolontariusza, ale również jako praca z osobami pod presją stresu (również w kontekście tzw. interwencji kryzysowej), radzenie sobie ze stresem.
  - Postępowanie w sytuacjach problemowych, praca z trudnym klientem.
  - Umiejętności liderskie – rozumianych jako zestaw umiejętności potrzebnych do kierowania grupą wolontariuszy, ze szczególnym uwzględnieniem umiejętności motywowania.
  - Animacja – rozumianej jako zestaw umiejętności potrzebnych przede wszystkim do prowadzenia animacji dla dzieci i młodzieży, prowadzeniu aktywności i zajęć na dworze, połączonej z przekazywaniem konkretnej wiedzy.
  - Animacja środowiska lokalnego – rozumianej jako zestaw umiejętności ułatwiających aktywizacje środowiska sąsiedzkiego, osiedlowego czy innego do realizacji danego przedsięwzięcia. Blok ten może zawierać informacje nt. miejskich mechanizmów angażowania mieszkańców (np. poznańskich budżet obywatelski).
  - Pierwsza pomoc przedmedyczna.
  - Specyfika pracy z osobami z niepełnosprawnościami (wiedza nt. rodzajów schorzeń, komunikacja werbalna i niewerbalna, metody pracy, itp.).
  - Specyfiki pracy z osobami starszymi (potrzeby tej grupy, relacja międzypokoleniowa, metody pracy, itp.).
  - Podstawy bajkoterapii – szkolenie umożliwiające poznanie podstaw teoretycznych i poznanie podstawowych narzędzi wykorzystywanych w bajkoterapii i zasad ich stosowania w odniesieniu do konkretnych odbiorców.
  - Poszukiwanie partnerów zewnętrznych w działaniach społecznych i fundraising – szkolenie umożliwiające poznanie podstawowych zasad realizacji działań w oparciu o partnerstwa i tworzenia ofert takiej współpracy, a także pozyskiwania środków na ich realizację.
  - Podstawy zarządzania projektami – szkolenie pozwalające zdobyć podstawową wiedzę nt.  tego jak planować i organizować swoje działania.
  - Trening kreatywności – szkolenie z zakresu technik pobudzających umysł do twórczego myślenia.
  - Włączanie społeczne – rozwijanie umiejętności budowania relacji włączających, świadomość mechanizmów wykluczania i dyskryminacji, praca z różnorodnością.
 12.  Oferent powinien uwzględnić w planowanym harmonogramie i ofercie szkoleniowo-edukacyjnej:
  - preferowane przez wolontariuszy weekendowe lub popołudniowe terminy szkoleń/ webinarów/ warsztatów/ spotkań/ debat;
  - organizację szkoleń/ webinarów/ warsztatów/ spotkań/ debat w większości w formie jednorazowych spotkań niż długich cykli szkoleniowych (za wyjątkiem tematów, które ze względu na zawartość merytoryczną wymagają większej liczby i formy spotkań, np. pierwsza pomoc);
  - stosowania w szkoleniu/ webinarach/ warsztatach/ spotkaniach/ debatach metod warsztatowych, jeżeli pozwala na to temat szkolenia;
  - organizacji szkoleń/ webinarów/ warsztatów/ spotkań/ debat w formie przystępnej dla wolontariuszy i uwzględniającej obecną sytuację epidemiologiczną (w większości zdalna forma).

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama