Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Sprawozdania NGO w czerwcu Kto i co musi zrobić? Sprawdź 20.06 na #ngoplLIVE >

Prośba o wpłatę darowizny na Twój portal ngo.pl prowadzony przez Stowarzyszenie Klon/Jawor.

Realizacja programu pn. "Senior – starszy, sprawniejszy"

Reklama
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 187 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Seniorzy
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Realizacja programu pn. "Senior – starszy, sprawniejszy".

Całościowa realizacja Programu „Senior – starszy, sprawniejszy” kierowanego do osób starszych emerytów i rencistów po 55 roku życia.

Program obejmuje zorganizowanie i przeprowadzenie usprawniających zajęć rekreacyjno - sportowych w obiektach sportowych (pływalnie i sale sportowe) oraz w plenerze, pod kierunkiem wykwalifikowanych instruktorów. Wykorzystanie infrastruktury sportowej i fachowego potencjału ludzkiego do kształtowania wśród ludzi starszych prozdrowotnego stylu życia.

1) Główne zadania:

a) dostosowanie charakteru i zakresu ćwiczeń do wieku i sprawności fizycznej oraz potrzeb uczestników zajęć, 

b) organizacja ćwiczeń fizycznych usprawniających i wzmacniających cały aparat ruchowy (mięśni, stawów), kształtowanie prawidłowych funkcji oddechowych, zapoznanie z różnymi odmianami gimnastyki (ćwiczenia wolne, z muzyką, gimnastyka poranna, ćwiczenia ogólnorozwojowe, oddechowe itp.),

c) uświadomienie starszym osobom potrzeby kształtowania nawyku aktywności ruchowej niezbędnej do samodzielnego funkcjonowania, 

d) stworzenie możliwości aktywnego spędzania czasu wolnego w grupie rówieśniczej i wyjścia z domu dla „przyjemności”;

2) Warunki do spełnienia dla ubiegającego się o dofinansowanie:

a) przeprowadzenie naboru do grup ćwiczebnych; 

b) zatrudnienie wykwalifikowanej i doświadczonej kadry instruktorów do prowadzenia zajęć z osobami starszymi, 

c) ubezpieczenie uczestników programu,

d) organizacja usprawniających zajęć rekreacyjno-sportowych dla osób starszych, dostosowanych do indywidualnych potrzeb i możliwości uczestników, zarówno 

w plenerze, w hali/sali sportowej, jak i na pływalni (instruktor prowadzący zajęcia dostosuje: długość trwania wysiłku, jego intensywność, stosowane obciążenia oraz czas wypoczynku, do zasady „po pierwsze nie szkodzić”),

e) zapewnienie opieki i pomocy osobom uczestniczącym w zajęciach;

3) Środki finansowe przyznane na realizację programu oferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) koszty merytoryczne:

• wynagrodzenie instruktora (na sali i w plenerze) 

–  od 40 zł do 50 zł /1 godz.,

• wynagrodzenie instruktora na pływalni – od 40 zł do 50 zł / 30 min,

• zabezpieczenie bazy sportowej, w skład której wchodzi wynajem bazy sportowej lub eksploatacja posiadanej bazy sportowej niezbędnej do realizacji zadania,

• zakup drobnego sprzętu sportowego do prowadzenia zajęć,

• ubezpieczenie.

b) koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

c) koszty obsługi zadania (telefon, materiały biurowe, obsługa księgowa), które nie mogą przekroczyć 5% dotacji.

d) zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 5% dotacji,

e) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań;

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama