Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch...

Reklama
Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5 - 6-latki oraz 3 i 4-latki
Nabór od 28.11.2022 do 09.01.2023 16:00
Dzielnica Bielany
Łączny budżet 110 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Dzieci
Urząd Miasta Stołecznego Warszawy, Dzielnica Bielany ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Organizacja zajęć ogólnorozwojowych z elementami różnych dyscyplin sportu dla dzieci z bielańskich przedszkoli w dwóch grupach wiekowych 5 - 6-latki oraz 3 i 4-latki.

Organizacja zajęć ma na celu zachęcić dzieci i ich opiekunów do aktywności fizycznej. Przybliżyć różnorodną ofertę sportową kierowaną do dzieci. Zachęcić do udziału we wszelakich aktywnościach fizycznych. Propagować zdrowy styl życia od najmłodszych lat. Zajęcia obejmują całe grupy, w czasie nieobjętym realizowaną podstawą programową realizowaną w placówkach wychowania przedszkolnego od poniedziałku do piątku.

1) Organizacja zajęć ogólnorozwojowych na specjalistycznym obiekcie sportowym lub na terenie bielańskich przedszkoli publicznych dla grup 6-latków i 5-latków realizowane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie, czas trwania jednych zajęć minimum 30 min, w ramach których organizator będzie zobowiązany do:

a) zabezpieczenia i przygotowania obiektu sportowego i sprzętu,

b) w przypadku dalszej odległości niż 1,5 km od wykorzystywanego obiektu realizator zabezpiecza środek transportu;

c) zapewnienia wymaganej przepisami liczby instruktorów lub trenerów stosownie do liczby dzieci; 

d) opracowania koncepcji i schematu zajęć;

e) prowadzenia dokumentacji zajęć;

f) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej w trakcie realizacji projektu;

g) w zajęciach uczestniczą pełne grupy dzieci pod dodatkową opieką nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego z danego przedszkola,

h) uzgodnienie z Dyrektorem placówek wychowania przedszkolnego terminarza zajęć oraz uzyskanie stosownych zgód rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

 

2) Organizacja zajęć ogólnorozwojowych dla grup 3,4-latków realizowane nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie na terenie bielańskich przedszkoli publicznych, czas trwania jednych zajęć minimum 25 minut, w ramach których organizator będzie zobowiązany do:

a) zabezpieczenia i przygotowania obiektu i sprzętu ,

b) zapewnienia wymaganej przepisami liczby instruktorów lub trenerów stosownie do liczby dzieci 

c) opracowania koncepcji i schematu zajęć;

d) prowadzenia dokumentacji zajęć, 

e) prowadzenia dokumentacji zdjęciowej w trakcie realizacji projektu;

f) w zajęciach uczestniczą grupy pod dodatkową opieką nauczycieli wychowania wczesnoszkolnego z danego przedszkola ,

g) uzgodnienia z Dyrektorem placówek wychowania przedszkolnego terminarza zajęć oraz uzyskanie stosownych zgód rodziców lub opiekunów prawnych dzieci.

 

3) Środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) wynajem obiektu,

b) obsługę instruktora,

c) obsługę koordynatora projektu,

d) ubezpieczenie,

e) zakup drobnych upominków dla uczestników reklamujących projekt,

f) transport uczestników lub transport koniecznego do realizacji zajęć sprzętu.

 

4) Pozostałe środki finansowe przyznane na realizację zadania oferent będzie mógł przeznaczyć na:

a) koszty zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami,

b) koszty obsługi zadania (telefon, materiały biurowe, obsługa księgowa), które nie mogą przekroczyć 5% dotacji,

c) zabezpieczenie środków ochrony osobistej, które organizacja musi ponieść  zgodnie z  zastosowanymi   przepisami prawa w związku  

z koronawirusem (SARS-CoV-2) dla uczestników zadania-maksymalnie 

5% dotacji,

d) Inne koszty, w tym koszty wyposażenia i promocji: przygotowanie lub zakup materiałów promocyjnych z informacją o współfinansowaniu zadania przez m.st. Warszawa.

 

W przypadku dalszego występowania stanu epidemii wywołanego zakażeniami wirusem SARS-CoV-2 w Polsce, realizator zadania publicznego, którego dotyczy ogłoszenie, będzie zobowiązany do realizacji zadania zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, w szczególności rozporządzeniami Rady Ministrów i Ministra Zdrowia oraz wytycznymi Głównego Inspektoratu Sanitarnego, jakie mogą obowiązywać w czasie realizacji zadania. Okoliczności te należy uwzględnić w planowanych działaniach, czego konsekwencją może być konieczność opracowania specjalnego regulaminu dla uczestników dot. zasad udziału w wydarzeniu oraz wdrożenie specjalnych procedur bezpieczeństwa przy organizacji realizacji poszczególnych zadań.

W przypadku zawieszenia prowadzenia zajęć dydaktycznych, wychowawczych i opiekuńczych w celu przeciwdziałania COVID-19, w związku z wysokim prawdopodobieństwem szybkiego i niekontrolowanego rozprzestrzeniania się choroby oraz z uwagi na ochronę zdrowia publicznego, realizator zadania publicznego będzie mógł realizować zadanie z wykorzystaniem nagrań on-line zajęć prezentowanych na żywo (w czasie rzeczywistym) w internecie

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama