Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 18/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 18/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2023
Nabór od 15.11.2022 do 06.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 709,538 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 10 tys. do 709,538 tys. PLN
Rodziny, Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 18/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2023.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 18/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE WSPIERANIA RODZINY I SYSTEMU PIECZY ZASTĘPCZEJ W ROKU 2023

Zadanie 1. "Pomoc na rzecz rodzin i dzieci między innymi poprzez działania wolontariackie w poznańskich rodzinach, rozwój i edukację małego dziecka" - kwota 89 500,00 zł.

Zadanie 2. "Pomoc w ośrodkach wsparcia dla rodzin i dzieci" - kwota 245 000,00 zł.

Zadanie 3. "Zapewnienie specjalistycznego poradnictwa i terapii rodzinnej dla rodzin mających trudności w wypełnianiu swoich zadań oraz osób wykonujących zadania w placówkach opiekuńczo-wychowawczych typu rodzinnego oraz rodzinnej pieczy zastępczej" - kwota 375 038,00 zł.

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.), prowadzące działalność statutową w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej. Dotacje przyznane zostaną organizacjom, które łącznie spełniają następujące warunki:

  • zamierzają realizować zadanie na rzecz mieszkańców Poznania;
  • dysponują odpowiednio wykwalifikowaną kadrą, legitymującą się udokumentowanymi kwalifikacjami, zdolną do realizacji zadania;
  • posiadają doświadczenie niezbędne do realizacji zadań będących przedmiotem konkursu;
  • zadeklarują minimalny wkład własny w realizację zadania publicznego w wysokości 10% całkowitego kosztu zadania, przy czym wkład własny finansowy musi wynosić minimum 5% całkowitego kosztu zadania,
  • minimalna wysokość dotacji, o którą ubiega się podmiot wynosi 10 000,00 zł.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama