Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Pozalekcyjne zajęcia sportowe - szermierka

Reklama
Nabór od 16.11.2022 do 07.12.2022 12:00
Wydział Sportu
Łączny budżet 40 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 40 tys. PLN
Młodzież, Dzieci
Gmina Lublin, Wydział Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Pozalekcyjne zajęcia sportowe - szermierka.

IV. Forma realizacji zadania

1.

W przypadku wyboru oferty realizacja zadania nastąpi w formie powierzenia wykonania zadania co oznacza, że oferent nie wnosi do realizacji zadania finansowego wkładu własnego.

V. Adresaci konkursu

1.

Organizacje pozarządowe w rozumieniu art. 3 ust. 2 i podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie prowadzące działalność statutową związaną z realizacją zadań objętych konkursem w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej.

VI. Terminy i miejsce realizacji zadania

1.

Termin realizacji zadania: 1.01.2023 r. – 31.12.2023 r.

2.

Czas realizacji powinien obejmować: okres przygotowania, przeprowadzenia oraz zakończenia zadania (podsumowanie, ewaluacja zadania). Wszystkie dokumenty księgowe muszą zostać wystawione do dnia zakończenia zadania i zapłacone zgodnie z zapisami umowy.

3.

Miejscem realizacji zadania będzie miasto Lublin.

VII. Warunki realizacji zadania:

1.

Prowadzenie systematycznych pozalekcyjnych zajęć sportowych w wybranych szkołach prowadzonych przez Gminę Lublin w okresie od 9 stycznia 2023 r. do 18 grudnia 2023 r. z wyłączeniem ferii zimowych i wakacji letnich,

2.

Zapewnienie odpowiedniej liczby osób posiadających kwalifikacje pozwalające na prowadzenie pozalekcyjnych zajęć sportowych,

3.

Prowadzenie obsługi administracyjnej, finansowej i księgowej w tym zawarcie umów z prowadzącymi zajęcia,

4.

Umieszczenie informacji w szkołach, że zadanie jest finansowane ze środków budżetu gminy lublin,

5.

Prowadzenie przez osoby realizujące pozalekcyjne zajęcia sportowe dziennika zajęć w formie wskazanej przez Wydział Sportu Urzędu Miasta Lublin,

6.

Zapewnienie obiektów sportowych niezbędnych do prowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych,

7.

Zapewnienie odpowiedniej ilości sprzętu i urządzeń niezbędnych do przeprowadzenia pozalekcyjnych zajęć sportowych,

8.

Umożliwienie uczestnikom zajęć udziału w rywalizacji sportowej,

9.

Zachowanie standardów prowadzenia zajęć pozwalających na utrzymanie wysokiej jakości realizacji zadania,

10.

Spełnienie wszystkich wymogów prawnych przy realizacji zadania, w tym dotyczących ewentualnej organizacji imprez zbiorowych/masowych, jak również pozyskanie wszelkich koniecznych ubezpieczeń, pozwoleń, zgód właścicieli/zarządców terenu/obiektów oraz minimalnych wymagań służących zapewnieniu dostępności, zgodnie z art. 6 Ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

11.

Nieposiadanie zobowiązań finansowych wobec Gminy Lublin (spełnienie tych warunków należy opisać w punkcie VI. oferty – Dodatkowe informacje).

VIII. Warunki składania ofert

1.

Złożona oferta musi być zgodna ze wzorem określonym w rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu ds. Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań oraz posiadać załączniki w niej wymienione.

2.

Ofertę należy sporządzić i złożyć za pomocą platformy internetowej Witkac.pl.

3.

Wszystkie pozycje formularza oferty muszą zostać wypełnione zgodnie z pouczeniem co do sposobu wypełniania oferty.

4.

Po złożeniu przez platformę internetową Witkac.pl, ofertę z jednakową sumą kontrolną należy w formacie .pdf wydrukować, podpisać przez uprawnione osoby a następnie złożyć.

5.

W ofercie należy obowiązkowo podać liczbę uczestników szkolenia sportowego, kategorię wagową, styl, konkurencję itp. oraz najwyższe osiągnięcia lub najważniejsze sukcesy sportowe uzyskane w 2022 r. oraz uprawnienia trenerów (sztabu szkoleniowego) prowadzących szkolenie.

6.

Oferent zobowiązany jest do podania dodatkowych informacji dotyczących rezultatów realizacji zadania publicznego, o których mowa w części III. pkt 6 wzoru oferty realizacji zadania publicznego. Rezultaty uznaje się za osiągnięte przy ich realizacji na poziomie min. 80% zakładanych wskaźników opisanych w zadaniu, uwzględniając aktualizację oferty (np. liczba uczestników, ilość przeprowadzonych zajęć itp).

7.

Do oferty konkursowej obligatoryjnie należy dołączyć:

 1. w przypadku gdy oferent nie podlega wpisowi do Krajowego Rejestru Sądowego – potwierdzoną za zgodność z oryginałem kopię aktualnego wyciągu z innego rejestru, ewidencji lub inny dokument potwierdzający status prawny oferenta oraz imiona, nazwiska i funkcje osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w jego imieniu (np. wypis z ewidencji gdy zawiera ww. informację lub wypis z ewidencji i statut lub inny dokument jeżeli wypis nie zawiera ww. informacji; wyciąg musi być zgodny z aktualnym stanem faktycznym i prawnym, niezależnie od tego, kiedy został wydany);

 2. w przypadku zmiany zarządu/władz oferenta – uchwałę dot. zmiany/wyboru nowo wybranych osób;

 3. w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru – dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta/ów;

 4. pełnomocnictwa dla osoby/osób składającej/ych ofertę do reprezentowania podmiotu, jeżeli jej/ich dane nie są ujęte w dokumencie stanowiącym o podstawie prawnej działania podmiotu, W przypadku dołączania pełnomocnictwa należy złożyć dowód wniesienia opłaty skarbowej (od oryginału, odpisu, wypisu, kopii) w oparciu o przepisy ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. Opłatę w wysokości 17 zł należy dokonać na konto Urzędu Miasta Lublin nr 95 1240 2092 9329 9200 0620 0000);

 5. w przypadku osób prawnych i jednostek organizacyjnych działających na podstawie przepisów ustawy o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczypospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach i wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego, dekret powołujący na proboszcza lub inną funkcję, upoważniający do składania oświadczeń i zaciągania zobowiązań;

 6. w przypadku spółek akcyjnych i spółek z o.o. oraz klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010 r. o sporcie, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysku do podziału między swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników wymagany jest statut;

 7. w przypadku składania oferty wspólnej – umowę zawartą pomiędzy partnerami, określającą zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania publicznego, w tym sposób reprezentacji wobec organu administracji publicznej, podział zadań/obowiązków pomiędzy partnerów związanych z realizacją zadania, rachunek bankowy i partnera zobowiązanego za obsługę finansowo-księgową zadania. Każdy z partnerów winien dołączyć do oferty wspólnej dokumenty wymienione w pkt 1-6 (jeżeli dotyczą).

8.

Oferent w części IV. pkt 2 oferty (zasoby kadrowe, rzeczowe i finansowe oferenta) zobowiązany jest do opisania kwalifikacji osób przewidzianych do zaangażowania przy realizacji projektu wraz z podaniem sposobu ich zaangażowania w realizację poszczególnych działań. Należy też określić wynagrodzenie dla każdego stanowiska pracy (wynagrodzenie miesięczne w kwocie brutto wraz z pochodnymi, z podaniem wielkości etatu lub stawek za godzinę pracy lub wynagrodzenie za usługę). Oferent powinien również opisać jakie zasoby rzeczowe zostaną wykorzystane do realizacji zadania.

9.

Ofertę muszą podpisać osoby uprawnione do reprezentowania danego podmiotu lub podmiotów i składania oświadczeń woli w jego imieniu. Jeżeli osoby uprawnione nie posiadają pieczątek imiennych, podpis musi być złożony pełnym imieniem i nazwiskiem w sposób czytelny z podaniem pełnionej funkcji.

10.

Złożenie oferty nie jest równoznaczne z udzieleniem dotacji.

11.

Dotacje na realizację zadania otrzymają podmioty, których oferty zostaną wybrane w niniejszym postępowaniu konkursowym.

12.

W przypadku braków lub błędów formalnych w ofercie lub/i załącznikach do oferty, oferent może zostać wezwany w celu ich uzupełnienia. Uzupełnienie to musi nastąpić w terminie 3 dni od daty otrzymania informacji w tej sprawie.

13.

Oferty podmiotów, w stosunku do których prowadzone jest postępowanie egzekucyjne, lub które zalegają z opłacaniem należności z tytułu zobowiązań podatkowych lub/i na ubezpieczenie społeczne nie będą rozpatrywane.

14.

Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia, w oparciu o rekomendację Komisji Konkursowej, podejmuje rozstrzygnięcie dotyczące ostatecznego wyboru ofert w terminie 7 dni od przekazania protokołu z przeprowadzonego postępowania konkursowego.

15.

Rozstrzygnięcie Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia dotyczące wyboru ofert jest ostateczne i nie służy od niego odwołanie.

16.

Dopuszcza się możliwość udzielenia dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana. W takim przypadku dotacja może zostać udzielona po doprecyzowaniu warunków realizacji zadania w zaktualizowanej ofercie.

IX. Termin i miejsce składania ofert.

1.

Termin składania wersji papierowej ofert wraz z wymaganymi załącznikami upływa

7 grudnia 2022 r. o godzinie 12.00

2.

O dacie złożenia oferty decyduje data wpływu do urzędu, a nie data stempla pocztowego

3.

Oferty można złożyć:

 1. za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej (ESP) Urzędu Miasta Lublin dostępnej na Elektronicznej Platformie Usług Administracji Publicznej (ePUAP). Osoby reprezentujące podmiot muszą posiadać konto na platformie ePUAP, profil zaufany albo certyfikat kwalifikowany,

 2. przesłać za pośrednictwem operatora pocztowego,

 3. w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin ul. Filaretów 44 pokój nr 207 (w godzinach: 7.30-15.30),

 4. w Biurach Obsługi Mieszkańców zlokalizowanych w Lublinie przy ul.: Wieniawskiej 14, Filaretów 44, Franciszka Kleeberga 12A, Szaserów 13-15, Wolska 11 (poniedziałek, wtorek od 07:45 do 16:45 oraz środa, czwartek, piątek od 07:45 do 15:15).

X. Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert.

1.

Oferty rozpatrzone zostaną w oparciu o ocenę formalną i merytoryczną przez Komisję Konkursową powołaną przez Prezydenta Miasta Lublin.

2.

Komisja rozpatruje oferty w ciągu 30 dni, licząc od zakończenia terminu składania ofert.

3.

Wykaz ofert, które wpłynęły w odpowiedzi na ogłoszenie o konkursie wraz z informacją o wynikach oceny formalnej zostanie umieszczony w Biuletynie Informacji Publicznej: www.bip.lublin.eu na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44.

4.

Kryteria oceny formalnej:

 1. Oferta została złożona w elektronicznym generatorze ofert.

 2. Złożona oferta w wersji papierowej jest zgodna z wersją elektroniczną przygotowaną w elektronicznym generatorze ofert.

 3. Oferta została złożona przez uprawnionego oferenta.

 4. Oferta jest złożona na zadanie, którego realizacja jest zgodna z celami statutowymi oferenta.

 5. Oferta została złożona w terminie i miejscu wskazanym w ogłoszeniu.

 6. Oferta wypełniona jest czytelnie i kompletnie.

 7. Wymagany udział środków własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania jest na poziomie i w formie wskazanej w ogłoszeniu.

 8. Oferta jest podpisana przez upoważnione osoby.

 9. Oferta zawiera wymagane w ogłoszeniu załączniki.

 10. Oferta nie zawiera innych błędów formalnych.

5.

Oferty niespełniające wymogów formalnych określonych w pkt. 4 lub nieuzupełnione po wezwaniu, o którym mowa w części VIII pkt. 12, zostaną odrzucone i nie będą rozpatrywane podczas oceny merytorycznej.

6.

Kryteria oceny merytorycznej:

 1. Możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta (od 0 do 25 punktów).

 2. Proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizował zadanie (od 0 do 40 punktów).

 3. Przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego (od 0 do 15 punktów).

 4. Planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (od 0 do 10 punktów).

 5. Ocena realizacji zadań publicznych, w przypadku organizacji, które w latach poprzednich realizowały zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań (od 0 do 10 punktów).

7.

Oferty, które w wyniku ostatecznej oceny merytorycznej otrzymały mniej niż 65 punktów nie mogą uzyskać rekomendacji do dofinansowania.

8.

Komisja na każdym etapie swojej pracy może wezwać do złożenia wyjaśnień w sprawie oferty osobę wyznaczoną w ofercie do składania wyjaśnień.

9.

Wyniki konkursu zostaną opublikowane w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.lublin.eu oraz na stronie internetowej www.eto.lublin.eu oraz na tablicy ogłoszeń w siedzibie Wydziału Sportu Urzędu Miasta Lublin, ul. Filaretów 44 niezwłocznie po dokonaniu rozstrzygnięcia przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcy działającego na podstawie upoważnienia.

10.

Prezydent Miasta Lublin lub jego zastępca działający na podstawie upoważnienia może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznania dotacji wówczas, gdy podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolność do czynności prawnych lub zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

XI. Umowa

1.

Podstawą do zawarcia pisemnej umowy z oferentem jest zatwierdzone przez Prezydenta Miasta Lublin lub jego zastępcę działającego na podstawie upoważnienia rozstrzygnięcie w sprawie wyboru ofert.

2.

W przypadku otrzymania dotacji podmiot zobowiązany jest do niezwłocznego, po ogłoszeniu w sposób określony w części VI ust. 3 wyników konkursu, złożenia aktualizacji oferty i zawarcia umowy lub zawarcia umowy (w przypadku, gdy aktualizacja nie jest wymagana).

3.

Niezłożenie aktualizacji oferty i niezawarcie umowy lub niezawarcie umowy (w przypadku, gdy aktualizacja nie jest wymagana) w terminie 21 dni od dnia ogłoszenia w Biuletynie Informacji Publicznej wyników konkursu jest równoznaczne z rezygnacją z realizacji zadania publicznego określonego w ofercie oraz z udzielonej dotacji.

4.

Oferent może odstąpić od podpisania umowy dotacyjnej w przypadku przyznania dotacji niższej niż oczekiwana w ofercie. W takim przypadku ma obowiązek pisemnie powiadomić o swojej decyzji Wydział Sportu w ciągu 7 dni od dnia otrzymania informacji o dofinansowaniu oferty.

5.

Aktualizacja kalkulacji przewidywanych kosztów realizacji zadania musi uwzględniać limity określone w części XII pkt 2. ogłoszenia konkursowego.

XII.. Ogólne zasady kwalifikowalności kosztów

1.

Koszty zostaną uznane za kwalifikowalne, gdy:

 1. związane są z realizowanym zadaniem i są niezbędne do jego realizacji;

 2. zostały uwzględnione w kosztorysie zadania;

 3. zostały skalkulowane racjonalnie na podstawie cen rynkowych;

 4. odzwierciedlają koszty rzeczywiste, są skalkulowane proporcjonalnie dla zadania objętego finansowaniem.

2.

Koszty poniesione z dotacji mają służyć realizacji celów wymienionych w części II. pkt 2 i mogą być przeznaczone w szczególności na:

 1. wynagrodzenie osób prowadzących zajęcia łącznie z pochodnymi,

 2. inne, niezbędne i uzasadnione do realizacji zadania, w tym wynajem obiektów sportowych,

 3. w ramach kosztów administracyjnych (pośrednich) stanowiących do 5% dotacji: obsługa finansowo-księgowa zadania, obsługa administracyjna, czynsz za wynajem pomieszczeń biurowych, zakup materiałów oraz usług biurowych, pocztowych i telekomunikacyjnych (materiały papiernicze, toner do drukarki, koperty, znaczki, abonamenty za telefony służbowe i Internet, itp.), opłaty bankowe,

 4. podatek od towarów i usług (VAT) - jeżeli nie może zostać odzyskany w oparciu o ustawę z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

3.

Za koszty kwalifikowane uznaje się wydatki poniesione od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2023 r, z zastrzeżeniem, że wydatkowanie środków finansowych z dotacji możliwe jest od dnia rozstrzygnięcia konkursu.

4.

Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztorysu tj. działaniami, a w przypadku jednego działania pomiędzy poszczególnymi kosztami tego działania, określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów w ofercie, z zachowaniem zasady nie zwiększenia tego wydatku o więcej niż 30 %.

5.

Nie dopuszcza się możliwości dokonania przesunięć z kosztów merytorycznych na administracyjne.

XIII. Postanowienia końcowe.

1.

Gmina Lublin może prowadzić bieżącą kontrolę i ocenę realizacji zadania publicznego.

2.

W przypadku otrzymania dotacji i podpisania umowy podmiot zobowiązany jest załączyć do sprawozdania częściowego/końcowego z wykonania zadania publicznego zestawienie faktur/rachunków związanych z realizacją zadania publicznego w formie papierowej i elektronicznej oraz dodatkowe materiały potwierdzające realizację zadania (np. publikacje prasowe, zdjęcia, filmy, plakaty, wyniki zawodów itp.).

3.

Informacje w sprawie konkursu można uzyskać w Wydziale Sportu Urzędu Miasta Lublin pod numerem 81 466 38 00.

Źródło: Gmina Lublin

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama