Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. ,,Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami"
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu
Łączny budżet 10 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 10 tys. PLN
Osoby z niepełnosprawnościami
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Wągrowcu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych na zadanie pn. ,,Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami".

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2 oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.), uchwały Nr XLV/351/2022 Rady Powiatu Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2023 rok” oraz budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2023
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
I. Rodzaj zadania / zakres współpracy / wysokość przeznaczonych środków
1. Zadanie pod nazwą: ,, Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami”.
a) Celem zadania jest: zwiększenie dostępności do różnych form aktywności społecznej osobom niepełnosprawnym
b) Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2023r. do 30 listopada 2023r.
c) Oczekiwane rezultaty zadania: zwiększenie liczby osób z niepełnosprawnością uczestniczących w aktywnych formach rehabilitacji i wsparcia społecznego – liczba uczestników min. 10 mieszkańców powiatu wągrowieckiego – sposób monitorowania: listy obecności, dokumentacja fotograficzna
Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo organizacja może przedstawić własne rezultaty zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 10.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.).
2. Zadanie zlecone jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu powiatu wągrowieckiego nie może przekroczyć 97% wartości finansowej zadania.
3. Wkład własny oferenta finansowy nie może być mniejszy niż 3% wartości finansowej zadania.
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.
5. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.
6. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona pomiędzy kilku oferentów.
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Powiat wągrowiecki wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy o wsparcie zadania do dnia 30 listopada 2023r.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową, przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
a) z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli korzystać wyłącznie mieszkańcy powiatu wągrowieckiego, posiadający orzeczenie
o stopniu niepełnosprawności lub inne równoważne z takim orzeczeniem;
b) zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach dostępnych, w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej;
c) zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. W przypadku przeprowadzenia imprezy należy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i publiczności;
d) koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10% łącznie wartości dotacji przekazanej przez powiat wągrowiecki na wsparcie realizacji zadania;
e) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej umowie;
f) dotacja nie będzie udzielana na:
 zakup gruntów,
 działalność gospodarczą,
 działalność polityczną,
 pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
g) opis zadania powinien uwzględniać kwestie stosowania zaleceń wynikających ze stanu pandemii COVID19;
h) Oferent powinien wskazać ryzyka realizacji zadania publicznego w części oferty dotyczącej opisu planu i harmonogramu działań (III.4) i rezultatów (III.5);
i) Oferent powinien uwzględnić różne formy prowadzenia zadania w związku z ryzykiem wynikającym z pandemii COVID19, powinien przedstawić w części III.4 opis planu
i harmonogramu działań propozycje alternatywnych działań w przypadku wystąpienia ograniczeń związanych z pandemią COVID19.
3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do umowy.
4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów.
5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany tj. zwiększenia, zmniejszenia i przesunięcia w każdej pozycji kosztów ujętych w kosztorysie zadania. Zmiany powyżej 20% wymagają uprzedniej, zgody zarządu powiatu. Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do umowy.
6. Przesunięcia, o których mowa w punkcie 5 są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego zadania.
7. Nie jest wymagane przedstawienie w ofercie w punkcie III ppkt. 3 opisu komplementarności z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.
8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu wągrowieckiego. Informacja, wraz z logotypem powiatu powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców w następującym brzmieniu: ,,Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu wągrowieckiego”.
9. Logotyp dostępny jest na stronie https://www.wagrowiec.pl/.
10. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.).
11. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022r., poz.2240) i na zasadach określonych w
zawartej umowie oraz kieruje się zasadą równości, w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
12. W umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi warunki służące zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność definiowana jest, jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno – komunikacyjna.
IV. Termin składania ofert
Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy – generatora Witkac.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2022r. do godziny 15.00.
2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec do dnia 19 grudnia 2022r. do godziny 15.00. – (obowiązuje data wpływu do urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
działalności na rzecz osób niepełnosprawnych
pod nazwą
,, Wspieranie aktywizacji społecznej niepełnosprawnych mieszkańców powiatu wągrowieckiego, w tym dzieci z zaburzeniami”.
3. Po upływie terminu składania ofert określonego w pkt. IV.1. system Witkac.pl automatycznie blokuje możliwość złożenia oferty.
4. Oferty złożone poza systemem Witkac.pl lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty powinny być złożone na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub pobrany samodzielnie wydruk komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego
Rejestru Sądowego lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
c) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych,
d) wyciąg ze statutu/regulaminu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji,
e) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę oraz w przypadku, gdy w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie ma informacji o osobach upoważnionych do reprezentowania podmiotu należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna,
f) w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz. U. z 2022r. poz. 1599 ze zm.) - oświadczenie, że nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (załącznik nr 1).
7. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku, gdy wymienione załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
a) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
c) podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta zgodnie ze statutem/regulaminem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
9. Nie wymaga się potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” samodzielnie pobranego wydruku komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. W przypadku osób niedysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać się one pełnym imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
11. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie. W takim przypadku każdy z podmiotów składa tylko jeden komplet powyższych załączników bez względu na ilość składanych ofert w odrębnej kopercie z napisem: , ,Załączniki do złożonych ofert” oraz nazwą podmiotu ubiegającego się o dotację.
V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru
1. Wyboru ofert oraz wysokość dotacji na realizację zadania publicznego dokona Zarząd Powiatu najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023r.
2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
3. Ocena formalna jest dokonywana do momentu stwierdzenia pierwszego braku formalnego powodującego odrzucenie oferty.
4. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem. Za prawidłowe zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
5. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne z terminami określonymi w I części ogłoszenia o konkursie.
6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie oferty po terminie,
b) niezłożenie oferty w systemie Witkac.pl,
c) złożenie oferty w niezamkniętej kopercie,
d) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
e) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu o konkursie,
f) złożenie na niewłaściwym formularzu,
g) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
h) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej konkursem,
i) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz powiatu wągrowieckiego lub jego mieszkańców,
j) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym wskazanym w ogłoszeniu,
k) wysokość wkładu własnego finansowego oferenta nie spełnia kryterium określonego w ogłoszeniu konkursowym,
l) złożona oferta w postaci papierowej nie posiada tożsamej sumy kontrolnej, co wersja elektroniczna oferty.
7. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te, w których:
a) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
b) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub złożono je niekompletnie,
8. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 mogą zostać usunięte w terminie 5 dni roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
9. Nie ma możliwości wymiany ofert.
10. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.
11. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.
a) doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0 - 5 pkt.),
b) zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji zadania (0 - 5 pkt.),
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 15 pkt.
a) racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych działań (0 - 5 pkt.),
b) prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0 - 2 pkt.),
c) szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0 - 3 pkt.),
d) adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0 - 5 pkt.),
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 30 pkt.
a) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji
i potrzeb odbiorców zadania (0 - 5 pkt.),
b) zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym (0 - 5 pkt.),
c) opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0 - 5 pkt.),
d) spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu, w tym propozycje alternatywnych działań w związku z ryzykiem pandemicznym (0 - 5 pkt.),
e) zgodność założonych rezultatów przedstawionych dodatkowo przez oferenta z celami zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0 - 5 pkt.),
f) kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie realizował zadanie publiczne (0 - 5 pkt.),
4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do 5 pkt.
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.
a) wkład rzeczowy (0 - 2 pkt.),
b) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków (0 - 3 pkt.),
6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od 0 do 5 pkt.
12. Ocena łączna danej oferty jest sumą wystawionych ocen cząstkowych wszystkich członków Komisji Konkursowej, podzielonej przez liczbę członków biorących udział w posiedzeniu Komisji.
13. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 70 pkt.
14. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 40 punktów.
15. Do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przedstawione zostają oferty, które uzyskały największą liczbę punktów.
16. Komisja konkursowa może zaproponować Zarządowi Powiatu zmianę kwoty wnioskowanej dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Oferty, których zmiana dotacji jest większa niż 45% przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
17. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu Powiatu Wągrowieckiego. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie te oferty, które otrzymały pozytywną ocenę formalną.
18. Komisja przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia oferty, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
19. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.
20. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu poinformuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl, w Biuletynie
Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa Powiatowego.
21. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
22. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
23. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem terminu składania ofert w konkursie.
24. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu Wągrowieckiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku ogłoszenia konkursu i w poprzednim
W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przekazano z budżetu powiatu środki finansowe w wysokości 10.000 zł w trybie konkursowym. Natomiast w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych przekazano kwotę 10.000 zł w trybie konkursowym.
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać telefonicznie pod nr tel. (67) 2627614. Ponadto informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (Organizacje Pozarządowe).
VIII. Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1
Oświadczenie oferenta, że nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników - w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie (Dz.U. z 2022r. poz. 1599 ze zm.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że: Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy
62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.
Starosta Wągrowiecki
____________________________
/ Tomasz Kranc
.....................................................
(miejsce i data złożenia oświadczenia)
.........................................................................................
(pieczęć spółki akcyjnej/ spółki z ograniczoną odpowiedzialnością/
klubu sportowego będącego spółką działającą na podstawie
przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r. o sporcie)

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama