Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM...

Reklama
OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W ROKU 2023
Nabór od 15.11.2022 do 06.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 250 tys. PLN
Do 90% dofinansowania
Dotacje od 20 tys. do 250 tys. PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W ROKU 2023.

OTWARTY KONKURS OFERT NR 20/2023 NA WSPIERANIE REALIZACJI ZADAŃ MIASTA POZNANIA W OBSZARZE PRZECIWDZIAŁANIA UZALEŻNIENIOM I PATOLOGIOM SPOŁECZNYM W ROKU 2023

"Zapewnienie pomocy dzieciom w ramach placówek wsparcia dziennego realizujących program o charakterze profilaktycznym z obszaru przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom społecznym" - kwota 250 000,00 zł

Zgodnie z art. 18 b ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm) placówka wsparcia dziennego może być prowadzona w lokalu spełniającym wymagania lokalowe i sanitarne określone w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 roku (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

W związku z powyższym do otwartego konkursu ofert  Nr 20/2023 mogą przystąpić wyłącznie uprawnione podmioty, tj. takie, które prowadzą (lub planują prowadzić) placówkę wsparcia dziennego w lokalu spełniającym ww. wymogi przy czym:

 1. dla placówek powstałych przed dniem 1 stycznia 2012 roku obowiązuje stwierdzenie bezpiecznych i higienicznych warunków pobytu dzieci w placówce wsparcia dziennego wydane przez Prezydenta Miasta Poznania;
 2. dla placówek powstałych po dniu 1 stycznia 2012 r. i przed dniem 19 września 2014 r. (prowadzonych na podstawie zlecenia lub na mocy zezwolenia) zastosowanie znajdują przepisy ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej w brzmieniu obowiązującym przed dniem wejścia w życie nowelizacji ustawy z dnia 25 lipca 2017 r.;
 3. dla placówek, które powstały po dniu 19 września 2014 r. obowiązują przepisy art. 18b ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm) oraz standard określony w rozporządzeniu Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 13 października 2015 r. w sprawie wymagań lokalowych i sanitarnych, jakie musi spełniać lokal, w którym ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego (Dz.U. z 2015 r. poz. 1630).

Oferenci skłądający ofertę zobowiązani są do przedstawienia potwierdzenia spełniania przez lokal, w którym jest/ma być prowadzona placówka wsparcia dziennego w formie opiekuńczej lub specjalistycznej spełnienia ww. wymogów poprzez załączenie do  oferty w formie elektronicznej skanów właściwych dokumentów (w zalezności od daty powstania placówki wsparcia dziennego).

W przypadku powoływania się przez oferenta na wcześniejsze złożenie określonego dokumentu w Urzędzie Miasta Poznania - należy dołączyć oświadczenie o składanych załącznikach.

Oferent nieposiadający zezwolenia Prezydenta Miasta Poznania na prowadzenie placówki wsparcia dziennego, zgodnie z art. 19 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej, wraz z potwierdzeniem złożenia oferty zobowiązany jest złożyć następujące załączniki:

 1. dokumenty potwierdzające tytuł prawny do nieruchomości, na terenie której placówka wsparcia dziennego ma prowadzić działalność (nie dotyczy placówki wsparcia dziennego prowadzonej w formie pracy podwórkowej realizowanej przez wychowawcę),
 2. oświadczenie o numerze identyfikacyjnym REGON oraz numerze identyfikacji podatkowej NIP,
 3. statut placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 4. regulamin organizacyjny placówki wsparcia dziennego lub jego projekt,
 5. informację o sposobie finansowania placówki wsparcia dziennego oraz informacja o niezaleganiu w regulowaniu zobowiązań podatkowych i składek na ubezpieczenia społeczne, ubezpieczenia zdrowotne, Fundusz Pracy i Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych.

Oferent zobowiązany jest złożyć w formie elektronicznej za pomocą platformy, oświadczenie kierownika placówki wsparcia dziennego zgodnie z art. 25 ust. 2 ustawy o wspieraniu rodziny i systemu pieczy zastępczej z dnia 9 czerwca 2011 r.

Zadanie powinno być realizowane:

 1. zgodnie z przepisami ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2022 r. poz. 447 ze zm);
 2. w placówce wsparcia dziennego mogą pracować wyłącznie osoby posiadające odpowiednie kwalifikacje oraz spełniające wymogi, o których mowa w art. 25-27 i 28 ust. 3 ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (w ofercie należy wypełnić oświadczenie o zatrudnianiu osób spełniających ww. wymogi);
 3. z uwagi na to, że placówką wsparcia dziennego kieruje kierownik, stanowisko koordynatora nie będzie dofinansowywane.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama