Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 16/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 16/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2023
Nabór od 15.11.2022 do 06.12.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 6,467 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 6,467 mln PLN
Dzieci
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 16/2023 na powierzenie realizacji zadań Miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2023 .

Otwarty konkurs ofert  nr 16/2023 na powierzenie realizacji zadań miasta Poznania w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej w roku 2023

Nazwa zadania publicznego:

Zadanie 1.1 Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówek opiekuńczo - wychowawczych łaczących zadania placówek typu socjalizacyjnego i typu interwencyjnego - kwota dotacji na zadanie 5 153 645,00 zł

Zadanie 2.2 Zapewnienie wsparcia dzieciom poprzez prowadzenie na terenie miasta Poznania placówki opiekuńczo - wychowawczej typu socjalizacyjnego - kwota dotacji na zadanie 1 313 616,00 zł

Termin realizacji zadania od 1 stycznia 2023 roku  do 31 grudnia 2023 roku

Zlecenie realizacji zadania nastąpi poprzez przekazanie dotacji na powierzenie wyżej wymienionego zadania zgodnie z art.11 ust.1 pkt 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.)

W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 ze zm.) prowadzące działalność statutową w obszarze wspierania rodziny i systemu pieczy zastępczej.

Inne warunki realizacji zadania:

1) Oferent w ramach realizacji swojego zadania powinien realizować działania mające na celu:

  • zaspokojenie niezbędnych potrzeb emocjonalnych, rozwojowych, zdrowotnych, bytowych, społecznych i religijnych dzieci przebywających w placówce,
  • zapewnienie wychowankom placówki dostępu do kształcenia odpowiedniego do ich wieku i możliwości rozwojowych,
  • przygotowanie wychowanków do usamodzielnienia,
  • zapewnienie wychowankom kontaktu z rodziną,
  • prowadzenie pracy z rodzinami wychowankóww celu zwiększenia ich kompetencji wychowawczych i umożliwienia powrotu dziecka do rodziny.

 

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama