Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych"
Nabór od 24.11.2022 do 16.12.2022 15:00
Wydział Oświaty, Kultury i Sportu
Łączny budżet 15 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 15 tys. PLN
Młodzież, Dorośli, Dzieci
Starostwo Powiatowe w Wągrowcu, Wydział Oświaty, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na zadanie pn. ,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów, warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych".

OGŁOSZENIE
Zarząd Powiatu Wągrowieckiego działając na podstawie art. 5 ust. 4 pkt 2, art. 11 ust. 1 pkt 1 i ust. 2
oraz art. 13 ust. 1 i ust. 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego
i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r. poz. 1327 ze zm.), uchwały Nr XLV/351/2022 Rady Powiatu
Wągrowieckiego z dnia 26 października 2022r.w sprawie „Rocznego Programu Współpracy Powiatu
Wągrowieckiego z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność
pożytku publicznego na 2023 rok” oraz budżetu powiatu wągrowieckiego na rok 2023
ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
I. Rodzaj zadania / zakres współpracy / wysokość przeznaczonych środków
1. Zadanie pod nazwą: „Organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali,
koncertów, konkursów, warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) o zasięgu
ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
a) Celem zadania jest:
1) rozszerzenie oferty kulturalnej powiatu wągrowieckiego,
2) stworzenie mieszkańcom i sympatykom powiatu wągrowieckiego możliwości udziału w przedsięwzięciach kulturalnych,
3) popularyzacja twórczości; w szczególności: pisarzy, poetów, wokalistów.
b) Termin realizacji zadania: od 1 lutego 2023r. do 30 listopada 2023r.
c) Oczekiwane rezultaty zadania: organizacja przedsięwzięć kulturalnych o zasięgu ponadgminnym dla dzieci, młodzieży i dorosłych, sposób monitorowania: lista obecności lub publikacje powstające w ramach zadania.
Przedstawione rezultaty są obligatoryjne i muszą być uwzględnione w składanej ofercie, dodatkowo organizacja może przedstawić własne rezultaty zadania.
Wysokość środków przeznaczonych na realizację zadania: 15.000 zł.
II. Zasady przyznawania dotacji
1. O dotację mogą ubiegać się podmioty spełniające wymogi określone w ustawie
z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022r.
poz. 1327 ze zm.).
2. Zadanie zlecone jest w formie wsparcia. Wysokość udzielonej dotacji z budżetu powiatu
wągrowieckiego nie może przekroczyć 97% wartości finansowej zadania.
3. Wkład własny oferenta finansowy nie może być mniejszy niż 3% wartości finansowej zadania.
4. Wkład oferenta może pochodzić z:
a) wkładu własnego finansowego,
b) wkładu własnego osobowego,
c) wkładu własnego rzeczowego,
d) świadczenia pieniężnego od odbiorców zadania.
5. W wyniku postępowania konkursowego może być wybrana więcej niż jedna oferta.
6. Wysokość środków finansowych przydzielonych na dane zadanie może zostać podzielona
pomiędzy kilku oferentów.
III. Terminy i warunki realizacji zadania
1. Powiat wągrowiecki wspiera realizację zadania publicznego w okresie od dnia podpisania umowy
o wsparcie zadania do dnia 30 listopada 2023r.
2. Zadanie powinno być realizowane zgodnie ze złożoną ofertą i podpisaną umową,
przy zastosowaniu i przestrzeganiu następujących zasad:
a) z oferty zajęć, imprez lub innych przedsięwzięć zgłoszonych do konkursu będą mogli
korzystać mieszkańcy i sympatycy powiatu wągrowieckiego;
b) zajęcia dla odbiorców oferty powinny być realizowane w miejscach łatwo dostępnych,
w tym dostosowanych do specyfiki grupy docelowej;
c) zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie
z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie. W przypadku przeprowadzenia imprezy
należy zapewnić bezpieczeństwo uczestnikom imprezy i publiczności;
d) koszty administracyjne nie mogą przekroczyć 10 % łącznie wartości dotacji przekazanej
przez powiat wągrowiecki na wsparcie realizacji zadania;
e) dofinansowaniu z dotacji podlegają wyłącznie koszty określone w ofercie i w zawartej
umowie;
f) dotacja nie będzie udzielana na:
 zakup gruntów,
 działalność gospodarczą,
 działalność polityczną,
 pokrycie zobowiązań powstałych przed datą zawarcia umowy,
 realizację inwestycji, z wyłączeniem inwestycji związanych z bezpośrednią realizacją
zadań publicznych, na które dotacja została przyznana.
g) opis zadania powinien uwzględniać kwestie stosowania zaleceń wynikających ze stanu
pandemii COVID19;
h) Oferent powinien wskazać ryzyka realizacji zadania publicznego w części oferty dotyczącej
opisu planu i harmonogramu działań (III.4) i rezultatów (III.5);
i) Oferent powinien uwzględnić różne formy prowadzenia zadania w związku z ryzykiem
wynikającym z pandemii COVID19, powinien przedstawić w części III.4 opis planu
i harmonogramu działań propozycje alternatywnych działań w przypadku wystąpienia
ograniczeń związanych z pandemią COVID19.
3. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany w zakresie sposobu i terminu realizacji
zadania. Zmiany wymagają zgłoszenia w formie pisemnej. Zgłoszone zmiany nie mogą zmieniać
istoty zadania publicznego. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany zakres
działań/harmonogram po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany wymagają aneksu do
umowy.
4. Zadanie uznaje się za zrealizowane, jeśli osiągnięty zostanie poziom 80% rezultatów.
5. W trakcie realizacji zadania mogą być dokonywane zmiany tj. zwiększenia, zmniejszenia
i przesunięcia w każdej pozycji kosztów ujętych w kosztorysie zadania. Zmiany powyżej 20%
wymagają uprzedniej, zgody zarządu powiatu. Zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji
budżetowej w ramach kwoty dotacji. Oferent zobligowany jest przedstawić zaktualizowany budżet
oferty po uzyskaniu zgody na wprowadzenie zmian. Zmiany powyższe wymagają aneksu do
umowy.
6. Przesunięcia, o których mowa w punkcie 5 są możliwe pod warunkiem zachowania procentowego
udziału środków własnych oraz procentowego podziału na koszty administracyjne realizowanego
zadania.
7. Nie jest wymagane przedstawienie w ofercie w punkcie III ppkt. 3 opisu komplementarności
z innymi działaniami podejmowanymi przez organizację lub inne podmioty.
8. Podmioty, które otrzymają dotację na realizację zadania są zobowiązane zamieszczać w sposób
czytelny informację, iż realizowany projekt jest dofinansowany z budżetu powiatu wągrowieckiego.
Informacja, wraz z logotypem powiatu powinna być zawarta w wydawanych w ramach zadania
publikacjach, materiałach informacyjnych, promocyjnych, poprzez media, w tym na stronie
internetowej Zleceniobiorcy, jak również stosownie do charakteru zadania, poprzez widoczną
w miejscu jego realizacji tablicę lub przez ustną informację kierowaną do odbiorców
w następującym brzmieniu: ,,Zadanie (nazwa zadania) zostało/jest zrealizowane/realizowane
dzięki dofinansowaniu z budżetu powiatu wągrowieckiego”.
9. Logotyp dostępny jest na stronie https://www.wagrowiec.pl/.
10. Oferent, realizując zadanie, zobowiązany jest do stosowania przepisów prawa, w szczególności
rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie
ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego
przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie
danych, Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016r.) oraz wydanych na jego podstawie krajowych przepisach
z zakresu ochrony danych osobowych w tym ustawy z dnia 10 maja 2018r. o ochronie danych
osobowych (Dz. U. z 2019r., poz. 1781) oraz ustawy z dnia 27 sierpnia 2009r. o finansach
publicznych (Dz. U. z 2022r., poz. 1634 ze zm.).
11. Przy wykonywaniu zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązany jest do zapewnienia
dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 lipca
2019r. o zapewnianiu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami (Dz. U. 2022r.,
poz.2240) i na zasadach określonych w zawartej umowie oraz kieruje się zasadą równości,
w szczególności dba o równe traktowanie wszystkich uczestników zadania publicznego.
12. W umowie o wsparcie realizacji zadania publicznego Zleceniodawca określi warunki służące
zapewnieniu przez Zleceniobiorcę dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami w zakresie
realizacji zadań publicznych, z uwzględnieniem minimalnych wymagań, o których mowa
w art. 6 ustawy z dnia 19 lipca 2019r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi
potrzebami, o ile jest to możliwe, z uwzględnieniem uniwersalnego projektowania. Dostępność
definiowana jest, jako dostępność architektoniczna, cyfrowa, informacyjno – komunikacyjna.
IV. Termin składania ofert
Składanie ofert odbywa się dwuetapowo:
1. Wersję elektroniczną oferty należy wygenerować i złożyć za pomocą platformy – generatora
Witkac.pl w terminie do dnia 16 grudnia 2022r. do godziny 15.00.
2. Wydrukowaną w systemie Witkac.pl ofertę należy podpisać i złożyć wraz z wymaganymi
załącznikami osobiście lub za pośrednictwem poczty w Starostwie Powiatowym w Wągrowcu,
ul. Kościuszki 15, 62-100 Wągrowiec do dnia 19 grudnia 2022r. do godziny 15.00. – (obowiązuje
data wpływu do urzędu), w zamkniętej kopercie z dopiskiem:
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu
kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego
pod nazwą
,,Organizacja i koordynacja przedsięwzięć kulturalnych (m.in. festiwali, koncertów, konkursów,
warsztatów, zajęć, ćwiczeń, prób, plenerów, audycji muzycznych) o zasięgu ponadgminnym
dla dzieci, młodzieży i dorosłych”.
3. Po upływie terminu składania ofert określonego w pkt. IV.1. system Witkac.pl automatycznie
blokuje możliwość złożenia oferty.
4. Oferty złożone poza systemem Witkac.pl lub doręczone po terminie nie będą rozpatrywane.
5. Oferty powinny być złożone na drukach określonych w Rozporządzeniu Przewodniczącego
Komitetu Do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018 r. w sprawie wzorów ofert i
ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań
z wykonania tych zadań (Dz. U. z 2018r. poz. 2057).
6. Do oferty należy dołączyć:
a) aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego lub pobrany samodzielnie wydruk
komputerowy aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego
lub odpowiednio wyciąg z ewidencji lub inne dokumenty potwierdzające status prawny
oferenta i umocowanie osób go reprezentujących,
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż
wynikający z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru, dokument
potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta (-ów),
c) w przypadku kościelnych osób prawnych – aktualne zaświadczenie o osobowości prawnej
parafii/zakonu oraz aktualne upoważnienie dla proboszcza/przeora do reprezentowania
podmiotu i zaciągania zobowiązań finansowych,
d) wyciąg ze statutu/regulaminu zawierający cele statutowe i sposób ich realizacji,
e) w przypadku oddziału terenowego organizacji składającej ofertę oraz w przypadku, gdy
w dokumencie stanowiącym o podstawie działalności nie ma informacji o osobach
upoważnionych do reprezentowania podmiotu należy dołączyć do oferty pełnomocnictwo
zarządu głównego dla przedstawicieli ww. oddziału (liczba osób zgodna ze wskazaniem
zawartym w KRS) do składania w imieniu tej organizacji oświadczeń woli w zakresie
nabywania praw i zaciągania zobowiązań finansowych oraz dysponowania środkami
przeznaczonymi na realizację zadania (w tym rozliczenia uzyskanej dotacji), o którego
dofinansowanie stara się jednostka organizacyjna,
f) w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów sportowych
będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz. U. z 2022r. poz. 1599 ze zm.) - oświadczenie, że nie działają w celu osiągnięcia
zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych i nie przeznaczają
zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy i pracowników (załącznik nr 1).
7. Oferty zgłoszone do konkursu wraz z załączoną do nich dokumentacją pozostają w aktach
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
8. Wszystkie dokumenty powinny być złożone w oryginałach. W przypadku, gdy wymienione
załączniki składane są w formie kserokopii każda strona załącznika powinna zawierać:
a) potwierdzenie formułą „za zgodność z oryginałem”,
b) datę potwierdzenia zgodności z oryginałem,
c) podpis osoby/osób upoważnionej/-ych do reprezentowania oferenta zgodnie
ze statutem/regulaminem (z pieczątką lub wpisaną funkcją).
9. Nie wymaga się potwierdzenia „za zgodność z oryginałem” samodzielnie pobranego wydruku
komputerowego aktualnych informacji o podmiocie wpisanym do Krajowego Rejestru Sądowego.
10. W przypadku osób niedysponujących pieczątkami imiennymi, powinny podpisywać się one pełnym
imieniem i nazwiskiem z zaznaczeniem pełnionej funkcji.
11. Podmioty, które składają kilka ofert w konkursie powinny złożyć każdą ofertę w odrębnej kopercie.
W takim przypadku każdy z podmiotów składa tylko jeden komplet powyższych załączników bez
względu na ilość składanych ofert w odrębnej kopercie z napisem: , ,Załączniki do złożonych
ofert” oraz nazwą podmiotu ubiegającego się o dotację.
V. Tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert oraz termin ich wyboru
1. Wyboru ofert oraz wysokość dotacji na realizację zadania publicznego dokona Zarząd Powiatu
najpóźniej do dnia 20 stycznia 2023r.
2. Oferty niespełniające warunków formalnych podlegają odrzuceniu.
3. Ocena formalna jest dokonywana do momentu stwierdzenia pierwszego braku formalnego
powodującego odrzucenie oferty.
4. Oferty powinny być podpisane przez osoby uprawnione zgodne ze statutem. Za prawidłowe
zostaną uznane podpisy z pieczątką imienną, a w przypadku braku pieczątki – z czytelnym
podpisem lub wydrukiem imienia i nazwiska, opatrzonym podpisem, umożliwiającym
weryfikację osób podpisujących potwierdzenie złożenia oferty.
5. Do konkursu ofert mogą być składane oferty, w których terminy realizacji zadań są zgodne
z terminami określonymi w I części ogłoszenia o konkursie.
6. Oferta nie podlega opiniowaniu i zostaje odrzucona z powodu następujących braków formalnych:
a) złożenie oferty po terminie,
b) niezłożenie oferty w systemie Witkac.pl,
c) złożenie oferty w niezamkniętej kopercie,
d) niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty,
e) złożenie w sposób niezgodny z wymaganiami szczegółowymi zawartymi w ogłoszeniu
o konkursie,
f) złożenie na niewłaściwym formularzu,
g) złożenie przez podmiot nieuprawniony,
h) złożenie przez oferenta, który nie prowadzi działalności statutowej w dziedzinie objętej
konkursem,
i) złożenie oferty na zadanie, które nie jest realizowane na rzecz powiatu wągrowieckiego
lub jego mieszkańców,
j) złożenie oferty na zadanie, którego termin realizacji nie mieści się w przedziale czasowym
wskazanym w ogłoszeniu,
k) wysokość wkładu własnego finansowego oferenta nie spełnia kryterium określonego
w ogłoszeniu konkursowym,
l) złożona oferta w postaci papierowej nie posiada tożsamej sumy kontrolnej, co wersja
elektroniczna oferty.
7. Do ofert, które podlegają jednokrotnemu usunięciu braków i nieprawidłowości należą te,
w których:
a) brak jest podpisu jednej z osób uprawnionych na potwierdzeniu złożenia oferty,
b) nie załączono wymaganych załączników wskazanych w ogłoszeniu konkursowym lub
złożono je niekompletnie,
8. Braki formalne i nieprawidłowości wskazane w ust. 7 mogą zostać usunięte w terminie
5 dni roboczych następujących po dniu zamieszczenia informacji o brakach formalnych
w Biuletynie Informacji Publicznej, na stronie internetowej powiatu oraz na tablicy ogłoszeń
Starostwa Powiatowego w Wągrowcu.
9. Nie ma możliwości wymiany ofert.
10. Oferty spełniające wymogi formalne opiniowane będą przez Komisję Konkursową.
11. Przy rozpatrywaniu ofert na realizację poszczególnych zadań będą brane pod uwagę następujące
kryteria:
1) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta – od 0 do 10 pkt.
a) doświadczenie w prowadzeniu działalności statutowej zgodnej z rodzajem zadania
wskazanym w ogłoszeniu konkursowym (0 - 5 pkt.),
b) zasoby osobowe, rzeczowe i finansowe oferenta, które będą wykorzystane do realizacji
zadania (0 - 5 pkt.),
2) przedstawiona kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu
do jego zakresu rzeczowego – od 0 do 15 pkt.
a) racjonalność i niezbędność przedstawionych kosztów z perspektywy założonych
działań (0 - 5 pkt.),
b) prawidłowa kwalifikacja kosztów do poszczególnych kategorii kosztów (0 - 2 pkt.),
c) szczegółowy opis pozycji kosztorysu (0 - 3 pkt.),
d) adekwatność i realność wysokości przyjętych w kalkulacji stawek (0 - 5 pkt.),
3) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób przy udziale których
oferent będzie realizować zadanie publiczne – od 0 do 30 pkt.
a) uzasadnienie potrzeby realizacji zadania, w tym przeprowadzona diagnoza sytuacji
i potrzeb odbiorców zadania (0 - 5 pkt.),
b) zgodność odbiorców zadania z wymaganiami zawartymi w ogłoszeniu konkursowym
(0 - 5 pkt.),
c) opis odbiorców zadania oraz metody i narzędzia ich rekrutacji (0 - 5 pkt.),
d) spójność, realność zaplanowanych działań oraz realność harmonogramu, w tym
propozycje alternatywnych działań w związku z ryzykiem pandemicznym (0 - 5 pkt.),
e) zgodność założonych rezultatów przedstawionych dodatkowo przez oferenta z celami
zadania i ogłoszeniem o konkursie, ich realność i sposób ich monitoringu (0 - 5 pkt.),
f) kwalifikacje, doświadczenie i kompetencje osób przy udziale, których oferent będzie
realizował zadanie publiczne (0 - 5 pkt.),
4) wysokość planowanego przez oferenta udziału środków finansowych własnych
lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego – od 0 do
5 pkt.
5) planowany przez oferenta wkład rzeczowy, osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy
i praca społeczna członków – od 0 do 5 pkt.
a) wkład rzeczowy (0 - 2 pkt.),
b) wkład osobowy, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków
(0 - 3 pkt.),
6) ocena realizacji zadań publicznych w przypadku oferenta, który w latach poprzednich
realizował zlecone zadania publiczne, w tym rzetelności i terminowości oraz sposobu
rozliczenia środków otrzymanych na realizację zadań – od 0 do 5 pkt.
12. Ocena łączna danej oferty jest sumą wystawionych ocen cząstkowych wszystkich członków
Komisji Konkursowej, podzielonej przez liczbę członków biorących udział w posiedzeniu
Komisji.
13. Maksymalna liczba punktów możliwych do uzyskania w konkursie wynosi 70 pkt.
14. Dotacja może być przyznana tylko w przypadku uzyskania przez ofertę nie mniej niż 40 punktów.
15. Do zatwierdzenia przez Zarząd Powiatu Wągrowieckiego przedstawione zostają oferty, które
uzyskały największą liczbę punktów.
16. Komisja konkursowa może zaproponować Zarządowi Powiatu zmianę kwoty wnioskowanej
dotacji i zakresu realizacji zadania w stosunku do złożonej oferty. Zmiana zakresu realizacji
zadania nie może naruszać istoty zadania przedstawionego w ofercie. Oferty, których zmiana
dotacji jest większa niż 45% przedstawionej w ofercie kwoty dofinansowania podlegają
odrzuceniu. Przed podpisaniem umowy zmiana ta wymaga zaktualizowania kosztorysu
i harmonogramu realizacji zadania przez oferenta.
17. Oceny formalnej i merytorycznej ofert dokona Komisja Konkursowa powołana uchwałą Zarządu
Powiatu Wągrowieckiego. Komisja Konkursowa opiniuje wszystkie te oferty, które otrzymały
pozytywną ocenę formalną.
18. Komisja przedkłada Zarządowi do zatwierdzenia oferty, na które zaproponuje udzielenie dotacji.
19. Ostateczną decyzję o przyznaniu i wysokości dotacji podejmuje Zarząd Powiatu Wągrowieckiego.
20. O wynikach konkursu Zarząd Powiatu poinformuje pisemnie poprzez umieszczenie informacji na
stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl, w Biuletynie Informacji Publicznej
www.bip.wagrowiec.pl (organizacje pozarządowe) oraz na tablicy ogłoszeń Starostwa
Powiatowego.
21. Konkurs ofert zostaje unieważniony, jeżeli:
a) nie złożono żadnej oferty,
b) żadna ze złożonych ofert nie spełnia wymogów zawartych w ogłoszeniu.
22. Zastrzega się możliwość przesunięcia terminu składania ofert, zmiany terminu zakończenia
postępowania konkursowego oraz zmiany wysokości środków w zadaniach konkursowych, bez
podania przyczyny – nie później niż do dnia zatwierdzenia wyników konkursu.
23. Zastrzega się możliwość odwołania konkursu ofert, bez podania przyczyny, przed upływem
terminu składania ofert w konkursie.
24. Wypłata dotacji nastąpi na podstawie zawartej umowy pomiędzy Zarządem Powiatu
Wągrowieckiego a podmiotem, którego oferta zostanie wybrana.
VI. Informacja dotycząca zadań tego samego rodzaju zrealizowanych w roku
ogłoszenia konkursu i w poprzednim
W 2021 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki przekazano kwotę 28.550 zł
(w tym konkurs ofert 20.000 zł i w trybie pozakonkursowym tzw. „Małe Granty” 8.550 zł). Natomiast
w 2022 roku na realizację zadań publicznych z zakresu kultury i sztuki przekazano kwotę 34.105 zł w trybie
konkursowym i 14.000 zł w trybie pozakonkursowym tzw. ,,małe granty”.
VII. Informacje dodatkowe
Informacje dotyczące otwartego konkursu ofert można uzyskać telefonicznie pod nr tel. . (67) 26 80 551,
sprawę prowadzi pani Justyna Krysztofiak.
Ponadto informacje w sprawie konkursu są dostępne na stronie internetowej powiatu www.wagrowiec.pl
oraz w Biuletynie Informacji Publicznej www.bip.wagrowiec.pl (Organizacje Pozarządowe).
VIII. Załączniki do ogłoszenia:
Załącznik nr 1
Oświadczenie oferenta, że nie działa w celu osiągnięcia zysku oraz przeznacza całość dochodu na realizację
celów statutowych i nie przeznacza zysku do podziału między swoich udziałowców, akcjonariuszy
i pracowników - w przypadku spółek akcyjnych, spółek z ograniczoną odpowiedzialnością i klubów
sportowych będących spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 25 czerwca 2010r.
o sporcie (Dz.U. z 2022r. poz. 1599 ze zm.).
Na podstawie art. 13 ust. 1 i ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27.4.2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku
z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej: RODO), informuję, że:
Administrator danych: Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Starostwo Powiatowe z siedzibą w Wągrowcu, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-
100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Przedstawiciel administratora danych: Przedstawicielem administratora danych osobowych jest Starosta
Wągrowiecki Pan Tomasz Kranc, ul. Kościuszki 15, kod pocztowy 62-100, e-mail: powiat@wagrowiec.pl, tel. 67 2680500. Inspektor ochrony danych: Dane
kontaktowe inspektora ochrony danych Beata Lewandowska e-mail: iodo@iodopila.pl. Więcej na www.bipwagrowiec.pl.
Starosta Wągrowiecki
____________________________
/ Tomasz Kranc
 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama