Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu - Konkurs ofert na...

Reklama
Organizacja wsparcia zewnętrznego dla dzieci i młodzieży w sytuacji wystąpienia kryzysu - Konkurs ofert na realizację zadań z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023
Nabór od 24.11.2022 do 12.12.2022 16:00
WRS - Wydział Rozwoju Społecznego
Łączny budżet 100 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 100 tys. PLN
Młodzież, Dzieci

PREZYDENT MIASTA GDAŃSKA

ogłasza konkurs ofert na realizację zadań w roku 2023 z zakresu zdrowia publicznego w ramach Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023.

 

Oferentami mogą być podmioty, określone w art. 3 ust. 2 ustawy z dnia 11 września 2015 r. o zdrowiu publicznym (Dz. U. z 2022 r. poz. 1608), to jest: podmioty, których cele statutowe lub przedmiot działalności dotyczą spraw objętych zadaniami z zakresu zdrowia publicznego, określonymi w art. 2 ustawy, w tym organizacje pozarządowe i podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 2 i 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327, 1265, 1812), spełniające kryteria oceny, wskazane w ogłoszeniu o konkursie.

 

Zadania konkursowe realizują cele Programów Operacyjnych Strategii Rozwoju Miasta Gdańsk 2030 Plus:

PO Zdrowie Publiczne i Sport:

Cel operacyjny: II.3: Podniesienie efektywności programów profilaktyki chorób i uzależnień.

Cel operacyjny: II.4: Podniesienie jakości opieki medycznej.

PO Integracja Społeczna i Aktywność Obywatelska:

Cel operacyjny: III.1. „Zwiększenie potencjału rozwojowego społeczności lokalnych, rodzin i osób”
Cel operacyjny: III.5. „Podniesienie jakości systemu wspierania rodziny oraz systemu pieczy zastępczej”
Cel operacyjny: III.6. „Podniesienie jakości systemu integracji społecznej”

PO Edukacja:

Cel operacyjny I.1. „Wyrównanie szans edukacyjnych”.
Cel operacyjny I.3. „Wspieranie rozwoju osobistego dzieci i młodzieży”.

 

Zadania konkursowe realizują cel strategiczny 1: „Rozwój wsparcia skierowanego do osób i rodzin w pokonywaniu trudności, ubóstwa lub wykluczenia społecznego” oraz wszystkie kierunki działań Gdańskiej Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych do roku 2030. 

 

Cel główny Gdańskiego Programu Ochrony Zdrowia Psychicznego na lata 2016-2023: Tworzenie lokalnego systemu zapewniającego optymalne warunki i szanse rozwoju psychicznego mieszkańców Gdańska oraz poprawę jakości życia osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodzin, opiekunów i otoczenia społecznego w Gdańsku.

 

Cel Operacyjny 3 Narodowego Programu Zdrowia na lata 2021-2025 (NPZ): Promocja zdrowia psychicznego.

 

Cel Szczegółowy 1 Programu: Prewencja – podniesienie wartości zdrowia psychicznego i ograniczenie zjawisk mu zagrażających.

Cel Szczegółowy 2 Programu: Interwencja - rozwój wczesnej, kompleksowej, dostępnej interwencji diagnostycznej i terapeutycznej oraz zapewnienie bezpieczeństwa i opieki.

Cel Szczegółowy 3 Programu: Integracja – utrzymanie, wzmocnienie lub powrót do pełnienia ról społecznych, odzyskanie samodzielności i aktywności społecznej na miarę możliwości.

 

Termin realizacji zadań:

- od 1 lutego 2023 r. do 31 grudnia 2023 r.

 

Beneficjentami mogą być:

rodzice i opiekunowie dzieci i młodzieży w Gdańsku; mieszkanki i mieszkańcy Gdańska w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi; podmioty wykonujące zadania na rzecz osób w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi; dzieci i młodzież w trudnościach i kryzysach psychicznych oraz z zaburzeniami psychicznymi, ich rodziny i otoczenie społeczne w Gdańsku oraz wszyscy mieszkańcy Gdańska

 

Kwota zaplanowana na realizację zadania w roku 2023 - 100 000 zł 

 

UWAGA! Szczegółowe informacje dotyczące warunków realizacji zadania znajdują się w załączniku Nr 1 do zarządzenia o konkursie. 

 

Spotkanie informacyjne z Oferentami (w aplikacji Microsoft Teams) odbędzie się 30 listopada 2022 roku o godzinie 16.00

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama