Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art...

Reklama
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok
Nabór od 17.11.2022 do 16.12.2022 12:00
Wydział Polityki Społecznej,Kultury, Sportu i Promocji Regionu
Łączny budżet 150 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim, Wydział Polityki Społecznej,Kultury, Sportu i Promocji Regionu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2023 rok.

 1. Celem konkursu ogłoszonego Uchwałą Zarządu Powiatu Starogardzkiego NR 147/916/2022  z dnia 15 listopada 2022  jest wyłonienie ofert i przyznanie dotacji na realizację projektów w sferze zadań publicznych Powiatu Starogardzkiego o charakterze ponad gminnym określonych w Programie współpracy Powiatu Starogardzkiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

 2. Rodzaj zadań objętych konkursem:

Zadanie 1. Ochrona i promocja zdrowia, działalność na rzecz osób niepełnosprawnych, pomoc społeczna, realizowane w szczególności poprzez: - wspieranie zadań związanych z działalnością rehabilitacyjną, sportową, terapeutyczną, uspołeczniającą i integrującą środowisko osób niepełnosprawnych ze środowiskiem osób pełnosprawnych, - organizowanie i prowadzenia działań na rzecz włączania osób niepełnosprawnych w życie społeczne i zawodowe, - organizowanie lokalnych, regionalnych i ogólnopolskich imprez kulturalnych, sportowych, turystycznych i rekreacyjnych dla osób niepełnosprawnych, wspierających ich aktywność w tych dziedzinach, - prowadzenie działań w zakresie promocji zdrowia i edukacji zdrowotnej na terenie powiatu, - organizowanie działań na rzecz indywidualnej i zbiorowej odpowiedzialności za zdrowie i na rzecz ochrony zdrowia, w tym m.in. programów edukacyjnych w zakresie udzielania pomocy przedmedycznej, akcji honorowego krwiodawstwa itp., - przeciwdziałanie przestępczości wśród dzieci i młodzieży.

Zadanie 2. Edukacja, kultura, sztuka, ochrona dóbr kultury oraz ochrona dziedzictwa narodowego, a także działania integrujące mniejszości narodowe oraz cudzoziemców realizowane w szczególności poprzez: - organizowanie imprez kulturalnych, konferencji, dyskusji i prelekcji, zwłaszcza związanych z promocją dziedzictwa kulturowego Kociewia, - organizowanie warsztatów edukacyjnych i twórczych, - działalność wydawniczą.

Zadanie 3. Upowszechnianie kultury fizycznej i sportu, realizowane w szczególności poprzez: - organizowanie zajęć, zawodów i imprez z zakresu kultury fizycznej oraz rekreacji dla mieszkańców powiatu o charakterze otwartym, - organizowane przedsięwzięć rekreacyjno-wychowawczych dla młodzieży, a zwłaszcza wzbogacanie oferty zajęć pozalekcyjnych, - wspieranie działań sportowych, promujących powiat przez kluby sportowe i UKS - wspieranie działań sportowych, propagujących zdrowy i aktywny tryb życia wśród mieszkańców powiatu.

 3. 1. Uprawniony podmiot może złożyć 1 ofertę w ramach konkursu.

     2. Maksymalna wnioskowana kwota dofinansowania oferty wynosi 7000zł

 4. Konkurs obejmuje oferty przedsięwzięć, w których realizacja wydatków kwoty przyznanej dotacji rozpoczyna się od 4.02.2023 r., a kończy nie później niż 31.12.2023 r.

 5. 1. Na realizację zadań wymienionych w konkursie ofert na 2023 rok Zarząd Powiatu przeznacza łącznie kwotę 150.000,00 złotych (słownie złotych: sto piećdziesiąt tysięcy).

     2. W przypadku niewyczerpania środków w ramach ogłoszonego konkursu, Zarząd Powiatu może ogłosić ponowny nabór wniosków w późniejszym terminie.

 6. 1. Warunkiem przystąpienia do konkursu na realizację zadań jest złożenie w terminie od godz.9.00 18.11.2022 do godz. 12.00 16.12.2022 r. wniosku za pośrednictwem serwisu witkac.pl oraz przekazanie do urzędu do godziny 14.00 16.12.2023r. (data wpływu do urzędu) podpisanej przez osoby upoważnione oferty oraz wymaganych załączników.

     2. Ofertę należy sporządzić za pośrednictwem serwisu witkac.pl. Sporządzoną ofertę należy wydrukować wraz z potwierdzeniem zawierającym sumę kontrolną, która powinna być zgodna z sumą wskazaną w serwisie.

    3. Formularz oferty konkursowej powinien być złożony w wersji papierowej oraz poprzez serwis witkac.pl, który jest zgodny z wzorem oferty, stanowiący załącznik do rozporządzenia Przewodniczącego Komitetu do Spraw Pożytku Publicznego z dnia 24 października 2018           w sprawie wzorów ofert i ramowych wzorów umów dotyczących realizacji zadań publicznych oraz wzorów sprawozdań z wykonania tych zadań (Dz. U. poz. 2057).

    4. Złożenie oferty w sposób inny niż określony w ust. 2 i 3 równoznaczne jest z jej odrzuceniem.

    5. Zadanie przedstawione we wniosku musi być zgodne ze statutem organizacji występującej o dotację oraz tematyką konkursu ofert.

    6. Na ostatniej stronie wydruku oferty należy umieścić pieczęć organizacji, złożyć czytelny/e podpis/y osoby upoważnionej/ych do złożenia oferty.

    7. Przedłożone do oferty kserokopie należy potwierdzić „za zgodność z oryginałem” .

    8. Zarząd Powiatu w Starogardzie Gdańskim może odmówić organizacji wyłonionej w konkursie przyznania dotacji i podpisania umowy w przypadku, gdy okaże się że: - rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, - organizacja       lub  jej reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, - zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.

   9. Kwota przyznanej dotacji może zostać przeznaczona wyłącznie na cele bezpośrednio związane z realizowanym zadaniem, przy czym koszty administracyjne i biurowe pokryte z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

  10. Dotacje nie mogą zostać przeznaczone na wydatki nie związane z realizacją danego zadania.

7. Ustala się wkład własny organizacji w wysokości co najmniej 10% wartości dotacji zadania przy czym wkład własny może mieć formę wkładu finansowego i/lub niefinansowego, przy czym koszty administracyjne i biurowe pokryte z dotacji nie mogą przekroczyć 10% dotacji.

8. 1. Rozpatrywane będą wyłącznie oferty kompletne i zgodne z treścią ogłoszenia, złożone na obowiązującym formularzu dostępnym w serwisie witkac.pl, w terminie określonym w ogłoszeniu konkursowym.

    2. Oferta nie podlega ocenie i zostaje odrzucona z powodu następujących błędów formalnych: - niewypełnienie wszystkich punktów formularza oferty; - złożenie formularza oferty bez wymaganych załączników; - złożenie oferty w niewłaściwy sposób (niezgodnie z             ogłoszeniem konkursu, tj. np. przesłanie faksem, drogą elektroniczną, z pominięciem generatora witkac.pl); - złożenie oferty bez zadeklarowanego wkładu własnego (min. 10% wartości dotacji); - złożenie oferty przez podmiot nieuprawniony; - złożenie oferty przez  organizację, która według statutu nie prowadzi działalności w dziedzinie objętej konkursem; - złożenie oferty niepodpisanej, bądź podpisanej przez osoby nieupoważnione; - złożenie większej liczby wniosków spowoduje przekazanie do oceny pierwszego według kolejności wpływu wniosku.

    3. Przy ocenie ofert brane będą pod uwagę następujące kryteria merytoryczne: - wartość merytoryczna, metody i sposoby realizacji oferty (zapotrzebowanie społeczne na ofertę, jej atrakcyjność programowa, sposób wyłaniania i informowania odbiorców, wolontariuszy) 0-10 pkt, - możliwości techniczne i organizacyjne (baza lokalowa, sprzętowa) 0-5 pkt, - kompetencje fachowe osób zaangażowanych w realizację oferty (wykształcenie, uprawnienia, praktyka) 0-5 pkt, - rzetelność oferenta (dotychczasowe dokonania, jakość i terminowość dotychczas wykonywanych zadań i ich rozliczeń) 0-10 pkt, - realność i sposób monitorowania rezultatów 0-10 pkt, - realność, rzetelność harmonogramu i kosztorysu 0-10 pkt,

  4. Ustala się minimalną sumę punktów uprawniającą do przyznania dofinansowania w wysokości 26 pkt.

9. 1. Oferty opiniowane są przez Komisję Konkursową, której skład i regulamin działania zostanie zatwierdzony przez Zarząd Powiatu Starogardzkiego.

      2. Decyzję o udzieleniu dotacji podejmuje Zarząd Powiatu po zapoznaniu się z protokołem Komisji Konkursowej do dnia 18 stycznia 2023, decyzja Zarządu jest ostateczna.

      3. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od wnioskowanej.

      4. W przypadku przyznania dotacji w kwocie niższej niż wnioskowana, oferent dokonuje korekty w/g wskazówek przesłanych za pośrednictwem generatora.

 

 

Źródło: Starostwo Powiatowe w Starogardzie Gdańskim

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama