Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia

Reklama
Nabór od 09.11.2022 do 01.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 280 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Rodziny
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Wsparcie osób z doświadczeniem choroby psychicznej oraz ich rodzin i opiekunów w procesie zdrowienia.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zapewnienie osobom z zaburzeniami psychicznymi oraz ich rodzinom/opiekunom dostępu do różnorodnych form opieki i pomocy niezbędnych do życia w środowisku rodzinnym i społecznym, stanowiących uzupełnienie świadczeń zdrowotnych finansowanych przez Narodowy Fundusz Zdrowia.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO

Zadanie na rzecz osób z doświadczeniem choroby psychicznej, ich rodzin i opiekunów polegać ma na:
1. prowadzeniu grupowych zajęć psychoedukacyjnych,
2. udzielaniu indywidualnego wsparcia psychologicznego,
3. prowadzeniu zajęć usprawniających wykonywanie czynności w zakresie samoobsługi,
4. prowadzeniu zajęć poprawiających komunikację i integrację z rodziną oraz środowiskiem lokalnym,
5. motywowaniu do aktywnego udziału w życiu społecznym i kulturalnym (np. wspólne wyjścia na koncerty, wystawy, seanse kinowe i inne),
6. wzmacnianiu poczucia bezpieczeństwa przeciwdziałającego kryzysom psychicznym i nawrotom choroby,
7. motywowaniu do systematycznego leczenia,
8. rozwijaniu wolontariatu,
9. monitorowaniu realizacji zadania i ewaluacji.

Zajęcia w ramach zadania mogą być prowadzone w formie stacjonarnej i wyjazdowej.

Lokal i pomieszczenia, w których realizowane będą działania, muszą spełniać warunki dostępności dla osób ze szczególnymi potrzebami pod kątem dostępności architektonicznej i komunikacyjno-informacyjnej.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. 

W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama