Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert nr 17/2023 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalność na...

Reklama
Otwarty konkurs ofert nr 17/2023 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pn.: „Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych”
Nabór od 09.11.2022 do 30.11.2022 23:59
Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych
Łączny budżet 1,2 mln PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Miasto Poznań, Wydział Zdrowia i Spraw Społecznych ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert nr 17/2023 na powierzanie realizacji zadania Miasta Poznania w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pn.: „Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” .

Otwarty konkurs ofert nr 17/2023 na powierzanie realizacji zadania  Miasta Poznania  w obszarze działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3, w zakresie określonym w pkt 1-32a, pn.: „Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych” na lata 2023-2025

 1. Rodzaj zadania publicznego i wysokość środków publicznych przeznaczonych na jego realizację

Lp.

Nazwa zadania publicznego

Poniesione wydatki w roku 2022

Planowane wydatki w 2023 roku

Planowane wydatki w 2024 roku

Planowane wydatki w 2025 roku

1.

Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych

 

 

 

 

399 600,00 zł

 

 

 

 

400 000,00 zł

 

 

 

 

400 000,00 zł

 

 

 

 

400 000,00 zł

II. Opis zadania publicznego

Zadanie: Wspieranie funkcjonowania organizacji pozarządowych oraz rozwój lokalnego społeczeństwa obywatelskiego poprzez prowadzenie Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

Cel zadania: Celem zadania jest wspieranie procesu powstawania nowych organizacji pozarządowych oraz wzmacnianie potencjału istniejącego już III sektora na terenie miasta Poznania oraz stworzenie przestrzeni do integracji sektora pozarządowego oraz zwiększenie zakresu współpracy pomiędzy organizacjami.

Grupa docelowa: Miejscem realizacji zadania jest Miasto Poznań, a adresatami zadania są mieszkańcy Poznania, wolontariusze oraz organizacje pozarządowe i realizatorzy inicjatyw obywatelskich realizowanych na rzecz mieszkańców Poznania.

 

Proponowane rezultaty zadania publicznego:

Nazwa rezultatu

Planowany poziom osiągnięcia rezultatów (wartość docelowa)

Sposób monitorowania rezultatów / źródło informacji o osiągnięciu wskaźnika

Zrealizowanie działań na rzecz organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Liczba zrealizowanych działań

Wykaz zrealizowanych działań

 

Objęcie procesem inkubacji organizacji pozarządowych i grup nieformalnych

Liczba organizacji pozarządowych/grup nieformalnych

Wykaz organizacji pozarządowych/grup nieformalnych

 

Zorganizowanie naboru na mikrogranty/mikrodotacje

Liczba naborów

1. Lista wspartych podmiotów

2. Regulamin naboru/dokumentacja naboru

Przeprowadzenie szkoleń/ warsztatów/doradztwa skierowanego do przedstawicieli organizacji pozarządowych i grup nieformalnych/mieszkańców; 

Liczba szkoleń/warsztatów/doradztwa

1. Harmonogram szkoleń/warsztatów/spotkań,

2. Wykaz szkoleń/warsztatów/spotkań

3. Plan/agenda szkoleń/warsztatów/spotkań

4. Lista obecności

Zorganizowanie spotkań integrujących środowisko NGO

Liczba zrealizowanych spotkań

1. Lista obecności

2. Wykaz spotkań

3. Plan/agenda spotkania

Przeprowadzenie spotkań informacyjnych/integracyjnych dla organizacji pozarządowych i podmiotów (w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem)

 

Liczba planowanych spotkań

1. Lista obecności

2. Wykaz spotkań

3. Plan/agenda spotkania

Przeprowadzenie poradnictwa z zakresu … (np. księgowości)

Liczba godzin udzielonego wsparcia

Wykaz godzin doradztwa

Przeprowadzenie szkoleń dla przedstawicieli organizacji pozarządowych/grup nieformalnych (w zakresie zgodnym z zapotrzebowaniem)

Liczba planowanych szkoleń

1. Lista obecności

2. Wykaz spotkań

3. Plan/agenda spotkania

Upowszechnianie informacji na temat działań projektowych

Liczba materiałów informacyjnych

1. Wykaz opublikowanych materiałów

2. Artykuły/plakaty/ulotki

Przygotowanie ewaluacji z realizacji zadania

Liczba raportów

Raport

 

III. Zasady przyznawania dotacji

 1. W otwartym konkursie ofert mogą uczestniczyć organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2022 r. poz. 1327 z późn. zm.) prowadzące działalność statutową w dziedzinie, której dotyczy otwarty konkurs ofert (zwane dalej oferentami).
 2. Oferta realizacji zadania publicznego (zwana dalej ofertą) musi spełniać wszystkie warunki określone w ustawie z 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Oferta musi być złożona w języku polskim.
 4. Za błędy formalne oferty uznaje się:
 • niezłożenie potwierdzenia złożenia oferty w formie określonej w ogłoszeniu konkursowym;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty po terminie;
 • złożenie oferty przez podmiot lub podmioty nieuprawnione;
 • złożenie potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych.

       5. Dopuszcza się możliwość jednokrotnego uzupełnienia, w terminie do 2 dni roboczych od dnia oceny formalnej, błędu formalnego polegającego na złożeniu potwierdzenia złożenia oferty bez podpisów osób upoważnionych. Informacja o możliwości uzupełnienia ww. błędu formalnego przekazywana jest oferentowi za pomocą platformy.

       6. W przypadku nieuzupełnienia błędu formalnego, o którym mowa w ust. 5, oferty, które ww. błąd zawierają, zostają odrzucone. Oferty niespełniające warunków formalnych nie będą oceniane pod względem merytorycznym.

       7. Nie dopuszcza się możliwości wyceny wkładu finansowego i niefinansowego (osobowego i rzeczowego) oraz świadczeń pieniężnych od odbiorców zadania w pkt V oferty pt. „Kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”. W przypadku korzystania ze wsparcia wolontariuszy, oferent ma możliwość wykazania zaangażowania wolontariuszy. Nie jest wskazana wycena zaangażowania wolontariuszy w pkt. V oferty „kalkulacja przewidywanych kosztów realizacji zadania publicznego”.

       8. Nie wyraża się zgody na bezpośrednie wykonanie całości zadania publicznego przez podmiot niebędący stroną umowy, jednakże dopuszcza się możliwość podzlecania części zadania, to jest działań niezbędnych do realizacji zadania publicznego
w zakresie wskazanym w ofercie.

       9. Oferent w ramach realizacji zadania publicznego zobowiązany jest do zapewnienia miejsca, w którym będzie realizował zadanie publiczne w odpowiedzi na ogłoszenie konkursowe. Miejsce, w którym będzie realizowane zadanie publiczne musi być dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami.  W pkt. III.3 oferty pt. „Syntetyczny opis zadania” w pozycji dotyczącej „Miejsca realizacji zadania” należy opisać, gdzie będzie realizowane zadanie publiczne (podanie adresu realizacji zadania) oraz szczegółowo opisać przestrzeń, w której będzie realizowane zadanie, przedstawić koncepcję udostępniania przestrzeni odbiorcom zadania. Zaproponowane rozwiązania muszą zapewniać wszystkim zainteresowanym organizacjom równy dostęp do tych działań oraz transparentną procedurę korzystania z tego wsparcia (uwzględniając możliwość korzystania z pomieszczeń w weekendy oraz w tygodniu również późnym popołudniem) – ostateczna forma udostępniania przestrzeni będzie podlegać uzgodnieniu z przedstawicielem ogłaszającego konkursu.

      10. Realizacja zadania powinna prowadzić do wzmocnienia III sektora oraz rozwoju aktywności obywatelskiej w Poznaniu. W ramach zadania należy uwzględnić
w ofercie co najmniej poniższe działania, które podlegać będą ocenie komisji konkursowej. Oferent zobowiązany jest do przedstawienia w pkt. III Oferty – „opis zadania”, między innymi poniższych informacji (poniższe działania należy uwzględnić w każdym roku realizacji przez Oferenta zadania publicznego):

     1) Wsparcie merytoryczne oraz promocyjne, uwzględniające m.in.:

 • pomoc w ofertach składanych do Urzędu Miasta Poznania (zwanego dalej: UMP)
  w trybach przewidzianych w ustawie o działalności pożytku publicznego
  i o wolontariacie do UMP (pomoc/wsparcie w pisaniu ofert, wsparcie/pomoc
  w składaniu sprawozdań z realizacji zadań publicznych, wsparcie/pomoc w obsłudze systemu informatycznego witkac.pl, itd.),
 • wsparcie w tworzeniu i rozwój organizacji,
 • szkolenia/warsztaty/poradnictwo/doradztwo
 • aspekty formalne (KRS, RODO, walne zebranie, statut itp.),
 • aspekty prawne, księgowe, marketingowe,
 • inkubowanie organizacji pozarządowych - czyli wspieraniu mieszkańców miasta Poznania w procesie tworzenia nowych organizacji pozarządowych, młodych organizacji oraz organizacji pozarządowych wymagających wzmocnienia:
 • promocję aktywności społecznej w Poznaniu.

      2) Udostępnianie przestrzeni oraz sprzętu, w tym zapewnienie m.in.:

 • biurek coworkingowych,
 • sal na spotkania,
 • sprzętu do webinariów itp.,
 • miejsca spotkań PRDPP, KDO itp.,
 • miejsca prowadzenia konsultacji społecznych z NGO.

     3)  Działania integracyjne/sieciujące przedstawicieli III sektora.

     4)  Wsparcie finansowe w każdym roku realizacji zadania publicznego postaci mikrograntów/mikrodotacji na rozwój poznańskich organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.

     5) Współpraca z Urzędem Miasta Poznania w zakresie:

 • wzajemnej informacji o planowanych działaniach/wydarzeniach, w tym o konkursach,
 • o wzajemnej promocji działań Poznańskiego Centrum NGO i UMP.

     6) Działań na rzecz współpracy międzysektorowej.

     7)  Prowadzenie Poznańskiego Centrum NGO powinno zostać podsumowane ewaluacją częściową (dot. roku 2023 i 2024) oraz końcową (dotyczy całego okresu realizacji zadania publicznego, tj. od 01.01.2023 do 31.12.2025).

     11. W ramach budżetu dotacji oferent może zaproponować dodatkowe działania, ponad określone powyżej. Mogą one dotyczyć zarówno poszerzenia opisanego wyżej zakresu, jak i realizacji innych działań, które przyczynią się do realizacji celu głównego.

     12. Oferent w ofercie powinien wskazać w jaki sposób zostanie przeprowadzona diagnoza trzeciego sektora oraz potrzeb poznańskich organizacji społecznych i podmiotów działających na rzecz mieszkańców Miasta Poznania (forma, badane obszary, planowana liczba respondentów, metody i techniki badań oraz sposób analizy uzyskanych danych).

     13. Oferent w ofercie powinien przedstawić zakres działań oraz ich skalę.

      14. Składane oferty powinny zawierać opis konkretnego przedsięwzięcia, którego realizacja rozpoczyna się 1 stycznia 2023 roku i zakończy 31 grudnia 2025 roku.

       15. Oferent musi wykazać, że dysponuje zasobami lokalowymi, rzeczowymi i kadrowymi oraz wiedzą i doświadczeniem niezbędnymi do realizacji zadania zgodnie ze złożoną ofertą oraz opisać jakie działania na rzecz poznańskiego sektora obywatelskiego prowadził w ciągu ostatnich trzech lat poprzedzających ogłoszenie niniejszego konkursu.

       16. Wskazane jest aby Oferent w ofercie określił i opisał ryzyka związane z osiągnięciem zaplanowanych rezultatów realizacji zadania publicznego. Ryzyka prosimy opisać
w części III.5 „Opis zakładanych rezultatów oraz dodatkowe informacje dotyczące rezultatów realizacji zadania publicznego”.

       17. Koszty, które w szczególności mogą być poniesione z dotacji na realizację zadania:

 • koszty osobowe,
 • koszty eksploatacyjne lokalu,
 • koszty administracyjne (telefon, internet, materiały biurowe, obsługa księgowa zadania),
 • koszty promocyjne,
 • koszty związane z realizacją działań podejmowanych w ramach Poznańskiego Centrum Wspierania Organizacji Pozarządowych.

          18. W kalkulacji przewidywanych kosztów zadania publicznego (stanowiącej część oferty) należy uwzględnić wyłącznie koszty niezbędne do realizacji tego zadania. W ww. kalkulacji nie uwzględnia się podatku od towarów i usług (VAT) w wysokości, w której podatnikowi przysługuje prawo do jego odzyskania lub rozliczenia w deklaracjach składanych do Urzędu Skarbowego, przy czym:

       1) oferenci, którzy nie mają prawnej możliwości odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (dla których podatek VAT jest kosztem), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach brutto (łącznie z podatkiem VAT);

        2) oferenci, którzy mają możliwość odzyskania lub rozliczenia podatku VAT od towarów i usług związanych z realizacją zadania publicznego (w całości lub w części), sporządzają kalkulację przewidywanych kosztów zadania publicznego w kwotach netto (tj. nie uwzględniają w nich kwot podatku VAT, które będą podlegały odzyskaniu lub rozliczeniu).

       19. Możliwość odzyskania podatku VAT rozpatruje się w świetle przepisów ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.

        20.  Nie dopuszcza się sfinansowania z dotacji wydatków inwestycyjnych oraz środków trwałych (zgodnie z art. 3 ust. 1 pkt. 15 ustawy o rachunkowości) związanych  z realizacją zadania.

 

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama