Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Centrum Organizacji Pozarządowych – Skłodowskiej-Curie

Reklama
Nabór od 09.11.2022 do 07.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 180 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Centrum Organizacji Pozarządowych – Skłodowskiej-Curie.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Zapewnienie zaplecza infrastrukturalnego dla organizacji pozarządowych działających na rzecz mieszkańców Wrocławia, w szczególności osiedla Plac Grunwaldzki.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie publiczne w szczególności polegać ma na:

1. Wsparciu infrastrukturalnym przede wszystkim organizacji pozarządowych prowadzących działalność pożytku publicznego na terenie Miasta Wrocławia, w szczególności osiedla Plac Grunwaldzki poprzez prowadzenie Centrum Organizacji

Pozarządowych Skłodowskiej-Curie (zwanego dalej Centrum). W ramach zadania publicznego Centrum powinno zapewniać w godzinach funkcjonowania dostęp: do lokalu, do pomieszczeń zaplecza sanitarnego oraz do wyposażenia.

Centrum ma być dostępne dla beneficjentów – minimum 5 dni w tygodniu po 8 godzin zegarowych dziennie. W tygodniach, w których występują poza sobotami i niedzielami dodatkowe ustawowo dni wolne od pracy – dopuszcza się odmienny tryb funkcjonowania Centrum, z uwzględnieniem wymogów i ograniczeń prawnych, wynikających na przykład z sytuacji pandemicznej w kraju.

Podmiot prowadzący Centrum będzie odpowiedzialny za administrowanie Centrum w tym:
a) konserwację obiektu: dokonywanie drobnych prac naprawczych i konserwatorskich,
b) okresowy przegląd i konserwacja sprzętu ppoż. i innych czynności niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania obiektu,
c) ubezpieczenie obiektu
d) zapewnienie utrzymania budynku i dostawę niezbędnych mediów.

2. Organizacji i/lub prowadzeniu działań skierowanych do lokalnej społeczności, w szczególności:
a) sąsiedzki punkt napraw i wymiany sąsiedzkiej;
b) piknik z okazji święta osiedla;
c) warsztaty, szkolenia (minimum 18 warsztatów/szkolenia) adresowane do lokalnej społeczności;
d) spotkania partnerstwa lokalnego.

Adresatem zadania jest lokalna społeczność Wrocławia - głównie mieszkańcy i interesariusze osiedla Plac Grunwaldzki, w szczególności organizacje pozarządowe.

Zadanie podlega ewaluacji.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama