Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Reklama
Nabór od 09.11.2022 do 01.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 70 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Organizacje pozarządowe
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Centrum Organizacji Kołłątaja.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Wspieranie organizacji pozarządowych i grup nieformalnych prowadzących działalność dla mieszkańców Wrocławia, w szczególności na rzecz osób i grup wymagających pomocy społecznej.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma na prowadzeniu Centrum Organizacji Kołłątaja, którego funkcją jest wspieranie organizacji pozarządowych oraz grup nieformalnych (poza wspieraniem ich działalności gospodarczej) działających na terenie Gminy Wrocław między innymi poprzez:

1. udostępnienie adresu do korespondencji i do odbioru przesyłek,
2. udostępnienie pomieszczeń do prowadzenia pracy biurowej z dostępem do komputera z Internetem;
3. udostępnienie pomieszczeń i wyposażenia do prowadzenia zajęć i warsztatów w zakresie na przykład: kultury, rozrywek umysłowych (między innymi gier stolikowych, brydża), językowych, sprawności manualnych, muzycznych, aktywności ruchowej;
4. udostępnianie pomieszczeń i wyposażenia (projektora i ekranu, flipcharta) do organizacji spotkań, szkoleń i tym podobnych (w siedzibie jak również w trybie zdalnym);
5. organizowanie spotkań informacyjnych w zakresie pozyskiwania środków, wymiany doświadczeń między organizacjami, grupami nieformalnymi.
Adresatami zadania mogą być organizacje pozarządowe oraz grupy nieformalne potrzebujące:
a) wsparcia lokalowego i sprzętowego do działań stałych o małej intensywności (kilka godzin tygodniowo) i działań doraźnych,
b) wsparcia merytorycznego i organizacyjnego w działaniach na rzecz osób i grup wymagających pomocy społecznej, w tym osobom w trudnej sytuacji życiowej.

Czas pracy Centrum Organizacji Kołłątaja od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 20, z wyłączeniem świąt i dni wolnych od pracy. Dopuszcza się działanie centrum w soboty.

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama