Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno- Kulturalno – Edukacyjnego

Reklama
Nabór od 09.11.2022 do 01.12.2022 12:00
Wydział Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia
Łączny budżet 500 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Młodzież, Seniorzy, Dzieci
Prezydenta Wrocławia ogłosił otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod tytułem: Organizacja i prowadzenie Centrum Społeczno- Kulturalno – Edukacyjnego „Pracownia Projektów Miedzykulturowych „Zajezdnia”.

Forma: wsparcie.

CEL REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO
Aktywizacja mieszkańców Wrocławia, w szczególności społeczność lokalna osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne, zwłaszcza dzieci i młodzieży ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osoby starsze do działań społecznych, kulturalnych i edukacyjnych.

OPIS ZADANIA PUBLICZNEGO
Zadanie polegać ma między innymi na organizacji i prowadzeniu projektu Centrum społeczno- kulturalno – edukacyjnego Pracowania projektów międzykulturowych „ZAJEZDNIA”.
Adresatami zadania są mieszkańcy Wrocławia, w szczególności społeczność lokalna osiedla Pilczyce-Kozanów-Popowice Północne, zwłaszcza dzieci i młodzieży młodzież ze środowisk zagrożonych wykluczeniem społecznym oraz osób starszych.

W ramach Centrum prowadzone muszą być między innymi.:
1) Pracownia Projektów Międzykulturowych „ZAJEZDNIA” – wspieranie projektów międzykulturowych poprzez animacje partnerstw krajowych i międzynarodowych - minimum 14 miniprojektów;
2) Młodzieżowe Centrum Inicjatyw Prospołecznych „Moje Miejsce” – aktywizacja dzieci i młodzieży do działań prospołecznych, kulturalnych, edukacyjnych oraz edukacyjnych – minimum 6 miniprojektów;
3) Centrum Wolontariatu Akcyjnego – włączenie w działania wolontaryjne na przykład podczas dużych imprez organizowanych na terenie Wrocławia oraz udostępnianie infrastruktury na potrzeby realizacji projektów społeczno – kulturalno – edukacyjnych – minimum 10 akcji miejskich;
4) Animacja działań na rzecz osób starszych – minimum 100 osób;
5) Wymagane jest również przeprowadzenie działań dotyczących profilaktyki antyalkoholowej i przeciwdziałania uzależnieniom (forma dowolna).

Oferent może złożyć w konkursie tylko jedną ofertę. W przypadku złożenia większej liczby ofert, wszystkie zostaną odrzucone ze względów formalnych.

Oferty należy wypełnić i wygenerować w wersji elektronicznej za pomocą aplikacji NGO GENERATOR. Oferty po wydrukowaniu z aplikacji NGO GENERATOR należy podpisać przez osobę/osoby upoważnione do składania oświadczeń woli ze strony oferenta i złożyć w wersji papierowej każda strona oferty w formacie A4 w Wydziale Partycypacji Społecznej Urzędu Miejskiego Wrocławia ulica Gabrieli Zapolskiej 4, pokój 120. W przypadku braku możliwości wejścia do Urzędu, prosimy o kontakt z sekretariatem Wydziału Partycypacji Społecznej pod numerem (71) 777 86 68. Pracownik odbierze od Państwa dokumenty.

Reklama