Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych

Reklama
Nabór od 15.11.2022 do 09.12.2022 15:00
Wydział Edukacji, Kultury i Sportu
Łączny budżet 7 tys. PLN
Procent dofinansowania nieznany
Dotacje do 7 tys. PLN
Organizacje pozarządowe
Starostwo Powiatowe w Bytowie, Wydział Edukacji, Kultury i Sportu ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego pod nazwą: Otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Zarząd Powiatu Bytowskiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych z zakresu działalności na rzecz organizacji pozarządowych.

Wysokość środków z budżetu powiatu planowanych na realizację tego zadania w 2023 roku wynosi 7.000,00 zł. W roku 2022 na realizację podobnych zadań przekazano 7.000,00 zł, zaś w roku 2021 – 7.500,00 zł.

Szczegółowych informacji udziela: Wydział Edukacji, Kultury i Sportu Starostwa Powiatowego w Bytowie, pok. nr 213 (I piętro), tel. (59) 822-80-03, e-mail: kultura@powiatbytowski.pl

 

 1. Konkurs adresowany jest do podmiotów wymienionych w ustawie o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, jeśli prowadzą działalność w sferach objętych konkursem.
 2. Wnioskowana kwota dotacji przypadająca na jedną ofertę nie może być wyższa niż 7.000,00 zł.
 3. Dotacja może zostać przyznana w wysokości do 99% wkładu finansowego przeznaczonego na realizację zadania.
 4. Z dotacji nie mogą być pokrywane wydatki:
  1. na nabycie lub dzierżawę gruntów, budowę, zakup budynków lub lokali,
  2. na udzielanie pomocy finansowej osobom fizycznym lub prawnym,
  3. poniesione na przygotowanie projektu,
  4. z tytułu kar, grzywien i opłat,
  5. na zakup napojów alkoholowych i wyrobów tytoniowych,
  6. na działalność gospodarczą, polityczną i religijną,
  7. na spłatę zaciągniętych kredytów, pożyczek, zobowiązań finansowych,
  8. na spłatę odsetek od zobowiązań uregulowanych po terminie płatności,
  9. powstałe przed terminem podpisania umowy,
  10. nieuwzględnione w ofercie,
  11. na przedsięwzięcia, które są dofinansowane z budżetu powiatu bytowskiego na podstawie innych przepisów.
 5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji oraz nie gwarantuje przyznania dotacji w wysokości wnioskowanej przez oferenta.
 6. W przypadku, gdy wnioskowana w ofertach kwota dofinansowania przekroczy wysokość środków przeznaczonych na wsparcie poszczególnych zadań, zastrzega się możliwość zmniejszenia wysokości wnioskowanego dofinansowania, stosownie do posiadanych środków. Jeżeli wysokość przyznanej dotacji jest niższa, niż wnioskowana w ofercie, oferent zobowiązany jest do dokonania aktualizacji planu i harmonogramu, opisu rezultatów i kalkulacji przewidywanych kosztów. Jednocześnie może negocjować zmniejszenie zakresu finansowego i rzeczowego zadania lub wycofać swoją ofertę.
 7. Uruchomienie środków na realizację zadania następuje na podstawie umowy zawartej pomiędzy Powiatem Bytowskim reprezentowanym przez Zarząd Powiatu Bytowskiego a podmiotem, którego oferta została wybrana.
 8. Wkład własny ponoszony przez podmiot wybrany do realizacji zadania, zostanie zaakceptowany od momentu podjęcia uchwały w sprawie wyboru ofert.
 9. Realizacja zadań zgłoszonych do konkursu powinna rozpocząć się nie wcześniej niż 1 lutego 2023 r. i zakończyć się nie później niż 31 grudnia 2023 r. Zadanie winno być wykonane w terminie wskazanym w ofercie.
 10. Oferta powinna być skierowana w maksymalnym stopniu do mieszkańców powiatu bytowskiego.
 11. Zadanie określone w ofercie winno być realizowane z należytą starannością, zgodnie z warunkami określonymi w ofercie oraz umowie.
 12. W trakcie realizacji zadania może nastąpić zwiększenie procentowego udziału kwoty dotacji w całkowitych kosztach realizacji zadania określonych w umowie, o nie więcej niż 3 punkty procentowe.
 13. Dopuszcza się dokonywanie przesunięć pomiędzy poszczególnymi pozycjami kosztów określonymi w kalkulacji przewidywanych kosztów. Przesunięcie uznaje się za zgodne z umową, jeżeli dana pozycja kosztorysu nie wzrosła o więcej niż 20%.  Przesunięcia powyżej 20% wymagają uprzedniej pisemnej zgody organizatora. Pisemnej zgody wymaga również utworzenie nowej pozycji kosztowej. Powyższe zmiany wymagają aneksu do umowy.
 14. Zaangażowanie wkładu osobowego lub rzeczowego wymaga podania tych informacji w ofercie. Dowody poniesienia kosztów z wkładu niefinansowego powinny być przechowywane przez oferenta przez okres 5 lat, licząc od początku roku następującego po roku,
  w którym oferent zrealizował zadanie publiczne.
 15. Zadanie nie może być realizowane przez podmiot nie będący stroną umowy, chyba że umowa zezwala na wykonanie określonej części zadania przez taki podmiot, zgodnie z założeniami opisanymi w ogłoszeniu o konkursie.
 16. Podmiot, który otrzymał dotację zobowiązany jest do:
  1. wyodrębnienia w ewidencji księgowej środków finansowych otrzymanych na realizację umowy,
  2. dostarczenia na wezwanie właściwego wydziału Starostwa Powiatowego w Bytowie oryginałów dokumentów finansowych oraz dokumentacji związanej z realizacją zadania (plakaty, zaproszenia, regulaminy, itp.), celem kontroli prawidłowości wydatkowania dotacji oraz prowadzenia właściwej dokumentacji.
 17. Przy realizacji zadania organizacja zobowiązana jest stosować zasady wynikające z ustawy z dnia 19 lipca 2019 r. o zapewnieniu dostępności osobom ze szczególnymi potrzebami.

 

ZASADY I WARUNKI ZLECENIA REALIZACJI ZADANIA:

 1. Organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie składają ofertę na realizację zadania publicznego z zakresu wspierania inicjatyw organizacji pozarządowych - regrantingu, w sposób określony w art. 16 a ww. ustawy.
 2. Celem realizacji ww. zadania jest wyłonienie operatora projektu, który przeprowadzi konkurs/y na realizatorów projektów ze sfery zadań publicznych określonych w art. 4  ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
 3. Z oferty złożonej w ramach zlecenia zadania publicznego, wynikają zadania operatora projektu, do których należą:
  1. Przygotowanie, organizacja i przeprowadzenie konkursu na realizatorów projektu, w tym:
   • opracowanie dokumentacji konkursowej (regulaminu konkursu, procedury monitoringu, wyboru członków i prac komisji konkursowej, wzoru oferty, umowy i sprawozdania),
   • ogłoszenie konkursu,
   • organizacja szkoleń, spotkań w zakresie przygotowywania ofert,
   • zebranie i ocena ofert,
   • wybór realizatorów projektu przez członków komisji konkursowej (do prac w komisji zostanie zaproszony przedstawiciel powiatu bytowskiego),
   • ogłoszenie wyników i podpisanie umów na realizację projektów,
   • przekazanie dotacji na realizację projektów;
  2. Monitoring merytoryczno-finansowy realizacji dofinansowanych projektów
  3. Rozliczenie realizatorów dofinansowanych projektów
  4. Rozliczenie realizacji całości zadania
  5. Promowanie konkursu i realizowanych projektów
 4. Pozostałe warunki zlecenia realizacji zadania są zgodne z zapisami ogłoszenia o konkursie.

Informacja pochodzi z generatora wniosków Witkac.pl

Reklama