Fundusze - ngo.pl

Przeglądarka Internet Explorer, której używasz, uniemożliwia skorzystanie z większości funkcji portalu ngo.pl. Aby mieć dostęp do wszystkich funkcji portalu ngo.pl, zmień przeglądarkę na inną (np. Chrome, Firefox, Safari, Opera, Edge).

Piszesz wniosek o dotację, mały grant do urzędu miasta, gminy? Jak wypełnić formularz wniosku? Zamów poradnik ngo.pl

Program Grantów Ambasady i Konsulatu Stanów Zjednoczonych w Polsce - propagowanie amerykańskiej kultury w Polsce

Reklama
Nabór od 04.11.2022 do 04.12.2022 23:59
Ambasada USA
Pytania dotyczące programu grantów Ambasady USA należy kierować na adres: grantspoland@state.gov
Łączny budżet nieznany
Procent dofinansowania nieznany
Kwota dofinansowania nieznana
Mniejszości narodowe, Osoby z niepełnosprawnościami, Cudzoziemcy, migranci
Ambasada i Konsulat USA ogłaszają możliwość ubiegania się o dofinansowanie (NOFO, Notice of Funding Opportunity) w postaci grantów na wsparcie programów propagujących amerykańską kulturę w Polsce. Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. dolarów.

Program dotyczy projektów, których realizacja rozpocznie się nie wcześniej niż 15 marca 2023 r.  Wnioski w tej edycji programu NOFO (#WAW-NOFO-FY23-01) można składać do 4 grudnia 2022 roku.

A. KRYTERIA WYBORU:

 • O granty mogą ubiegać się polskie organizacje pozarządowe, instytucje kulturalne i edukacyjne, oraz media, których wnioski dotyczą obszarów tematycznych wymienionych na zamieszczonej poniżej liście.
 • Organizacje mogą ubiegać się o dofinansowanie w wysokości do 10 tys. dolarów.
 • Wszyscy wnioskodawcy muszą posiadać status non-profit.
 • Organizacja może złożyć jeden wniosek. O dofinansowanie nie powinny ubiegać się organizacje, które obecnie korzystają z przyznanego przez ambasadę grantu o wciąż otwartym statusie.
 • Amerykańskie organizacje pozarządowe mogą ubiegać się o granty, powinny jednak wykazać we wniosku powiązanie z lokalnym partnerem na terenie Polski.
 • W przypadku organizacji warunkiem otrzymania grantu jest uzyskanie numeru NCAGE i dokonanie rejestracji w systemie SAM.gov (rejestracja zachowuje ważność przez rok). Instrukcje znajdują się w części F.

B. WYKAZ TEMATÓW:

Pozyskane fundusze muszą być spożytkowane na projekty propagujące w polskim społeczeństwie bogactwo i różnorodność kultury amerykańskiej oraz dialog kulturowy i relacje międzyludzkie pomiędzy Stanami Zjednoczonymi a Polską. Programy muszą być realizowane w świecie rzeczywistym, z bezpośrednim udziałem osób; w ramach obecnej edycji nie przewiduje się finansowania projektów wirtualnych.

Preferowane będą projekty o charakterze innowacyjnym, które:

 • przyczyniają się do nawiązywania relacji między Amerykanami i Polakami
 • tworzą relacje między amerykańskimi i polskimi instytucjami, organizacjami i grupami środowiskowymi
 • włączają różnorodne grupy odbiorców i beneficjentów i/lub przynoszą im korzyść; mowa o takich grupach, jak osoby niepełnosprawne, imigranci, mniejszości etniczne i mieszkańcy obszarów wiejskich.

C. INFORMACJE O PRZYZNAWANIU GRANTÓW:

 • Ostateczne decyzje w sprawie grantów są uzależnione od dostępności funduszy Departamentu Stanu USA, a jakiekolwiek koszty lub wydatki poniesione przed otrzymaniem grantu nie będą pokrywane przez ambasadę. Czas realizacji projektu nie może przekraczać 12 miesięcy.
 • Fundusze z grantów NIE mogą być przeznaczone na finansowanie:
  • projektów o charakterze politycznym lub wskazujących na wspieranie konkretnych stronnictw politycznych lub pojedynczych partii w ramach kampanii wyborczych
  • programów wymiany
  • projektów o charakterze socjalnym
  • projektów wspierających konkretną działalność religijną
  • działalności handlowej, zbiórki funduszy, projektów komercyjnych, badań naukowych, projektów budowlanych; projektów, których głównym celem jest rozwój samej organizacji jako instytucji
  • opłat i kosztów podróży do USA (na konferencje, studia, w związku z przygotowywaniem reportaży, wydarzeń kulturalnych, itp.)
  • publikacji książkowych bądź tłumaczeń w celu wydania książki
  • stałych kosztów wynagrodzenia personelu
  • sprzętu, w tym m.in.: sprzętu biurowego, sportowego, aparatów fotograficznych itp.
  • finalizacji działań podjętych z wykorzystaniem innych funduszy
  • konsumpcji, poza kawą i lunchem roboczym (z całkowitym wyłączeniem alkoholu)
 • Przedstawiony budżet może obejmować wynagrodzenie dla koordynatora projektu oraz koszty administracyjne (księgowość, materiały biurowe, itp.), jednak całość kosztów z tego tytułu nie może przekraczać 20 proc. całkowitej sumy grantu.

D. JAK UBIEGAĆ SIĘ O GRANT:

Pełną dokumentację należy przesłać na adres grantspoland@state.gov do 4 grudnia 2022 roku. W e-mailu muszą się znaleźć następujące elementy: 

 • Wypełniony formularz wnioskowy (proszę nie przekraczać wyznaczonego limitu słów)
 • CV koordynatora projektu i CV szefa organizacji występującej o grant
 • W przypadku gdy wnioskodawca występuje jako organizacja:
 • * Formularz SF-424 (Application for Federal Assistance)
  • Formularz SF424A (Budget Information for Non-Construction programs)
  • Potwierdzenie o zarejestrowaniu organizacji w SAM.gov – instrukcje dotyczące rejestracji znajdują się poniżej.

E. WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE SKŁADANIA WNIOSKU:

Proszę się z nimi uważnie zapoznać;  wnioski nie spełniające poniższych wymogów nie będą rozpatrywane.

 • Wszystkie nadsyłane propozycje muszą być sporządzone w j. angielskim.
 • Wnioski nie mogą przekraczać 6 stron (włącznie z wyliczonym budżetem) przy użyciu czcionki Times New Roman 12 pkt.
 • Budżet musi być skalkulowany w dol. amerykańskich i zapisany w przeznaczonym na to szablonie we wniosku.  Proszę nie przysyłać kalkulacji budżetowej w postaci dodatkowego załącznika.
 • Wszystkie zapisane w budżecie koszty muszą być opisane w części dotyczącej działań programowych.
 • Przykłady pozycji budżetowych mogą zawierać wynagrodzenie dla koordynatora projektu, honorarium dla prelegenta lub eksperta, koszty projektu graficznego, wynajem sprzętu.
 • Przykłady „jednostek” (units) to m.in. liczona w godzinach praca nad projektem, liczone w miesiącach wynagrodzenie dla koordynatora, liczba warsztatów prowadzonych przez prelegenta itp.
 • Ostatnia pozycja w arkuszu kalkulacyjnym powinna zawierać całkowity koszt projektu oraz pełną sumę do pokrycia z funduszy Ambasady USA, jak również fundusze wnioskodawcy oraz fundusze pochodzące od innego sponsora/innych sponsorów.

Sładanie wniosku:

 • Proszę przesłać wszystkie wymagane dokumenty w jednym e-mailu na adres: grantspoland@state.gov
 • W temacie e-maila należy wpisać nazwę organizacji ubiegającej się o grant, następnie liczbę NOFO, czyli WAW-NOFO-FY23-01.

F. INSTRUKCJE DOTYCZĄCE REJESTRACJI NCAGE i SAM

Aby dokonać rejestracji w systemie SAM, należy najpierw uzyskać numer NCAGE. Cała procedura może zająć od kilku dni do kilku tygodni, należy więc ją rozpocząć odpowiednio wcześnie.  Proszę pamiętać, że rejestracja w SAM oraz uzyskanie numeru NCAGE nie pociągają za sobą żadnych opłat.

Rejestracja NCAGE (NATO Commercial and Governmental Entity)

 • Aby wystąpić o kod NATO Commercial and Governmental Entity (NCAGE), należy skorzystać ze strony https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/scage/CageList.aspx.
 • Dodatkowe informacje znajdują się na stronie: https://eportal.nspa.nato.int/AC135Public/Docs/US%20Instructions%20for%20NSPA%20NCAGE.pdf
 • Przy procedurze ubiegania się o numery DUNS i NCAGE proszę podać dane organizacji (nazwa, adres) identyczne z tymi, jakie są zapisane w KRS i REGON.
 • Zalecamy, by w trakcie rejestracji NCAGE zrobić zrzut ekranu z wprowadzanymi informacjami (lub zapisać je w inny sposób), by mieć pewność, że informacje wprowadzane w SAM.gov mają dokładnie tę samą postać, co pozwoli uniknąć ewentualnych opóźnień w procesie rejestracji. Na przykład, jeżeli zapis adresu w NCAGE ma postać Ul. Aleje Ujazdowskie, w SAM.gov należy użyć dokładnie tego samego zapisu. Proszę nie zmieniać „Ul.” na „Ulica” – jakiekolwiek rozbieżności spowodują problemy w systemie SAM.gov.

Rejestracja SAM (System for Award Management)

 • Rejestracja odbywa się na stronie SAM.gov.  Przy rejestracji nie jest wymagana opłata.
 • Dla uniknięcia ewentualnych opóźnień w procesie rejestracji proszę się upewnić, że wprowadzane informacje dotyczące Państwa organizacji mają dokładnie tę samą postać, co informacje wprowadzone w systemie NCAGE.  Na przykład, jeżeli przy podawaniu adresu w NCAGE ulica została wpisana jako Aleje Ujazdowskie, w SAM.gov należy użyć dokładnie tego samego zapisu.  Proszę nie zmieniać „Aleje” na „Al.” – jakiekolwiek rozbieżności spowodują problemy w systemie SAM.gov.
 • Nadanie przez system SAM numeru Unique Entity ID nie jest równoznaczne z rejestracją w SAM. Po przydzieleniu numeru Unique Entity ID należy zarejestrować organizację w SAM.
 • Rejestracja w SAM.gov jest ważna tylko przez rok. Jeżeli Państwa organizacja dokonała rejestracji przed 1 stycznia 2022, rejestrację należy odnowić.

G. PROCEDURA WYBORU  
Złożone wnioski będzie oceniać komisja złożona z przedstawicieli Ambasady USA i Konsulatu. Wszyscy wnioskodawcy będą poinformowani o wynikach prac. Proszę pamiętać, że decyzje komisji mają charakter ostateczny, nie przysługuje prawo odwoływania się od nich. Ambasada nie będzie udzielać odpowiedzi w sprawie odrzuconych wniosków.

H. WYMAGANIA W ZAKRESIE SPRAWOZDAWCZOŚCI

W przypadku przyznania grantu wymagane będą sprawozdania programowe i finansowe w terminach określonych w umowie grantowej. Wypłata środków może zostać powiązana z terminowym składaniem sprawozdań. Pozostałe szczegóły dotyczące realizacji grantu zostaną określone w umowie grantowej między Ambasadą USA a wnioskodawcą na podstawie opracowanych przez Departament Stanu warunków i zasad.

Źródło: Ambasada USA
Reklama